Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membru

Slovacia - SMER-Sociálna demokracia (Slovacia)

Data nașterii : , Bratislava

Explicații scrise ale votului Miroslav ČÍŽ

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A9-0124/2020 - José Gusmão) SK

10-07-2020

. – Účelom tohto legislatívneho návrhu je prijať usmernenia pre politiku zamestnanosti v spojení so všeobecnými usmerneniami hospodárskych politík, členských štátov a EÚ. V tomto znení Komisia navrhuje doplnenie štyroch dimenzií, trvalo udržateľného rastu a najmä rozmer environmentálnej udržateľnosti tak, aby odrážala víziu silnej sociálnej Európy. Revidované usmernenia pre zamestnanosť sú nasledovné: zvýšiť dopyt po pracovnej sile, zlepšiť ponuku práce, zlepšiť prístup k zamestnaniu, posilnenie fungovania trhov práce a efektívny sociálny dialóg, podpora rovnakých príležitostí pre všetkých a boj proti chudobe.

Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020 - Acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) SK

10-07-2020

. – Návrh opravného rozpočtu číslo 5 vyčlenil financie humanitárnych opatrení v Turecku, Jordánsku a Libanone. Tieto financie by mali byť použité na financovanie projektov, ktoré ponúkajú prístup k vzdelaniu, podporujú živobytie a poskytujú zdravotné, hygienické, vodohospodárske a odpadové služby, ako aj sociálnu ochranu. Ich cieľom je zlepšenie podmienok utečencov v hosťovských komunitách mimo EÚ a ja dúfam, že naozaj budú za týmto účelom využité.

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 pentru a continua sprijinul umanitar acordat refugiaților din Turcia (A9-0125/2020 - Monika Hohlmeier) SK

10-07-2020

. – V tomto prípade išlo o technické hlasovanie nevyhnutné v súvislosti s návrhom opravného rozpočtu 5.

O abordare europeană globală privind stocarea energiei (A9-0130/2020 - Claudia Gamon) SK

10-07-2020

. – Týmto nelegislatívnym uznesením naznačil EP stratégiu na dosiahnutie urýchlenia dekarbonizácie prostredníctvom zlepšenia uskladňovania energie v EÚ. Energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov (ako veterná či solárna) nie je vždy k dispozícii dostačujúcom množstve, a preto by sme mali vytvoriť väčšie kapacity na jej vhodné uskladnenie. Tým by sa mohol zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe EÚ, čo by napomohlo aj dosahovaniu klimatických cieľov EÚ. EK odhaduje, že ak chceme do roku 2050 dosiahnuť nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov, bude EÚ musieť EÚ byť schopná uskladniť 6. krát viac energie ako dnes. Vzhľadom na potenciál vodíka vyrobeného z obnoviteľných zdrojov EP vyzýva EK na podporu výskumu a vývoja vodíkového hospodárstva. EP tiež podporuje výrobu batérií v EÚ a zníženie závislosti EÚ na dovoze surovín, napríklad lepšou recykláciou.

Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (B9-0122/2020) SK

10-07-2020

. – Týmto uznesením predstavil EP svoju pozíciu k pripravovanej revízii usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorú by EK mala predstaviť do konca roka 2020. EP požaduje, aby revízia bola konzistentná s energetickými a klimatickými cieľmi EÚ na rok 2030, dlhodobým záväzkom Únie v oblasti dekarbonizácie a zásadou prvoradosti energetickej efektívnosti. Na to, aby projekty dostali status „Projektu spoločného záujmu“ musia byť v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a energetiky a s piatimi rozmermi energetickej únie vrátane cieľa dostupnosti.

Strategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice (B9-0222/2020) SK

10-07-2020

. – EP v tomto uznesení vyzýva EK, aby predložila novú komplexnú stratégiu pre chemikálie v záujme udržateľnosti, ktorá účinne zabezpečí, aby zdravie a životné prostredie boli dobre chránené, a to minimalizáciou vystavenia nebezpečným chemikáliám. Ďalej zdôrazňuje, že v stratégii by sa mala plne zohľadňovať zásada predbežnej opatrnosti ako aj zásada, že škody na životnom prostredí by sa mali prioritne naprávať pri zdroji a že znečisťovateľ by mal platiť. EP tiež vyzýva na vymedzenie kritérií pre udržateľné chemické látky s cieľom stimulovať investície a prispievať tak k prevencii a kontrole znečisťovania a tiež podporuje ich nahrádzanie bezpečnejšími alternatívami.

