Despre normele aplicabile deputaților

Parlamentul European este alcătuit din 705 deputați aleși în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene extinse. Din 1979, deputații sunt aleși prin vot universal direct pentru o perioadă de cinci ani.

Fotografie a hemiciclului de la Strasbourg în timpul unei sesiuni plenare

Fiecare țară decide cu privire la forma pe care o vor lua alegerile pe teritoriul său, dar trebuie să garanteze egalitatea dintre bărbați și femei și votul secret. Alegerile europene se desfășoară în conformitate cu un sistem de reprezentare proporțională. Vârsta de vot este 16 ani în Austria, Belgia, Germania și Malta, 17 ani în Grecia și 18 ani în celelalte state membre.

Mandatele din Parlament sunt alocate în funcție de populația fiecărui stat membru. Peste o treime dintre deputații în Parlamentul European sunt femei. Deputații din Parlamentul European sunt grupați în funcție de afinitatea politică, nu după naționalitate.

Deputații din Parlamentul European își împart timpul între circumscripțiile lor electorale, Strasbourg - unde au loc 12 perioade de sesiune pe an - și Bruxelles, unde participă la perioade suplimentare de sesiune, precum și la reuniuni ale comisiilor și ale grupurilor politice.

Regulile aplicabile deputaților din Parlamentul European sunt prevăzute în Statutul deputaților, adoptat în 2009.

Mai multe informații :

Integritatea în Parlamentul European

Parlamentul European pune un accent deosebit pe integritatea, transparența și responsabilitatea activităților politice ale deputaților săi. Pentru a asigura acest lucru, Parlamentul a instituit un număr considerabil de norme și măsuri, consolidate în continuare în cadrul unui proces cuprinzător de revizuire în 2023.

Codul de conduită a deputaților în Parlamentul European

Codul de conduită a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012 și a fost revizuit ultima dată în 2023. Principiile sale directoare prevăd că deputații acționează doar în interes public și își desfășoară activitatea în mod dezinteresat, cu integritate, transparență, conștiinciozitate, cinste și responsabilitate, respectând totodată demnitatea și reputația Parlamentului European.

Codul de conduită definește conflictele de interese și modul în care deputații ar trebui să le abordeze și include norme privind obligațiile de divulgare, activitățile foștilor deputați și Comitetul consultativ pentru conduita deputaților.

Codul de conduită prevede, de asemenea, obligația deputaților de a prezenta o declarație detaliată de interese personale, o declarație de avere și, dacă este cazul, o declarație privind conștientizarea conflictelor de interese. În plus, Codul de conduită îi obligă pe deputați să publice toate reuniunile programate, inclusiv atunci când sunt delegate asistenților lor, cu reprezentanții de interese care intră sub incidența Registrului de transparență și cu reprezentanții autorităților publice ale țărilor terțe. Deputații sunt, totodată, obligați să declare participarea la evenimentele organizate de terți atunci când rambursarea cheltuielilor lor de deplasare și de cazare sau a diurnelor ori plata directă a acestor cheltuieli este suportată integral sau parțial de o parte terță. Informațiile furnizate de deputați în declarațiile lor pot fi găsite pe paginile individuale de profil ale deputaților, cu excepția declarației de avere, care nu este publică.

Deputații trebuie, de asemenea, să declare cadourile cu o valoare aproximativă de peste 150 EUR pe care le-au primit atunci când reprezintă Parlamentul în calitate oficială, în condițiile prevăzute în Măsurile de punere în aplicare a Codului de conduită. Aceste cadouri se înscriu în registrul cadourilor.

Orice deputat care a încălcat Codul de conduită poate primi o sancțiune din partea Președintelui. Această sancțiune este anunțată de Președinte în plen și publicată în mod vizibil pe site-ul Parlamentului.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi:

Comitetul consultativ pentru conduita deputaților

Comitetul consultativ pentru conduita deputaților este organismul responsabil pentru consilierea deputaților cu privire la interpretarea și aplicarea Codului de conduită. La cererea Președintelui sau după ce a fost contactat direct, Comitetul consultativ evaluează, de asemenea, presupusele încălcări ale Codului de conduită și îl consiliază pe Președinte în privința eventualelor măsuri de luat. Comitetul consultativ monitorizează în mod proactiv respectarea de către deputați a Codului de conduită și a măsurilor de punere în aplicare a acestuia.

Comitetul consultativ este compus din opt membri. Aceștia sunt numiți de Președinte pe baza experienței lor și a echilibrului politic și de gen. Funcția de președinte al Comitetului consultativ este asigurată prin rotație între membrii Comitetului pe perioade de șase luni. Președintele numește și un membru de rezervă pentru fiecare grup politic care nu este reprezentat în Comitetul consultativ.

