Izabela-Helena KLOC Izabela-Helena KLOC
Izabela-Helena KLOC

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membră

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Data nașterii : , Mikołów

Prima pagină Izabela-Helena KLOC

Membră

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
DASE
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Activități recente

Politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice (A9-0034/2021 - Tonino Picula) PL

25-03-2021
Explicații scrise ale votului

Celem niniejszego sprawozdania w sprawie „polityki spójności i regionalnych strategii środowiskowych w walce ze zmianami klimatycznymi” jest zarysowanie roli tej polityki na najbliższe lata. Polityka spójności jest największym i najważniejszym narzędziem inwestycyjnym w Europie i potencjalnie mogłaby odgrywać kluczową rolę w transformacji energetycznej.
Niestety, w sprawozdaniu wezwano do natychmiastowego i całkowitego wycofania z użycia paliw kopalnych, w tym gazu ziemnego. Ponadto inwestycje w technologię i infrastrukturę gazu ziemnego są kwalifikowalne tylko do końca 2025 r. W związku z powyższym głosowałam przeciwko.

Aplicarea Regulamentului (CE) 2020/2092, mecanismul de condiționalitate privind statul de drept (B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021) PL

25-03-2021
Explicații scrise ale votului

W związku z przyjęciem konkluzji Rady Europejskiej z 10-11 grudnia 2020 r. dotyczących WRF i Next-Generation EU, oraz pewnych aspektów praworządności, Parlament Europejski i Rada sfinalizowały rozporządzenie 2020/2092 w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii. Rozporządzenie to zostało zatwierdzone przez Parlament w dniu 16 grudnia 2020 r.
Rada Europejska w konkluzjach uzgodniła, że Komisja przygotuje wytyczne dotyczące stosowania rozporządzenia i nie zaproponuje żadnych środków na podstawie rozporządzenia, dopóki takie wytyczne nie zostaną przygotowane. Ponadto wytyczne zostałyby przygotowane dopiero po rozpatrzeniu przez Trybunał Sprawiedliwości skargi o stwierdzenie nieważności rozporządzenia i wydaniu wyroku. Porozumienie to zostało potwierdzone przez Komisję w oświadczeniu załączonym do protokołu Rady z zatwierdzenia rozporządzenia.
Następnie rządy Węgier i Polski złożyły do TSUE skargę o stwierdzenie nieważności rozporządzenia.
Głosowałam przeciwko, gdyż treść rezolucji budzi wątpliwości co do intencji poszanowania porozumienia osiągniętego w Radzie Europejskiej.

Resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate și anumite aspecte ale resursei proprii bazate pe VNB (A9-0048/2021 - José Manuel Fernandes, Valérie Hayer) PL

25-03-2021
Explicații scrise ale votului

Jako Grupa ECR popieramy obecny sposób finansowania budżetu UE, oparty głównie na dochodzie narodowym brutto (DNB). Jest to prosty, przejrzysty, sprawiedliwy i demokratycznie rozliczalny zasób własny UE. Głosowałam przeciwko nowym regulacjom w tym zakresie.

Izabela-Helena KLOC
Izabela-Helena KLOC

Pe site-ul NEWSHUB al PE

🇪🇺W ramach mechanizmu finansowego „Łącząc Europę” ponad 30 mld euro zostanie uwolnionych na inwestycje transportowe, cyfrowe i energetyczne w latach 2021–2027. Z ramienia grupy EKR jestem kontrsprawozdawcą tego projektu. 👉 https://t.co/be4EGJCz3P  https://t.co/ivSVFm3mmd 

RT @MEIN_GOV_PL: 🇵🇱 Dziś obchodzimy Święto Chrztu Polski upamiętniające chrzest księcia Mieszka I. Było to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Więcej ➡️ https://t.co/HVjUN43scs  #ChrzestPolski #ŚwiętoChrztu https://t.co/jG7KaBRR2n 

Contact

Bruxelles

Strasbourg