Tamás DEUTSCH Tamás DEUTSCH
Tamás DEUTSCH

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Ungaria - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungaria)

Data nașterii : , Budapest

Explicații scrise ale votului Tamás DEUTSCH

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Parteneriatul estic, în perspectiva summitului din iunie 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) HU

19-06-2020

. – A keleti partnerség kiemelten fontos az Európai Uniónak. Ezért érdemi lépéseket kell tennie az EU-nak, hogy fenntartsa a keleti partnerségben érintett hat ország európai integrációs reformok iránti elkötelezettségét, ambiciózus ütemét, ösztönözze a demokrácia erősítését, a jogállamiság, az alapvető emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartását, a nemzetközi normákkal és joganyaggal összhangban.
A jelentés szövegébe a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó javaslatainkat is befogadták, amelyek arra szólítják fel a keleti partnerországokat, hogy a választási jogszabályaik módosítása során teremtsenek egyenlő lehetőségeket valamennyi etnikai és nemzeti kisebbség képviseletére, továbbá biztosítsák az anyanyelven való tájékoztatáshoz és véleménynyilvánításhoz való jogokat, lépjenek fel az etnikai és nyelvi alapú gyűlöletbeszéd és megkülönböztetés minden formája ellen, és az etnikai és nemzeti kisebbségeket célzó álhírek és félretájékoztatás ellen. Ez kiemelten fontos a kárpátaljai magyarok szempontjából, hogy Ukrajna a reformfolyamatok végrehajtása során ne szűkítse a nemzeti kisebbségek, így a magyar közösség megszerzett jogait, egyenlő lehetőségeket biztosítson számukra a nyelvhasználat, érdekképviselet terén. Bár a jelentés bizonyos részeivel nem értek egyet, a fent nevezett okok miatt szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020 (A9-0091/2020 - Tonino Picula) HU

19-06-2020

. – A FIDESZ népparti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a Nyugat-Balkán térségével foglalkozó parlamenti állásfoglalás elfogadását, hiszen az világosan kiáll a Nyugat-Balkán térsége mellett, megerősítve az uniós perspektívát számukra, méltatja Várhelyi Olivér bővítési biztos kitartó munkájának hozzáadott értékét, valamint értékeli a nyugat-balkáni országok lényeges, pozitív hozzájárulását az Európai Unió külső határainak védelméhez.

Turismul și transporturile în 2020 și ulterior (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) HU

19-06-2020

. – Az idegenenforgalmi és vendéglátóiipari szektor az egyik legsúlyosabban sújtott gazdasági ágazat a koronavírus járvány okozta egészségügyi és gazdasági válság miatt, aminek következtében több millió munkahely került veszélybe Európa szerte. Az Európai Parlament határozatot fogadott el a turizmus és az utazás jövőjével kapcsolatban. A határozat tartalmazott olyan elemeket, amelyekkel nem tudtam egyetérteni, ezért azok ellen szavaztam. Ilyenek az Uniós szintű mechanizmus a határzár be-, és kivezetésére, mivel e kérdésben a döntés minden esetben tagállami hatáskör kell, hogy maradjon. Továbbá az uniós szintű keret a munkavállalókat illetően, illetve uniós szintű turisztikai jótállási alap, mivel e kérdések uniós szintű szabályozására az alapító szerződések nem látnak elő jogalapot. Viszont, mivel a turizmus újraindítása Magyarország számára elsőbbséget élvező kérdés és a határozat tartalmazott számos pozitív elemet is, a végszavazásnál támogattam a határozat elfogadását.

Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) HU

19-06-2020

. – Sajnálatos módon, a határozat a téves baloldali-liberális narratívára és az események hibás értelmezésére épül. Kiindulópontja, hogy rasszistának és elnyomónak bélyegezi a teljes fehér társadalmat, és ezt a téves alapvetést ürügyként használja ahhoz, hogy erőszakos, és közös múltunkat meghazudtoló cselekményeket legitimáljon.
Meggyőződésem, hogy a rasszizmus minden formája ellen fel kell lépni, amit oktatással, kultúrával, a múlt közös feldolgozásával lehet elérni. Ugyanakkor elítélem azt az erőszakos és szélsőséges baloldali mozgalmat és világnézetet, amely a sajnálatos amerikai esetet ürügyként használva próbálja legitimálni a vandalizmust, boltok kifosztását szobrok ledöntését és a biztonságunkról gondoskodó rendfenntartó erők megtámadását.
Az amerikai és egyes európai városokban zajló erőszakos események veszélyt jelentenek a demokratikus rendszereinkre, és további társadalmi feszültségeket szítanak. A történelem leegyszerűsítésére és a közös múlt átírására tett kísérlet, amelyet szobordöntések és rongálások révén kívánnak elérni a szélsőséges baloldali mozgalmak, a kommunista időket idézi. E cselekmények legitimálása és egy téves narratívával való alátámasztása súlyos felelőtlenség.
A határozatot a fentiek miatt szavazatommal nem tudtam támogatni.

Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19 (B9-0172/2020) HU

19-06-2020

. – A határt átlépő munkavállaló és idénymunkás nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a kulcsfontosságú gazdasági ágazatokban és a vírus terjedésének megfékezésére és megelőzésére irányuló tagállami intézkedések – különösen a határlezárások, az ideiglenes korlátozások és a belső határellenőrzések – egyaránt súlyosan érintették őket. Fontos olyan intézkedéseket hozni, amelyek egészségük és biztonságuk védelmét szolgálják utazásuk során. Küzdeni kell az idénymunkásokról és a határt átlépő munkavállalókról alkotott negatív kép ellen is. Másrészt a munkáltatóknak is szükségük van egyértelmű szabályokra, a tagállamoknak pedig fel kell készülniük a Covid19 esetleges jövőbeli hullámaira. Ehhez szükség van arra is, hogy az Európai Bizottság iránymutatásokkal és megbízható adatokkal segítse a tagállamokat. Az erre irányuló javaslatokat messzemenően támogatjuk.
Ugyanakkor az állásfoglalás sajnálatos módon a határt átlépő és idénymunkások közé belekeverte a fogalmilag ide nem illő migráns munkavállalókat. A lehető leghatározottabban elutasítom, hogy a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó 2018. évi globális megállapodásra legyen bármilyen hivatkozás, különösen annak 5. és 22. célkitűzésére. Mivel az álláfoglalás célcsoportjának helyzetének javítása a fontos, ezért tartózkodtam a végszavazás során.

Conferință privind viitorul Europei (B9-0170/2020, B9-0179/2020) HU

18-06-2020

. – Az Európa Jövőjéről szóló Konferencia megindítása a jelenlegi járványhelyzet, valamint az utóbbi évtized krízisei miatt időszerűvé vált. Egyetértek azzal , hogy megoldást kell nyújtani az Európa előtt álló kihívásokra, valamint a Konferenciának nyílt fórumot kell biztosítania a különböző résztvevők közötti vita számára anélkül, hogy azt bárki kisajátítaná.
Az Európai Unió megreformálására azért van szükség, hogy olyan problémák orvoslására fordíthassa erejét, amellyel az európai népek és nemzetek javát szolgálja. Európa államainak ellenállóbbá válniuk. Az állásfoglalás azonban hangsúlyozza kellően, hogy a tagállamok a szerződések urai. A nemzeti parlamentek részvétele nélkül nem remélhető sikeres Konferencia. A nemzeti parlamentek ugyanis a népszuverenitás hordozói, a Konferencia során pedig elengedhetetlen az európai népek véleményének megjelenítése.
A bevezető rendelkezések B. pontjában szereplő, az „az alapvető jogok és a jogállamiság ellen jelenleg intézett támadások jobb kezelési módot igényelnek a Konferencia részéről” résszel nem értettem egyet. Ez az általános jellegű megfogalmazás olyan alaptalan és ideológiai tartalmú politikai támadások előtt nyithat teret, amelyek csökkentik az európai integrációba vetett bizalmat. A jogállamiság elvének megvalósulása nem lehet politikai és ideológiai viták tárgya. Az erre a részre vonatkozó, részenkénti szavazatommal az idézett mondatrészt törölni javasoltam a szövegből.
Mindazonáltal a reformfolyamat jelentőségére és időzítésére tekintettel szavazatommal támogattam az állásfoglalás elfogadását.

Strategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020 (B9-0123/2020) HU

18-06-2020

. – Szavazatommal támogattam az állásfoglalást.
100 millió fogyatékossággal élő személy van az Európai Unióban, azonban még mindig vannak olyan jogszabályok, amelyek egyáltalán nem hivatkoznak a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményre és az akadálymentességre, pedig utóbbi az önálló életvitel és részvétel egyik előfeltétele.
Az EU a CRPD részes feleként köteles biztosítani a fogyatékossággal élő személyeknek és képviseleti szervezeteiknek a jogszabályok és politikák kialakításába és végrehajtásába való szoros bevonását és aktív részvételét, tiszteletben tartva a fogyatékosság különféle koncepcióit.
Az Európai Parlament elismeri a CRPD végrehajtása terén a 2010–2020 közötti európai fogyatékosságügyi stratégia révén elért előrehaladást és felkéri az Európai Bizottságot, hogy az elért eredményekre építve fokozza a fogyatékossággal élő személyek jogai iránti elkötelezettségét egy 2020 utáni ambiciózus európai fogyatékosságügyi stratégiával.
Egyetértek azzal, hogy nagyon fontos az akadálymentesség holisztikus fogalommeghatározása és alkalmazása. Az uniós alapoknak a befogadó, akadálymentes környezet, szolgáltatások, gyakorlatok és eszközök előmozdítására kell irányulniuk, a mindenki számára történő tervezés elvét követve.
A tervezet L pontjának szóhasználata sajnos nem egyezett meg az ENSZ CRPD Egyezmény szóhasználatával: a "fogyatékos" szót kívánta használni, amely nem az emberre, hanem a többséghez képest eltérésére, fogyatékosságára utal. Nekünk a személyre kell koncentrálnunk, az emberre és nem a fogyatékosságára, ezért a „fogyatékossággal élő személy” kifejezést támogatom.

Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) HU

14-05-2020

. – Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozásra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a közös vállalkozást érintő pénzügyi és szabályszerűségi átvilágítás komolyabb hiányosságokat nem tárt fel. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună Clean Sky 2 (A9-0032/2020 - Ryszard Antoni Legutko) HU

14-05-2020

. – Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Tiszta Égbolt közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék kijelentette, hogy az ellenőrzések során bizonyosságot szerzett a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapította, hogy a pénzügyi és szabályszerűségi átvilágítás komolyabb hiányosságokat nem tárt fel. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună pentru bioindustrii (A9-0034/2020 - Ryszard Antoni Legutko) HU

14-05-2020

. – Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Bioalapú Iparágak közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

Contact

Bruxelles

Strasbourg