Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membră

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Data nașterii : , Kępno

Prima pagină Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Membră

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
DKOR
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană

Membru supleant

ECON
Comisia pentru afaceri economice și monetare
FISC
Subcomisia pentru chestiuni fiscale
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Activități recente

Programul InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) PL

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

InvestEU ma zastąpić sukcesywnie realizowany w ostatnich latach Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z którego Polska pozyskała znaczne fundusze. Nowy program ma na celu domknięcie luki inwestycyjnej trapiącej Europę. Pobudzenie inwestycji, które wesprą konkurencyjność oraz ekonomiczną, terytorialną i społeczną spójność Europy jest kluczowe szczególnie ze względu na kryzys gospodarczy powiązany z pandemią COVID-19 i zieloną transformację, która najbardziej dotyka mniej zamożne państwa UE. Biorąc pod uwagę przyszłe negocjacje pomiędzy Parlamentem i Radą, zdecydowałem się wesprzeć obecną propozycję mimo zastrzeżeń, co do zmniejszenia elastyczności funduszu. Decyzja o finalnym wsparciu InvestEU po zakończeniu międzyinstytucjonalnych negocjacji, jak i innych programów związanych z wieloletnimi ramami finansowymi, będzie uzależniona od rozwiązania kwestii tzw. mechanizmu praworządności, dyskutowanego w ramach innej procedury legislacyjnej.

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) PL

12-11-2020
Explicații scrise ale votului

Musimy zapewnić odpowiednią wysokość środków w budżecie. W 2021 roku musimy spodziewać się kumulacji płatności. Ten budżet rozpoczyna nowy okres programowania na lata 2021–2027, a także musi pokryć zobowiązania z poprzednich Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020. W szczególności, dotyczy to polityki spójności oraz programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW), które są bardzo istotnymi instrumentami inwestycyjnymi w UE.
Mimo zwiększenia budżetu w 2021 nie mogłam go poprzeć ze względu na ustalenie celu ograniczającego emisję gazów cieplarnianych o 60 % do 2030 roku. Jest on w mojej opinii nierealny do osiągnięcia i obciążający państwa członkowskie ogromnymi inwestycjami. Dodatkowo moją wątpliwość budzi wprowadzenie mechanizmu państwa prawa jako warunku zgody PE na roczną procedurę budżetową.

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile (continuarea dezbaterii) PL

11-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-11(1-185-8750)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Contact

Bruxelles

Strasbourg