Comitetul consultativ publică anual un raport de activitate.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi:
A șaptea legislatură parlamentară:
Al optulea legislatură parlamentară:
Nouălea legislatură parlamentară:

Alte norme privind transparența și etica deputaților

Transparența și responsabilitatea

Pe lângă obligațiile care le revin tuturor deputaților în temeiul Codului de conduită, Parlamentul European a instituit o serie de norme specifice care consolidează transparența și etica în toate domeniile de activitate. Se pune un accent deosebit pe etica activităților de lobby.

Participarea lobbiștilor la evenimente

OOrganizațiile care fac obiectul regulilor din Registrul de transparență pot organiza sau co-găzdui evenimente în Parlament doar dacă s-au înregistrat corect în registru.

Pentru informații suplimentare:

Norme privind foștii deputați

Foștilor deputați li se interzice să desfășoare activități de lobby în Parlament în primele șase luni de la încheierea mandatului lor. În cazul în care desfășoară activități de lobby după șase luni, aceștia trebuie să se înregistreze în Registrul de transparență. Li se permite foștilor deputați să intre în clădirile Parlamentului în această calitate, dar aceștia nu pot utiliza acest acces pentru a desfășura activități de lobby.

Pentru informații suplimentare:

Salarii și pensii

Salariile deputaților

În temeiul statutului unic care a intrat în vigoare în iulie 2009, deputații primesc, în general, același salariu.

Începând de la 1.7.2023, salariul lunar brut al deputaților, conform statutului unic, este de 10 075,18 EUR. Salariul se plătește din bugetul Parlamentului și din acesta se rețin un impozit comunitar și contribuțiile de asigurare, salariul net care rezultă fiind de 7 853,89 EUR. Statele membre pot, de asemenea, să perceapă din acest salariu un impozit național. Salariul de bază este stabilit la 38,5 % din salariul de bază al unui judecător al Curții Europene de Justiție.

Există câteva excepții: deputații care au avut un mandat în Parlamentul European înainte de alegerile din 2009 au putut opta pentru menținerea sistemului național anterior pentru salariu, indemnizația tranzitorie și pensii.

Pensii

Conform statutului, foștii deputați au dreptul la pensie pentru limită de vârstă începând de la 63 de ani. Pensia este egală cu 3,5 % din salariul deputaților pentru fiecare an complet de mandat și cu o doisprezecime din această sumă pentru fiecare lună întreagă suplimentară. Cifra totală, însă, nu poate depăși 70 % din salariul total. Aceste pensii sunt plătite din bugetul Uniunii Europene.

În cazul noilor deputați, s-a renunțat, începând cu luna iulie 2009, la aplicarea regimului complementar de pensii, introdus pentru deputați în 1989, acesta fiind în curs de eliminare.

Indemnizațiile plătite deputaților în Parlamentul European

Ca şi deputații din parlamentele naționale, deputații în Parlamentul European primesc o serie de indemnizații care au scopul de a acoperi cheltuielile pe care aceştia le efectuează pentru îndeplinirea sarcinilor lor parlamentare.

Indemnizația pentru cheltuieli generale

Indemnizaţia vizează acoperirea cheltuielilor din statul membru în care au fost aleşi, precum costurile de administrare a birourilor deputaţilor, factura telefonică şi taxele poştale, achiziţionarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului informatic şi telematic. Indemnizaţia este redusă la jumătate în cazul deputaţilor care, fără o justificare adecvată, nu participă la jumătate din numărul şedinţelor plenare pe parcursul unui an parlamentar (septembrie-august).

În 2024, valoarea indemnizației este de 4 950 EUR pe lună.

Cheltuielile de deplasare

Majoritatea reuniunilor Parlamentului European, cum ar fi ședințele plenare, reuniunile comisiilor sau reuniunile grupurilor politice au loc la Bruxelles sau la Strasbourg. Deputaților li se rambursează costul real al biletelor de călătorie achiziționate pentru participarea la astfel de reuniuni, după prezentarea documentelor justificative, în limita costului unui bilet de avion la clasa business „Dˮ sau la o clasă similară, a unui bilet de tren de clasa I sau a 0,58 EUR pe kilometru pentru călătoria cu mașina (în limita a 1°000 km), la care se adaugă indemnizații forfetare în funcție de distanță și durata misiunii, pentru a acoperi celelalte costuri ale deplasării (cum ar fi, de exemplu, taxele de autostradă, taxele pentru excesul de bagaje sau pentru rezervări).

