Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Suedia - Moderaterna (Suedia)

Data nașterii : , Varberg

Prima pagină Jörgen WARBORN

Membru

INTA
Comisia pentru comerț internațional
DMER
Delegația pentru relațile cu Mercosur
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

BUDG
Comisia pentru bugete
TRAN
Comisia pentru transport și turism
AIDA
Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală
D-CN
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Activități recente

Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit - Rezultatul negocierilor UE-Regatul Unit (dezbatere) SV

27-04-2021 P9_CRE-PROV(2021)04-27(2-091-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Raport referitor la punerea în aplicare în ceea ce privește aspectele de siguranță rutieră ale pachetului privind inspecția tehnică a autovehiculelor (A9-0028/2021 - Benoît Lutgen) SV

26-04-2021
Explicații scrise ale votului

Moderaterna välkomnar den genomlysning som gjorts av genomförandet av trafiksäkerhetspaketet och gläds åt de konstaterade förbättringar som uppnåtts vad gäller harmoniseringen av standarder och kontroller samt den ökande grad av trafiksäkerhet som detta har medfört. Vi står bakom de redan beslutade miniminivåer som medlemsstaterna åläggs i dessa avseenden och vill understryka betydelsen av att säkerställa ett korrekt genomförande av fordonskontroller, särskilt när det gäller yrkestrafiken på väg. De nationella trafikpolisernas verksamhet behöver ägnas högre prioritet för att stävja fusk och upptäcka regelbrott på vägarna.
Vi menar att fokus i nuläget, innan nya lagstiftningsinitiativ övervägs, ska vara att få fullt genomslag för redan beslutade regelverk. Alla tillkommande initiativ måste klara en kostnads-nyttoanalys med tydligt positivt resultat. Utökade krav på kontrollbesiktningar skulle i mycket liten grad förbättra trafiksäkerheten eftersom bara omkring 4–5 % av olyckorna orsakas av tekniska fel – resten av den mänskliga faktorn och yttre faktorer. Sådana krav skulle däremot innebära en oförsvarlig administrativ och kostnadsmässig pålaga på vägtrafikanter. Vi är särskilt negativa till förslaget att överväga krav på besiktning av mopeder, vilket skulle kunna medföra stora administrativa och praktiska svårigheter, inte minst för boende i glesbygd. Sammantaget innebär detta att vi inte kan ställa oss bakom betänkandet.

Contact

Bruxelles

Strasbourg