Dispoziții tranzitorii pentru a combate consecințele crizei COVID-19 [modificarea Regulamentului(UE) 2016/1628] (C9-0161/2020) SK

10-07-2020

. – V tomto prípade išlo skôr o technické hlasovanie ktorým sa upravilo nariadenie o necestných pojazdných strojoch v reakcii na krízu COVID-19. V pôvodnom nariadení sa totižto stanovujú dátumy od ktorých musia výrobcovia začať vyrábať necestné pojazdné stroje s motormi, ktoré spĺňajú určité kritériá s cieľom znížiť výšku emisií ktoré tieto stroje produkujú. Prepuknutie pandémie COVID-19 však spôsobilo úplné prerušenie dodávok súčiastok a komponentov, čo malo negatívny vplyv na výrobu. Z tohto dôvodu budú mať mnohí výrobcovia motorov a strojových zariadení problém dodržať predpísané lehoty bez toho, aby utrpeli zásadné hospodárske škody. S cieľom predísť týmto dopadom bolo schválené odloženie predpísaných termínov o dvanásť mesiacov.

Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 (C9-0185/2020) SK

10-07-2020

. – Týmto hlasovaním schválil EP dočasné zvýšenie flexibility pravidiel pre výskumníkov, čo by malo umožniť urýchlenie klinických skúšok za cieľom zrýchlenia vývoja vakcín a liekov proti COVID19. Keďže očkovanie by pravdepodobne mohlo pomôcť zastaviť súčasnú pandémiu, rýchly vývoj kvalitnej, účinnej a bezpečnej vakcíny je kľúčový.

O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente (B9-0207/2020) SK

10-07-2020

. – EP týmto uznesením privítal akčný plán Komisie v oblasti komplexnej politiky EÚ na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a vyzval EÚ, aby čo najskôr pokročila vo všetkých šiestich pilieroch tohto akčného plánu.
Viaceré medializované škandály ako napríklad Luanda Leaks, Panama Papers, Lux Leaks a ďalšie opakovane pošramotili dôveru našich občanov v existujúce finančné a daňové systémy. Je dôležité, aby sme obnovili dôveru verejnosti a zabezpečili spravodlivé a transparentné daňové systémy a daňovú spravodlivosť. V tejto súvislosti musí EÚ riešiť aj svoje vlastné vnútorné problémy, najmä pokiaľ ide o jej nízke dane a daňové raje;
Problémom je aj nesprávne a neúplné uplatňovanie smerníc o boji proti praniu špinavých peňazí a pravidiel zameraných na boj proti financovaniu terorizmu členskými štátmi. V tomto kontexte je potrebné uvítať prístup nulovej tolerancie Európskej komisie. Bolo by vhodné, ak by EK navrhla harmonizovanejší súbor účinných sankcií na úrovni EÚ za nedodržiavanie predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Potrebná je tiež lepšia spolupráca a výmena informácií medzi správnymi, súdnymi orgánmi a orgánmi presadzovania práva v EÚ.

Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice (RC-B9-0216/2020) SK

10-07-2020

. – EP v tomto nelegislatívnom uznesení vyzýva na ponaučenie sa z krízy spôsobenej COVID-19 a poukazuje na potrebu posilnenia úlohy EÚ pri ochrane verejného zdravia napriek tomu, že hlavnú kompetenciu v oblasti zdravotníctva majú členské štáty. Posilnenie spolupráce v oblasti zdravia medzi členskými štátmi a EÚ by mohlo viesť k vytvoreniu Európskej zdravotnej únie. V rámci EÚ by mali existovať minimálne normy pre zdravotnú starostlivosť a pripravenosť vnútroštátnych zdravotných systémov na možnú druhú vlnu pandémie by mala byť overená záťažovými testami. Súčasťou uznesenia je tiež výzva na vytvorenie Európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravia, ktorý by koordinoval reakciu na prípadné ďalšie zdravotné krízy. Dôležitým bodom je zároveň požiadavka na zabezpečenie prístupu k cenovo dostupnému očkovaniu a liekom proti COVID-19 pre všetkých v čo najkratšom čase po ich vyvinutí.

Contact

Bruxelles

Strasbourg