Peter van DALEN Peter van DALEN
Peter van DALEN

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Țările de Jos - ChristenUnie (Țările de Jos)

Data nașterii : , Zwijndrecht

Explicații scrise ale votului Peter van DALEN

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept NL

17-09-2020

Bij de eindstemming over het tussentijdse verslag over ernstige schendingen van de rechtsstaat door de republiek Polen heb ik mij onthouden. Ik deel de stevige kritiek van het verslag op aspecten zoals de schending van de onafhankelijke rechterlijke macht in het land, en het bestaan van LHBT-vrije zones. Maar meerdere paragrafen in het verslag gaan over het recht op wat dan heet “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten”: EU-taal voor abortus provocatus. Ik vind abortus provocatus een groot kwaad, en we moeten alles doen om te voorkomen dat vrouwen en meisjes tot zo’n besluit komen. Dat is een aangelegenheid voor de Europese lidstaten zelf, en hun gezondheidszorg en ethische beleid. Op dit terrein heeft de EU geen bevoegdheden. Dat Polen een restrictieve abortuswetgeving heeft is hun keuze. Veel landen kunnen op dit specifieke punt nog wat van Polen leren. Gezien deze plussen maar zeker ook de minnen in het verslag heb ik mij onthouden bij de eindstemming.

Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020 (B9-0229/2020) NL

23-07-2020

. – De resolutie bevat goede, maar ook minder goede elementen. Daarom mijn onthouding op de eindstemming.
De resolutie waardeert de totstandkoming van een coronaherstelfonds. Terecht, want zo’n fonds is hard nodig om de getroffen economieën van landen zoals Italië en Spanje te steunen. Nederland en de Europese Unie hebben er direct belang bij dat die landen overeind blijven.
De resolutie kent ook schaduwkanten. Zo wordt het aanstaande nieuwe instrument voor eigen middelen torenhoog geprezen. Het instrument vind ik een aantasting van het budgetrecht, dat toebehoort aan de nationale parlementen en regeringen. Ook slaat de Raad de plank stevig mis met de aanpassing van het emissiehandelssysteem: dit was dé gelegenheid om zowel lucht- als scheepvaart (beide evident vervuilende sectoren) onder dat systeem te brengen, maar dat gebeurt helaas niet: het blijft een optie. De resolutie van het Parlement maakt zich hier helaas niet druk om.
Voorts hebben de leningen die aangegaan worden ter financiering van het coronaherstelfonds een looptijd die strekt tot 31 december 2058. Dat vind ik absurd lang. De resolutie betreurt dat op het gebied van de rechtsstaat de Raad niet heeft doorgepakt. Er had een voluit krachtige veroordeling moeten staan van deze zwakke Raadstekst!
Al met al een onthouding mijnerzijds.

Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) NL

19-06-2020

Helaas worden in de lidstaten velen vanwege onder andere de kleur van hun huid of hun geloof gediscrimineerd. Het Parlement veroordeelt in deze resolutie terecht het kwaad van racisme en discriminatie dat veel van onze medeburgers is en wordt aangedaan. In de omvangrijke resolutie komen nog tal van andere zaken voor zoals het optreden van de politie, trainingen voor de politie, het neerhalen van standbeelden, discriminatie vanwege bepaalde kapsels enz.
Er sprong een amendement van de groene fractie uit. Daarin worden de lidstaten verzocht racistische en afrofobe tradities, zoals blackface, te veroordelen en zich hier niet meer mee in te laten. Ik heb me bij die stemming onthouden.
Enerzijds zijn er inderdaad nogal wat mensen die gediscrimineerd en beschimpt worden vanwege hun huidskleur. Anderzijds moet de koers en richting van deze discussie niet vanuit Europa worden gestuurd. Dat werkt eerder contraproductief. Ook dient die discussie binnen de landen zelf vorm en inhoud te krijgen, een proces van gesprek en bewustwording in de lidstaten.

