Søren GADE Søren GADE
Søren GADE

Grupul Renew Europe

Membru

Danemarca - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danemarca)

Data nașterii : , Holstebro

Explicații scrise ale votului Søren GADE

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul «UE pentru sănătate»”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) DA

13-11-2020

Hvor Venstre ikke kan bakke op om en europæisk sundhedsunion, fordi vi mener, at hver medlemsstat bedst kan tilrettelægge deres eget sundhedsvæsen, støtter Venstre et koordinerende sundhedsprogram i EU. Programmet skal understøtte velfungerende sundhedsvæsner i EU ved at øge digitaliseringen, sikre tilgængelighed af medicin, støtte bekæmpelse af kroniske sygdomme, som cancer og overvægt og gøre EU mere beredt til at håndtere sundhedskriser. Særligt efter Covid-19 står det klart, at øget samarbejde og vidensdeling på EU-niveau kan være til gavn for de enkelte medlemsstater. I afstemningen var det ikke muligt at stemme for store dele af de positive elementer i det foreslåede sundhedsprogram uden at støtte en budgetstigning, som Europa-Parlamentets miljøudvalg har foreslået, og som spejler det beløb, Kommissionen foreslog i sit udspil. Vi støtter ikke den budgetforøgelse. Vi støtter det budget, som aftalen om den syv-årige budgetramme for EU, MFF'en, lægger op til, nemlig 5,4 mia. euro. Den endelig lovgivningstekst vil komme til at reflektere MFF-resultatet, hvilket Venstres EP-delegation har tillagt stor vægt i deres beslutning om at støtte den samlede pakke til dette program.

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) DA

12-11-2020

Venstre er grundlæggende imod parlamentets forslag om at øge EU’s flerårige budget, som Rådet blev enige om i sommer. Vi stemte imod parlamentets resolution i sommer bl.a. pga. ønske om budgetstigninger. Og vi stemmer imod parlamentets forslag til budgettet for 2021 af samme grund.
Der er dog flere afstemningsblokke og enkelte ’single votes’, som Venstre har stemt for eller blankt til. Det skyldes, at vi støtter hensigten i forslagene eller dele af dem. Venstre går ind for flere penge til forskning til blandt andet grøn teknologi og digital omstilling, bekæmpelse af desinformation gennem gennem EEAS og til Erasmus+. Men vi mener, at dette bør ske ved at omprioritere budgettet og ikke ved at hæve medlemslandes bidrag til EU.
Selvom Venstre er imod parlamentets ønske om større budget, vil vi gerne markere, at EU bør bruge flere penge på disse områder, som vi fremhæver ved at stemme for eller blankt.

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR (A8-0200/2019 - Peter Jahr) DA

23-10-2020

Vedrørende økologi anerkender Venstre, at økologisk produktion en vigtig produktionsform for landbrugssektoren, men mener at udviklingen skal være markedsdrevet og konkurrencedygtig på sigt. Derfor har Venstre stemt imod ændringsforslag, der opstiller konkrete mål for at øge andelen af økologisk produktion, da det bliver svært at leve af at producere økologiske fødevarer, hvis markedet oversvømmes.
Hvad angår ”capping” af den direkte støtte, mener Venstre ikke, at danske landmænd skal straffes for at have store klimavenlige bedrifter. ”Capping” vil især komme lande til gode, som har overvejende små og mindre bedrifter, mens det vil gå hårdt ud over lande som Danmark, hvor mange landmænd har store landbrug.
I forhold til reduktion af pesticidforbruget, bakker Venstre op om nødvendigheden i at reducere anvendelsen af pesticider i landbrugssektoren. Venstre lægger afgørende vægt på, at reduktionsmål for landbrugssektoren bliver ligeligt og fair fordelt på alle medlemsstater, og at der tages højde for den indsats, som visse medlemsstater allerede har ydet.
Endelig er Venstre er imod, at budgettet fra den fælles landbrugspolitik skal finansiere tyrefægtning, og derfor stemmer Venstre blankt til ændringsforslag, der relaterer sig til denne praksis. Dog mener Venstre ikke, at EU skal kunne forbyde tyrefægtning, da det er en national opgave for Spanien.

Consolidarea Garanției pentru tineret (B9-0310/2020) DA

08-10-2020

Beskæftigelse blandt unge er en central del af et bæredygtigt samfund, som Venstre arbejder målrettet på at opbygge i Danmark. Grunden til, vi har stemt nej til denne beslutning, er, at social- og beskæftigelsespolitik også fremover skal være national kompetence – og at hvert enkelt land bør tackle den efter egne omstændigheder.

Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) DA

07-10-2020

Intentionen bag betænkningen er god. Der er dog nogle steder, hvor jeg ikke kan støtte forslagene i teksten. Det skyldes en bekymring for indsættelse af forskellige interessenter i overvågningsmekanismen, som tit og ofte er funderet på politiske mål og overbevisninger og derfor ikke er uafhængige, som teksten ellers hævder. Dernæst vil mekanismen med en årlig overvågningscyklus være et indgreb i medlemslandenes suverænitet for så vidt angår interne anliggender, hvor Unionen i dag ingen kompetence har – og det kan jeg ikke støtte. Jeg har derfor stemt for en række ændringsforslag, men støttet det samlede forslag.

Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) DA

16-09-2020

Venstre støtter en grøn og ambitiøs omstilling og CO2-reduktion for skibsfarten. Vi prioriterer, at dette arbejde skal ske i en international ramme, som afspejler skibsfartens natur, og via en separat lovgivningsproces. Den danske skibsfart var blandt de første i EU til at gøre deres sejllads grønnere. Med denne betænkning kan de risikere ikke at blive godskrevet for de fremskridt, de har opnået. Det er risikoen, hvis datoen for, hvornår reduktionen i udledninger skal tælle fra, sættes for sent. Vi støtter, at baselinen for CO2-reduktion skal være en IMO-model og skal fastsættes til 2008. Det afspejler teksten ikke i den fornødne grad. På trods af nogle relevante forbedringer til Kommissions forslag, udvider og overskrider teksten lovgivningens formål i sådan en grad, at Venstre ikke kan støtte forslaget.

Fondul pentru o tranziție justă (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) DA

16-09-2020

Venstre støtter hensigterne i Just Transition Fund om at give de dele af Europa, der umiddelbart har de største udfordringer med at leve op til klimamålene, et løft, men der er elementer i denne betænkning, der gør, at vi ikke kan støtte den i sin helhed. Det drejer sig om inklusion af gas samt en forøgelse af budgettet fra 11 mia. til 25. mia. euro. Gas kommer også i de kommende år til at spille en afgørende rolle i den grønne omstilling. Det er særligt vigtigt i Østeuropa, som i dag er afhængige af kul i sin energiforsyning. Her er gas nødvendig i overgangen til vedvarende grøn energi. Men vi mener dog ikke, vi fra EU-side skal subsidiere fuldt ud konkurrencedygtige investeringer i fossilt brændsel, der kun har en begrænset levetid. Derfor har Venstre stemt imod en inklusion af gas i Just Transition Fund.

Măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+ și Europa Creativă, precum și Corpului european de solidaritate (A9-0141/2020 - Laurence Farreng) DA

14-09-2020

Venstre bakker fuldt op om en ambitiøs grøn omstilling og om EU’s mål om klimaneutralitet i 2050. Derfor er intentionen om at sætte fokus på, hvordan man gør EU-støttede programmer grønnere, god. Desværre indeholder betænkningen flere forslag, som kan skade hovedformålet med succesfulde programmer som Erasmus+ og Creative Europe. For eksempel foreslås der i betænkningen flere tiltag, som kræver finansiering, hvilket antageligvis vil gøre budgettet til bl.a. Erasmus+ mindre for så vidt angår at lade unge europæere drage på udveksling i Europa. Betænkningen indeholder dertil forslag, som muligvis kan begrænse nogle virksomheders muligheder for at søge støtte til projekter gennem Creative Europe. Flere forslag rækker desuden ud over EU’s kompetenceområder, da man i betænkningen b.la. tager stilling til, hvad uddannelsesinstitutioner i medlemslande bør undervise i. Ydermere lægges der op til at favorisere bestemte transportformer i form af særlig promovering og finansiel støtte til deltagere, som vælger bestemte transportveje. Det er Venstre skeptisk over for, da vi som liberalt parti ikke ønsker at bestemme over den individuelle studerende. Intentionen bag rapporten er god, men da flere forslag er "out of scope" kan Venstre desværre ikke stemme for, og derfor afstår vi fra at stemme.

Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia DA

17-04-2020

. – Venstre er enig i den støtte og respekt for de mange, der lider menneskelige eller økonomiske tab, og for dem, der kæmper for at få vores samfund til at hænge sammen, som beslutningen erklærer. Vi er også enige i at lade EU strække sig så langt som overhovedet muligt for at hjælpe medlemsstaterne og understøtte de ramte regioner og erhverv, vel at mærke inden for de nuværende traktatmæssige og institutionelle rammer. Jeg har valgt at stemme nej til det samlede beslutningsforslag, fordi jeg ikke kan støtte følgende elementer:
1) At covid-19-krisen bruges som foranledning til at gennemføre omfattende ændringer af EU-traktaten. 2) Kravet om en ubetinget afvikling af den midlertidige grænsekontrol. 3) En permanent europæisk genforsikring af nationale arbejdsløshedsordninger. 4) En kraftig forøgelse af næste FFR, udstedelse af europæiske kriseobligationer og udskrivelse af nye indtægter til EU i form af skatter og afgifter. 5) Kritikken af medlemsstaternes egenhændige tiltag i beskyttelsen af deres borgere.

O strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume (B9-0090/2020, B9-0092/2020) EN

12-02-2020

Female genital mutilation (FGM) is an inhumane, brutal, and unacceptable intervention. It is an undisputed violation of girls' and women's human rights as it has serious health consequences for the females subjected to it.
The resolution text, recital A, explicitly states that FGM is ‘a form of violence against women and girls and a manifestation of gender inequality, not connected to any one religion or culture’.
The Venstre disagrees with this proviso and has done so consistently in the past.
FGM is, while also being a global problem, especially prevalent in parts of Africa and the Middle East. In these countries FGM is closely linked to a cultural ritual or sacred duty, i.e. one demanded by religion. The practice of FGM in its various forms has also spread to Europe with the increased migration from these regions. We had wished for the resolution to reflect this fact.
For this reason the Venstre’s delegation chose to abstain while supporting any ameliorating amendments to the resolution.
In the same vein, the delegation chose to support Resolution B9-0092/2020, which on the whole expresses a more realistic description of, and approach to, this important issue.

Contact

Bruxelles

Strasbourg