Michal ŠIMEČKA
Michal ŠIMEČKA
Slovensko

Dátum narodenia : , Bratislava

9. volebné obdobie Michal ŠIMEČKA

Politické skupiny

 • 02-07-2019 / 11-02-2020 : skupina Renew Europe - Člen
 • 12-01-2020 / 18-10-2021 : skupina Renew Europe - Podpredseda
 • 19-10-2021 / 24-10-2023 : skupina Renew Europe - Člen

Národné strany

 • 02-07-2019 / 24-10-2023 : Progresívne Slovensko (Slovensko)

Podpredseda

 • 18-01-2022 / 16-10-2023 : Európsky parlament

Člen

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 02-07-2019 / 15-01-2023 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
 • 02-07-2019 / 24-10-2023 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina
 • 18-01-2022 / 16-10-2023 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 20-01-2022 / 21-06-2022 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 22-06-2022 / 24-10-2023 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Náhradník

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pre zahraničné veci
 • 02-07-2019 / 24-10-2023 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 20-01-2022 / 25-01-2022 : Výbor pre zahraničné veci
 • 20-01-2022 / 24-10-2023 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 26-01-2022 / 21-06-2022 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Hlavné parlamentné činnosti

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k ľudským právam a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti – výročná správa za rok 2022

08-11-2022 FEMM_AD(2022)735679 PE735.679v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) EN

19-06-2020

I strongly condemn the death of George Floyd and similar killings that happened in recent years in the United States, as well as cases of police violence accompanying the protests following Mr Floyd’s death. I regret to add, however, that structural discrimination of people of colour is not only omnipresent in the United States, but takes place equally in our region, despite anti-discrimination legislation being largely in place. Not only have recent reports of the European Union Agency for Fundamental Rights noted that people of colour commonly face racist harassment in their daily lives, but sometimes even Member State policies contribute to patterns of discrimination. The situation of Roma in Slovakia is a case in point. Effective inclusion of Roma children in compulsory school education and cases of police brutality demonstrate that racism is a serious issue in many parts of Europe.

Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19 (B9-0165/2020) EN

19-06-2020

In the last few months, the COVID-19 pandemic has put our common Schengen area under the biggest test since its inception. Decades of deepening common trust between the Member States have dissipated overnight in the form of uncoordinated and unilateral closure of internal borders.
The emergency situation, of course, required emergency measures, but EU citizens rightly expected more coordinated and coherent action from the Member States. We must bear in mind that the Schengen area is a cornerstone of our freedoms and of the functioning of the single market and none of this will be sustainable if the first instinct of governments will be an immediate and unilateral closure of internal borders.
I therefore believe that we must learn from this experience and start working on changes that will increase the resilience of the Schengen system in the future. Bearing this in mind, I supported the European Parliament resolution aiming at addressing these shortcomings.

Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (A9-0117/2020 - Kati Piri, Christophe Hansen) EN

18-06-2020

I noted with great regret that the current EU-UK negotiations are in a stalemate. The risk of a highly restricted agreement or a no-deal scenario has even further exacerbated following the decision of the United Kingdom not to seek an extension to the transition period. Pressured by a tight schedule and facing several difficult areas of negotiation, I fear that a deep and comprehensive agreement encompassing both political and economic areas of cooperation has been put at risk. At the same time, the Union cannot trade away the coherence of its internal rules for a pick-and-choose agreement with the UK. A new impetus in the negotiations is therefore needed in order to conclude a reasonable agreement in a timely manner. I believe that such a signal has been sent by the most recent European Parliament recommendation to the EU-UK negotiations, which I fully support.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení

V súlade s článkom 143 rokovacieho poriadku Parlamentu môže každý poslanec predložiť návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Tieto návrhy uznesení vvyjadrujú pozíciu poslanca, ktorý ich predložil. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, či sa bude návrhom uznesenia zaoberať, a ak áno, o postupe, ktorý sa má použiť. Ak výbor rozhodne, že sa bude návrhom uznesenia zaoberať, podrobnejšie informácie sa uvedú na tejto stránke pod predmetným uznesením. Článok 143 rokovacieho poriadku.

Návrhy aktov Únie

Poslanci môžu predložiť žiadosť Európskej komisii, aby navrhla akt Únie (nový akt alebo pozmeňujúci návrh k existujúcemu aktu). Článok 47

NÁVRH AKTU ÚNIE o transparentnosti výberových konaní na pozície vysokopostavených úradníkov EÚ

11-02-2021 B9-0152/2021

Vyhlásenia

Poslanec podpísal všetky nižšie uvedené vyhlásenia, aj keď podpis nie je viditeľný v online kópii.

Schôdze

Deep geothermal as potential energy independence solution in Europe

Člen
ŠIMEČKA Michal
Dátum, miesto:
Brussels
Funkcia:
Člen
Stretnutie s:
GA Drilling

Physical access control in the context of the proposal on critical entities

Člen
ŠIMEČKA Michal
Dátum, miesto:
online
Funkcia:
Spravodajca
Kód pridruženého výboru alebo delegácie
LIBE
Stretnutie s:
Eurosmart

Resilience of critical entities

Člen
ŠIMEČKA Michal
Dátum, miesto:
online
Funkcia:
Spravodajca
Kód pridruženého výboru alebo delegácie
LIBE
Stretnutie s:
ESET