Noul CFM, resursele proprii și planul de redresare NL

15-05-2020

De resolutie over het meerjarig financieel kader (MFK), de nieuwe eigen middelen voor de EU (lees: EU-belastingen) en het herstelplan gaat me te ver. De deur expliciet openzetten voor nieuwe Europese belastingen vind ik geen goed plan. Ook wordt een getal genoemd van 2 000 miljard voor herstel, terwijl dit bedrag niet wordt onderbouwd. Waarom dan niet bijvoorbeeld de helft of het dubbele gevraagd? Dit is een slag in de lucht.
Bovendien is de toon richting de Commissie en de Raad hard en vol met dreiging: die instellingen moeten luisteren naar het Parlement anders blokkeert het EP verdere onderhandelingen zoals die over het MFK.
Europa kan de huidige crisis overwinnen mits we dat samen doen. Dat vereist redelijkheid en balans qua inhoud, maar gaat ook over de manier waarop we met elkaar tot afspraken komen. Die redelijkheid en evenwichtigheid mis ik in de resolutie, en daarom heb ik die ook niet gesteund.

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Parlamentul European (A9-0021/2020 - Maria Grapini) NL

14-05-2020

Vanaf 2009 ben ik lid van het EP. Sindsdien bepleit ik verantwoording over de besteding van de maandelijkse algemene kostenvergoeding. Die bedraagt inmiddels meer dan 4 500 euro per maand per Europarlementariër. Over alle budgetten en betalingen moeten Europarlementariërs terecht verantwoording afleggen en de kwijting verantwoorden, maar niet over dit ene omvangrijke budget. Elke controle op de besteding van de algemene kostenvergoeding ontbreekt. Ik vind dat onbegrijpelijk.
Er zijn, net zoals ik, Europarlementariërs die vrijwillig de controle door een externe accountant laten verrichten, en de niet gebruikte vergoeding terugstorten aan het Parlement. Ik vind dat dit de regel moet worden voor het hele EP, en dan verplicht en onder verantwoordelijkheid van het Parlement.
Zolang dit niet geregeld is, steun ik amendementen waarin wordt opgeroepen om deze controle in het EP te krijgen, of dien ik op gezette tijden zelf amendementen hierover in.
De algehele kwijting van de EP-begroting 2018 steun ik, maar op de bijbehorende resolutie onthoud ik mij, omdat de verantwoording over die algemene kostenvergoeding nog steeds niet goed is geregeld. Daarmee geef ik dit politieke signaal af: eens met de kwijting, maar niet eens met het feit dat de controle op de algemene kostenvergoeding nog steeds niet geregeld is.

Măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii NL

17-04-2020

Het noodsteunpakket voor de visserij- en aquacultuursector steun ik volledig. De sector staat nu onder grote druk, met sterk dalende omzetten door de crisis.
Het interinstitutionele proces is alleen niet goed gelopen. Er lag op maandagmiddag 13 april een bemoedigende ontwerpverklaring van de Commissie klaar, waarin zij aangaf maximale flexibiliteit te betrachten om onbenutte quota van het jaar 2020 naar 2021 over te hevelen. Bijna alle politieke fracties in het Parlement, onder aanvoering van mijn EVP-fractie, hadden daarom gevraagd.
Op woensdag 15 april bleek aan het begin van de avond echter dat de Commissie toch niet met een formele verklaring wil komen. Ik kan niet achterhalen waarom dat zo gelopen is: ergens is in het proces tussen de vertegenwoordigers van de drie instellingen een kink in de kabel gekomen. Ik vind deze gang van zaken teleurstellend: we hebben nu alleen een informele verklaring van de Commissie in handen.
Ik zal elke gelegenheid aangrijpen om deze kwestie te blijven agenderen, met de ontwerpverklaring van de Commissie in de hand. De overheveling van quota is voor de visserij essentieel.

Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia NL

17-04-2020

Het Parlement stemt vandaag over een resolutie om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Aanvankelijk ging het in de ontwerptekst vooral over meer wederzijdse hulp op medisch gebied, maar de definitieve tekst bevat nu 56 paragrafen over vele onderwerpen.
In die tekst staan goede punten, zoals veroordeling van de uitholling van de rechtsstaat in Polen en Hongarije, herstelobligaties om het herstel te financieren uit de EU-begroting, een centrale plaats voor de Green Deal bij de wederopbouw, het niet samenvoegen van de schulden van de Europese landen, en gebruik van het EMS voor de crisisbestrijding.
Echter, een reeks punten bevalt mij niet, zoals meer eigen EU-inkomsten (lees: EU-belastingen), meer macht voor de Commissie, snelle realisatie van de Europese Monetaire Unie, en een flink groter meerjarig financieel kader.
Ik vind gezamenlijke solidariteit in de EU belangrijk. Die zien we ook terug in verschillende andere voorstellen, zoals het noodpakket voor de visserij- en aquacultuursectoren. Ook in de resolutie van vandaag zitten punten die de solidariteit bevorderen. Tegelijk is helder dat diverse fracties nu de EU een stevig stap vooruit willen laten zetten naar een federaal Europa. Dat gaat me te ver en daarom heb ik me bij deze stemming onthouden.

Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) NL

12-02-2020

Ik waardeer deze overeenkomst, die de handel tussen de EU en Vietnam verbetert. Helaas bevat de investeringsbeschermingsovereenkomst geen apart hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling.
Ik heb grote vraagtekens inzake de mensenrechten en godsdienstvrijheid in Vietnam. In de recent uitgebrachte ranglijst van vervolgde christenen van Open Doors staat Vietnam op de 21e plaats. Ook in het jaarverslag van 2016 van de Interfractiewerkgroep voor Godsdienstvrijheid van het Parlement wordt inzake Vietnam gewezen op de achterstelling van onder andere christenen door de overheid. Christenen worden regelmatig door lokale gemeenschappen als verraders gezien, en de overheid doet niets om hen te beschermen.
Ik vind het te fors om tegen deze overeenkomst te stemmen, maar vanwege de magere staat van godsdienstvrijheid in Vietnam kan ik evenmin voor stemmen: ik onthoud me van stemming en geef zo het signaal af dat deze stap in de betrekkingen EU-Vietnam nog onvoldoende is.

Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) NL

12-02-2020

Ik waardeer deze overeenkomst, die de handel tussen de EU en Vietnam verbetert. Helaas bevat de investeringsbeschermingsovereenkomst geen apart hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling.
Ik heb grote vraagtekens inzake de mensenrechten en godsdienstvrijheid in Vietnam. In de recent uitgebrachte ranglijst van vervolgde christenen van Open Doors staat Vietnam op de 21e plaats. Ook in het jaarverslag van 2016 van de Interfractiewerkgroep voor Godsdienstvrijheid van het Parlement wordt inzake Vietnam gewezen op de achterstelling van onder andere christenen door de overheid. Christenen worden regelmatig door lokale gemeenschappen als verraders gezien, en de overheid doet niets om hen te beschermen.
Ik vind het te fors om tegen deze overeenkomst te stemmen, maar vanwege de magere staat van godsdienstvrijheid in Vietnam kan ik evenmin voor stemmen: ik onthoud me van stemming en geef zo het signaal af dat deze stap in de betrekkingen EU-Vietnam nog onvoldoende is.

COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020) (B9-0035/2020) NL

16-01-2020

Biodiversiteit en een gezonde aarde gaan hand in hand. Het is onze plicht een halt toe te roepen aan de achteruitgang van de biodiversiteit en om dat proces te keren. Ik juich toe dat de Europese Unie een mondiaal drijvende kracht wil zijn voor het verbeteren van de biodiversiteit.
Ik verwelkom de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, onderdeel van de Europese Green Deal, en het feit dat de EU de ambitie heeft om wereldwijd het voortouw te nemen voor een betere bescherming van ecosystemen en biodiversiteit.
Ter voorbereiding van de conferentie over biodiversiteit van de Verenigde Naties in China (COP15), heeft het Europees Parlement een niet-bindende resolutie (motie) opgesteld. Hoewel ik voor de originele resolutie was, is er tijdens de stemming met betrekkelijk gering verschil een amendement aangenomen waardoor ik mij uiteindelijk onthouden heb bij de eindstemming. Dat amendement gaat te ver, door een onrealistisch doelpercentage vast te stellen voor beschermde mariene gebieden in de EU-zeeën. Indien dat percentage - van 30 % - zou worden toegepast, zal dat een fatale klap zijn voor de Europese en de Nederlandse visserij.

Contact

Bruxelles

Strasbourg