Alte cheltuieli de deplasare

Adesea, deputații trebuie să călătorească în statul membru în care au fost aleși sau în afara acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor lor, dar în alte scopuri decât reuniunile oficiale (de exemplu, pentru a participa la o conferință sau pentru a efectua o vizită de lucru).

În acest scop, pentru activitățile desfășurate în afara statului membru în care au fost aleși, deputații pot beneficia de rambursarea cheltuielilor de deplasare, de cazare și a cheltuielilor conexe într-un cuantum maxim de 4 886 EUR anual. În cazul activităților desfășurate în statul membru în care deputații au fost aleși, se rambursează numai cheltuielile de transport, în limita unei sume maxime anuale stabilite în funcție de țară.

Diurna
  • Parlamentul plătește o indemnizație forfetară de 350 EUR pe zi pentru a acoperi în totalitate celelalte cheltuieli ale deputaților în perioadele de activitate parlamentară, cu condiția ca aceștia să își confirme prezența prin semnarea unuia dintre registrele oficiale deschise în acest scop.
  • În zilele în care are loc votul în ședință plenară, această indemnizație este redusă la jumătate, dacă deputații lipsesc la mai mult de jumătate dintre voturile prin apel nominal, chiar dacă sunt prezenți. În cazul reuniunilor care au loc în afara Uniunii Europene, indemnizația este de 175 EUR (de asemenea, cu condiția semnării în registrul de prezență), iar cheltuielile de cazare sunt rambursate separat.

Dispoziții privind personalul

Deputații în Parlamentul European își pot alege asistenții în limita unui pachet bugetar stabilit de Parlament și în condițiile stabilite de capitolul V din Normele de aplicare a Statutului deputaților.

În 2024, suma maximă lunară disponibilă este de 28 696 de euro pentru un deputat. Această sumă nu este plătită deputaților, ci este plătită ca salariu atât asistenților care îndeplinesc condițiile și care sunt angajați cu un contract de muncă valid, cât și organismelor responsabile pentru colectarea impozitelor pe salarii.

Deputații pot să angajeze mai multe tipuri de asistenți.

Asistenții acreditați, care își desfășoară activitatea la Bruxelles (sau la Luxemburg/Strasbourg), depind în mod direct de administrația Parlamentului. Deputații au dreptul să recruteze trei asistenți acreditați, iar în anumite condiții, chiar patru. Cel puțin 25 % din bugetul alocat pentru asistența parlamentară este rezervat pentru asistenții acreditați.

Asistenții locali asistă deputații în statul membru în care aceștia au fost aleși. Aceste contracte sunt administrate de către un agent de plată calificat care garantează respectarea dispozițiilor privind securitatea socială și regimul fiscal. Contractele asistenților locali sunt fie contracte de muncă, fie contracte de prestare de servicii.

Stagiarii pot efectua un stagiu la sediile Parlamentului sau în statul membru în care deputatul a fost ales.

Costul total pentru asistenții locali și pentru stagiari nu poate depăși 75 % din bugetul alocat pentru asistența parlamentară. Cheltuielile legate doar de prestatorii de servicii nu poate depăși 25 % din acest buget.

Mai multe informații cu privire la remunerații pot fi găsite aici.

S-au stabilit plafoane comparabile pentru prestatorii persoane juridice sau pentru agenții de plată.

Mai mulți deputați pot constitui o grupare, pentru a recruta unul sau mai mulți asistenți acreditați sau angajați în statele membre. Aceștia trebuie să ajungă la un acord privind grila de repartiție a costurilor.

Deputații nu au dreptul să angajeze rude apropiate pentru poziția de asistenți. Asistenții deputaților trebuie să evite activitățile externe susceptibile de a crea un conflict de interese.

Numele sau denumirile comerciale ale tuturor asistenților sunt publicate pe pagina de internet a Parlamentului, pe durata contractelor lor, cu excepția cazului în care ei obțin o derogare acordată numai din rațiuni de securitate, justificate în mod corespunzător.

Eiropas Parlamenta un valstu vēlēšanas skaitļos

Publikācija ir pilnīgākā un apjomīgākā pieejamā datu bāze par politiskajām norisēm Eiropas Savienībā, kurā apkopoti dati par Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem un sastāvu kopš 1979. gada, kad notika pirmās tiešās un vispārējās vēlēšanas. Turklāt pārskatā ir arī apskatītas visās ES dalībvalstīs nesen notikušās valstu parlamentu vēlēšanas.