Sven MIKSER Sven MIKSER
Sven MIKSER

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membru

Estonia - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estonia)

Data nașterii : , Tartu

Prima pagină Sven MIKSER

Vicepreședinte

DNAT
Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO

Membru

AFET
Comisia pentru afaceri externe
SEDE
Subcomisia pentru securitate și apărare

Membru supleant

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
PETI
Comisia pentru petiții
D-UA
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Activități recente

OPINION with recommendations to the Commission on framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

24-06-2020 AFET_AD(2020)650401 PE650.401v02-00 AFET
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Urmas PAET

Acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei de Covid-19 ET

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

Toetasin. Otsus hõlmab kümmet partnerit: Albaania Vabariik, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Montenegro, Põhja Makedoonia Vabariik, Gruusia, Moldova Vabariik, Ukraina, Jordaania Hašimiidi Kuningriik ja Tuneesia Vabariik. Pandeemia tõttu on nende riikide maksebilanss ja eelarveseisund tugevalt nõrgenenud. Kuna olukord on jätkuva majanduslanguse tõttu vaid süvenemas, on pakiline, et EL tegutseks kiiresti ja otsustavalt partnerite majanduse toetamise nimel. Toetuse andmine on oluline, tagades partnerite ametiasutustele lühiajalise poliitilise manööverdamisruumi meetmete võtmiseks pandeemiast tingitud majanduslanguse pidurdamiseks. ELi makromajandusliku finantsabi suuruse kindlaksmääramisel lähtutakse hinnangust iga partneri täiendava välisrahastusvajaduse kohta ning võetakse arvesse asjaomase partneri suutlikkust rahastada end omavahenditest. Finantsabi andmise eeltingimuseks on, et partner järgib tulemuslikke demokraatlikke mehhanisme ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise. Makromajanduslik finantsabi antakse partnerile laenudena. Laenude maksimaalne tähtaeg on keskmiselt 15 aastat.

Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021 (AGRI) ET

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

. – Praegust keerulist kriisiolukorda arvestades on oluline tagada põllumeestele sektori stabiilsus, mistõttu järgisin Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja soovitust hääletada selle üleminekumääruse poolt. Mõistagi oleks olnud suurepärane, kui vastu võetud määruse raames võrdsustuksid põllumajanduse otsetoetused ning vastavasisulised arutelud oleksid parlamendi suures saalis jätkunud. Paraku oleks üleminekumääruse mitte toetamine tähendanud aga ELi põllumajandustoetuste väljamaksmise viibimist, mistõttu oleks paljudel põllumeestel raske oma järgmise aasta tegevust ja investeeringuid planeerida. Pean äärmiselt oluliseks, et saavutaksime ühise põllumajanduspoliitika reformimisel ja mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel kauaoodatud põllumajanduse otsetoetuste võrdsustamise ning selle saavutamiseks on vaja kõigi osapoolte (parlamendiliikmete, Euroopa Liidu Nõukogu - liikmesriikide, Baltimaade põllumajandustootjate jt) koostööd, järjekindlat ja aktiivset panust.

Contact

Bruxelles

Strasbourg