Krzysztof JURGIEL Krzysztof JURGIEL
Krzysztof JURGIEL

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Data nașterii : , Ogrodniki

Prima pagină Krzysztof JURGIEL

Membru

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
D-TR
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
D-IQ
Delegația pentru relațiile cu Irak

Activități recente

Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 (continuarea dezbaterii) PL

15-12-2020 P9_CRE-PROV(2020)12-15(2-079-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 (A9-0101/2020 - Elsi Katainen) PL

15-12-2020
Explicații scrise ale votului

Rozporządzenie w sprawie przepisów przejściowych wspólnej polityki rolnej ma zagwarantować kontynuację tej polityki do czasu wejścia w życie nowej WPR. Parlament Europejski odniósł pewne sukcesy w negocjacjach, np. doprowadził do wydłużenia okresu przejściowego do dwóch lat i uwzględnienie w tekście legislacyjnym instrumentu odbudowy.
Uważam jednak, że rozporządzenie ustanawia zbyt wysoki cel środowiskowy, przewidując, że aż 37% środków na odbudowę po kryzysie ma być przeznaczonych na cele ekologiczne.
Ponadto na ostatnim etapie negocjacji trójstronnych niemiecka prezydencja w Radzie dodała do tekstu tego rozporządzenia motyw odnoszący się do przepisów dotyczących ogólnego systemu warunkowości w zakresie ochrony budżetu Unii.
To odniesienie do systemu warunkowości może doprowadzić w przyszłości do ewentualnego powiązywania wypłat dla państw członkowskich ze spełnianiem przez nie dodatkowych, z góry narzucanych kryteriów, a w efekcie zagrozić beneficjentom. Tymczasem w Unii narusza się zasadę niedyskryminacji obywateli UE (rolników) ze względu na przynależność państwową (art. 18 TFUE), utrzymując niesprawiedliwy i dyskryminujący podział środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.
Z tych powodów wstrzymałem się od głosowania.

Contact

Bruxelles

Strasbourg