Peter POLLÁK Peter POLLÁK
Peter POLLÁK

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Slovacia - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Slovacia)

Data nașterii : , Levoca

Prima pagină Peter POLLÁK

Vicepreședinte

D-RU
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

Membru

CULT
Comisia pentru cultură și educație

Membru supleant

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
D-UA
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina
D-IN
Delegația pentru relațiile cu India
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Activități recente

Aplicarea Regulamentului (CE) 2020/2092, mecanismul de condiționalitate privind statul de drept (B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021) SK

25-03-2021
Explicații scrise ale votului

V predchádzajúcom roku som podporil nariadenie, ktorým sa prístup k EÚ financiám podmienil dodrživaním zásad právneho štátu. Pevne verím, že Európska komisia čoskoro predloží Európskemu parlamentu mechanizmus, ktorý to bude zabezpečovať v praxi.

Resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate și anumite aspecte ale resursei proprii bazate pe VNB (A9-0048/2021 - José Manuel Fernandes, Valérie Hayer) SK

25-03-2021
Explicații scrise ale votului

Pandemická kríza sa priamo dotýka oblasti vlastných zdrojov EÚ. Reforma tejto oblasti je preto namieste.
Pred nami je ambiciózny Plán Obnovy EÚ, ktorý si vyžadoval masívnu mobilizáciu finančných zdrojov pre naše ekonomiky, zdravotné systémy, malé a stredné podniky, rodín, mladých,, zraniteľné skupiny, atď.
Tieto náklady budú musieť byť z niečoho splatené. Ak to má byť aj z daní spoločností, ktoré znečisťujú prostredie, ako napr. dane z plastov, alebo uhlíkovej dane, tak to len vítam.

Strategia UE pentru turismul sustenabil (A9-0033/2021 - Cláudia Monteiro de Aguiar) SK

25-03-2021
Explicații scrise ale votului

Podporil som toto uznesenie nakoľko považujem za správne a nevyhnutné, aby oblasť cestovného ruchu bola súčasťou národných stratégií Plánu Obnovy, hlavne v tých členských krajinách, v ktorých oblasť cestovného ruchu tvorí značnú časť hrubého domáceho produktu a zamestnáva značnú časť obyvateľstva. Ďalším dôležitým aspektom, ktorého sa uznesenie dotýka je bezpečnosť cestovania. Je dôležité sa čo najskôr dohodnúť na spoločných kritériách bezpečného cestovania.

Contact

Bruxelles

Strasbourg