François ALFONSI François ALFONSI
François ALFONSI

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Membru

Franța - Régions et Peuples Solidaires (Franța)

Data nașterii : , Ajaccio

a șaptea legislatură François ALFONSI

Grupuri politice

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membru

Partide naționale

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partitu di a Nazione Corsa (Franța)

Membru

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

Membru supleant

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru bugete
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru cultură și educație

all-activities

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles

04-03-2014 BUDG_AD(2014)526285 PE526.285v02-00 BUDG
François ALFONSI

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene, a Protocolului între Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți

04-03-2014 BUDG_AD(2014)526320 PE526.320v02-00 BUDG
François ALFONSI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012

23-01-2014 REGI_AD(2014)524757 PE524.757v02-00 REGI
François ALFONSI

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective

05-03-2014 REGI_AD(2014)528070 PE528.070v03-00 REGI
Jan OLBRYCHT

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea III – Comisia și agențiile executive

12-02-2014 REGI_AD(2014)524560 PE524.560v02-00 REGI
Georgios STAVRAKAKIS

AVIZ referitor la marca de calitate regională: cele mai bune practici în economia rurală

16-10-2013 REGI_AD(2013)516946 PE516.946v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

Propuneri de rezoluție

Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la drepturile persoanelor cu handicap

16-01-2014 P7_DCL(2014)0008 Caducă
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ Jill EVANS Antolín SÁNCHEZ PRESEDO Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID François ALFONSI Marisa MATIAS Izaskun BILBAO BARANDICA Nikos CHRYSOGELOS Martina ANDERSON Mark DEMESMAEKER
Data deschiderii : 16-01-2014
Data limită : 16-04-2014
Numărul de semnatari : 142 - 17-04-2014

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la combaterea frecvenței ridicate a bolilor netransmisibile pe insule

13-01-2014 P7_DCL(2014)0002 Caducă
Claudette ABELA BALDACCHINO Antonyia PARVANOVA Christel SCHALDEMOSE Nessa CHILDERS Pavel POC François ALFONSI Marisa MATIAS Nuno TEIXEIRA Antigoni PAPADOPOULOU Francesca BARRACCIU Susy DE MARTINI
Data deschiderii : 13-01-2014
Data limită : 13-04-2014
Numărul de semnatari : 61 - 14-04-2014

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la strategiile regionale privind energiile din surse regenerabile în insulele UE

21-10-2013 P7_DCL(2013)0020 Caducă
Nuno TEIXEIRA Younous OMARJEE Seán KELLY François ALFONSI Rosa ESTARÀS FERRAGUT Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Maurice PONGA Gabriel MATO Patrice TIROLIEN Giommaria UGGIAS
Data deschiderii : 21-10-2013
Data limită : 21-01-2014
Numărul de semnatari : 62 - 21-01-2014

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg