Krzysztof JURGIEL Krzysztof JURGIEL
Krzysztof JURGIEL

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Data nașterii : , Ogrodniki

Prima pagină Krzysztof JURGIEL

Membru

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
D-TR
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
D-IQ
Delegația pentru relațiile cu Irak

Activități recente

Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori (A9-0209/2020 - David Cormand) PL

25-11-2020
Explicații scrise ale votului

Przygotowane w komisji IMCO sprawozdanie dotyczy potrzeby zmiany przepisów regulujących rynek wewnętrzny tak, by dostosować je do ogólnych priorytetów Unii w zakresie polityki klimatycznej. Ogólna idea stojąca u podstaw tej propozycji jest godna poparcia, jednak nie ze wszystkimi jej elementami mogę się zgodzić.
Popieram inicjatywę w zakresie stworzenia spójnego podejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym i działania w zakresie edukacji konsumentów. Podczas sesji plenarnej Parlament przegłosował jednak poprawkę, która wcześniej została odrzucona na poziomie komisji IMCO, nakładającą na przedsiębiorców obowiązek uwzględnienia na etykiecie produktu szacowanego czasu jego żywotności. Uważam, iż jest to zbyt duże obciążenie administracyjne dla przedsiębiorców. Odrzucona została natomiast poprawka dotycząca „prawa konsumentów do naprawy”, która łagodziła restrykcyjne wymogi nakładane w tym zakresie na przedsiębiorców oraz postulowała przeprowadzenie jego oceny wpływu na opłacalność prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.
Sprawozdanie w swoim ostatecznym kształcie nie znalazło odpowiedniej równowagi między koniecznością ochrony środowiska i prawa konsumentów do rzetelnej informacji z jednej strony a swobodą przedsiębiorczości z drugiej strony. Proponowane zapisy mogą pociągnąć za sobą nieproporcjonalne koszty dla producentów i dystrybutorów, co jest niekorzystne zwłaszcza w okresie kryzysu, gdy przedsiębiorcy doświadczają wielu innych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Dlatego też głosowałem przeciwko rezolucji Parlamentu.

Siguranța produselor pe piața unică (A9-0207/2020 - Marion Walsmann) PL

25-11-2020
Explicații scrise ale votului

Sprawozdanie komisji IMCO odzwierciedla oczekiwania Parlamentu wobec przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów zaplanowanego przez Komisję Europejską na 2021 r. Przeprowadzenie rewizji jest zasadne, jako że przez 20 lat, które upłynęły od przyjęcia tego aktu legislacyjnego, rynek znacznie się zmienił.
Sprawozdawczyni postuluje usunięcie luk prawnych występujących w unijnych przepisach, które powodują iż produkty podlegające tzw. unijnemu prawodawstwu niezharmonizowanemu są gorzej chronione niż produkty podlegające prawodawstwu zharmonizowanemu. Sprawozdanie odnosi się także do nowych technologii zmieniających charakterystykę produktów (jak sztuczna inteligencja i internet rzeczy), zwracając uwagę na konieczność stworzenia ogólnoujnijnych ram w tym zakresie. Uważam, że takie uregulowania są niezbędne, by zapewnić jednolity poziom ochrony konsumentów korzystających z nowych technologii.
Kwestia bezpieczeństwa produktów jest ujęta w sprawozdaniu kompleksowo. Postuluje ono bowiem zadbanie także o bezpieczeństwo produktów sprowadzanych do UE, wnioskując o priorytetowe potraktowanie kontroli celnych. Eliminowanie niebezpiecznych produktów jeszcze na granicy jest skuteczniejsze niż szukanie ich na poszczególnych rynkach, gdy już znajdą się w Unii.
Uważam, że sprawozdanie utrzymuje równowagę między koniecznością udoskonalenia nieścisłości w obowiązujących przepisach a zachowaniem środowiska sprzyjającego dalszym innowacjom w nowe technologie. Z tego powodu głosowałem za rezolucją Parlamentu w tej sprawie.

Bilanțul alegerilor europene (A9-0211/2020 - Pascal Durand) PL

25-11-2020
Explicații scrise ale votului

Prace nad jednolitą ordynacją wyborczą do PE toczą się od lat 70-tych. Próbę na rzecz harmonizacji prawa wyborczego do PE w Państwach Członkowskich UE w celu zwiększenia frekwencji wyborczej, a tym samym wzmocnienia funkcji przedstawicielskiej PE podjęto w kadencji 2009-2014.
Z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż w raporcie odnotowano najwyższą frekwencję w wyborach w 2019 r. od 20 lat i zwiększenie udziału w wyborach ludzi młodych. Natomiast negatywnie postrzegam propozycje, które w mojej opinii ograniczają rolę państw narodowych w UE.
Po pierwsze, propozycja tworzenia list transnarodowych dla jednego wspólnego okręgu europejskiego wraz z przyznaniem wyborcom drugiego głosu do głosowania na taką listę zaprzecza zasadzie równości w wyborach (1 obywatel = 1 głos), uznawanej za jedną z podstaw funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.
Po drugie, propozycja wyznaczania na liście czołowych kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji narusza kompetencje Rady Europejskiej określone w art. 15 ust. 5 TUE, do swobodnego wyboru przewodniczącego KE oraz narusza równowagę międzyinstytucjonalną.
Powyższe, jak i inne propozycje takie jak harmonizacja rozwiązań wyborczych, listy uwzględniające równowagę płci jako wymóg a nie wybór, obniżenie wieku wyborców do 16 roku życia i zagwarantowanie możliwości głosowania osobom bezdomnym są nie do zaakceptowania, gdyż zmierzają do utworzenia Federacji a nie podtrzymywania idei Unii Państw.

Contact

Bruxelles

Strasbourg