Jessica POLFJÄRD Jessica POLFJÄRD
Jessica POLFJÄRD

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Suedia - Moderaterna (Suedia)

Data nașterii : , Västerås

Prima pagină Jessica POLFJÄRD

Vicepreședintă

D-MX
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic

Membră

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

ECON
Comisia pentru afaceri economice și monetare
EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
DEEA
Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

Activități recente

OPINION on the European Forest Strategy - The Way Forward EN

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Avize în calitate de raportor pentru aviz
Jessica POLFJÄRD

Orientări pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea a III-a (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Riktlinjer för budget 2021 A9-0110/2020
Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

Turismul și transporturile în 2020 și ulterior (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SV

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Turism -B9-0166/2020
Moderaterna stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna efter coronakrisen, eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att snabbt och tryggt kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och resor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan och stärka konkurrenskraften. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stödjer däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

Contact

Bruxelles

Strasbourg