Miroslav RADAČOVSKÝ Miroslav RADAČOVSKÝ
Miroslav RADAČOVSKÝ

Deputați neafiliați

Slovacia - Independent (Slovacia)

Data nașterii : , Lutina

Prima pagină Miroslav RADAČOVSKÝ

Membru

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
AIDA
Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală
D-RU
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
D-MD
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

AFET
Comisia pentru afaceri externe

Activități recente

Acordul de asociere UE-Ucraina (A9-0219/2020 - Michael Gahler) SK

10-02-2021
Explicații scrise ale votului

Správu o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou som odmietol podporiť svojím hlasom. Mnohé ustanovenia sú ladené z môjho pohľadu až príliš militantne, čo môže evokovať dojem, že táto správa bola pre mňa z tohto dôvodu neprijateľná. Ale najväčší dôraz kladiem na to, aby sa kultúra rozvíjala a v každom štáte. Zvyky našich predkov sú nám sväté. Rovnako by sme mali ctiť aj zvyky iných národov, pokiaľ je ich charakter oslavou života, nie jeho pohŕdaním. Kultúra národa začína pri oslave a udržaní si jeho jazyka. Z tohto pohľadu má Ukrajina vážne nedostatky. Zrušenie všetkých jazykov nie je cesta. Napríklad takýmto spôsobom je zrušený aj jeden z úradných jazykov EÚ. Toto je neprijateľné a štát, ktorý takýmto spôsobom vystupuje voči svojim občanom nie je pripravený na to, aby sa stal členom EÚ.

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței (B9-0108/2021) SK

10-02-2021
Explicații scrise ale votului

Návrh uznesenia o oznámení s názvom Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť som svojím hlasom podporil. Výzva Komisii, aby utvárala svoje programy v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv, považujem za rozumnú. Podpora mobility absolventov, vzájomné uznávanie diplomov a odborných kvalifikácií sú cesty, ako dosiahnuť pravú rovnoprávnosť. Samozrejme, že zvládnutie jazykov je ďalšia z úrovní, ktoré potrebujú dobudovať. Jazykové zručnosti je potrebné podporovať už na školách na druhom stupni a zamerať sa na špecifikáciu počas stredoškolského učiva. Toto je však na vládach jednotlivých členských štátov. Pozitíva tohto návrhu som uznal a preto som hlasoval za znenie tohto návrhu uznesenia.

Banca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020 (A9-0002/2021 - Sven Simon) SK

09-02-2021
Explicații scrise ale votului

Správu o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2020 som nepodporil. Niektoré zásahy, ktoré požaduje táto správa, nepovažujem za súladné so zakladajúcimi zmluva. Tieto ustanovenia idú nad rámec právomocí Európskeho parlamentu. Je pravdou, že v členských štátoch EÚ je stanovený parlament ako orgán prijímajúci zmeny v zákonoch, ale úloha Európskeho parlamentu taká nie je. Trialóg, ktorý tvoria Európska komisia, Rada EÚ a Európsky parlament pri prijímaní právnych aktov EÚ, nemôže byť menený inak, ako zmenou zakladajúcich zmlúv. V nich sú dané aj právomoci Európskej centrálnej banky. Ani tieto nemôžu byť menené inak, ako zmenou zakladajúcich zmlúv. Takto predložená správa podľa môjho názoru má tak vážne právne deficity, že odmietam k takémuto zneniu priložiť aj moje meno. Preto som hlasoval proti.

Contact

Bruxelles

Strasbourg