Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru al Biroului

Belgia - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgia)

Data nașterii : , Roeselare

Prima pagină Geert BOURGEOIS

Membru

INTA
Comisia pentru comerț internațional
AFCO
Comisia pentru afaceri constituționale
D-IN
Delegația pentru relațiile cu India

Membru supleant

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Activități recente

OPINION on recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Danuta Maria HÜBNER

Estimarea veniturilor și cheltuielilor Parlamentului pentru exercițiul 2021 (A9-0102/2020 - Olivier Chastel) NL

14-05-2020
Explicații scrise ale votului

De raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021, werd na overleg tussen het Bureau en de Begrotingscommissie vastgelegd op bijna EUR 2,1 miljard of een verhoging van 2,54% tegenover de begroting van 2020. N-VA verwelkomt de verlaging van EUR 20 miljoen die daarbij werd bereikt ten opzichte van het voorontwerp. De stijging van de uitgaven is evenwel veel groter dan de verwachte groei voor 2021.
De N-VA Europarlementsleden begrijpen dat bijna twee derde van de begroting van het Parlement bestaat uit aan de index gekoppelde uitgaven waarbij voornamelijk bezoldigingen, pensioenen, medische kosten en vergoedingen. Maar daarnaast zijn er ook onderbouwde klachten over de enorme verscheidenheid aan initiatieven die het Europees parlement onderneemt en waarvan de toegevoegde waarde soms erg kan worden betwist. Voor N-VA is het van essentieel belang dat de doeltreffendheid en toegevoegde waarde van al deze initiatieven vooraf moeten worden gewaarborgd. En dat is op dit moment onvoldoende het geval. Om deze reden heeft N-VA zich dan ook onthouden bij de goedkeuring van de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement.

Măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus] NL

26-03-2020
Explicații scrise ale votului

De N-VA onderschrijft de dringende noodzaak van maatregelen die de EU moet nemen om de COVID-19- crisissituatie aan te pakken. In dit voorstel worden de Europese structuur- en investeringsmiddelen opengesteld waarbij de niet-aangewende kasreserves uit de EU-cohesiefondsen door de lidstaten gebruikt mogen worden om de economische impact van COVID-19 op korte en lange termijn op te vangen. Voordeel is dat de lidstaten en regio’s onmiddellijk over het geld kunnen beschikken. De N-VA gaat akkoord met het aanwenden van deze fondsen om de crisis te bestrijden.
De N-VA is het echter niet eens met de gebruikte methodologie en aangehouden verdeelsleutel. Het is op zich merkwaardig te noemen dat de beste leerlingen van de klas worden gestraft voor hun goede en voorbeeldige gedrag. Lidstaten en regio’s die veel uit deze fondsen ontvangen, worden zo bevoordeeld ten opzichte van diegene die hun middelen efficiënt inzetten.
De verdeelsleutel voor de cohesiefondsen is niet dezelfde als voor de COVID-19-noden. Het coronavirus treft de meest dichtbevolkte, vaak goed presterende regio’s. Daar is de nood het hoogst en kunnen de financiële middelen het best ingezet worden om de economie er opnieuw snel bovenop te helpen. Daarom onthoudt de N-VA zich op de eindstemming van dit voorstel.

Contact

Bruxelles

Strasbourg