Heinz K. BECKER : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-04-2011 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

  • 01-04-2011 / 30-06-2014 : Österreichische Volkspartei (Rakúsko)

Člen 

  • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre petície
  • 06-04-2011 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre petície

Náhradník 

  • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k Správe o občianstve EÚ za rok 2013 – Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť  
- CULT_AD(2014)521822 -  
-
CULT 
STANOVISKO k sociálnej zodpovednosti podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast  
- CULT_AD(2012)497789 -  
-
CULT 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prostaty v Európskej únii  
- P7_DCL(2014)0001 - Premlčané  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 162 - 14-04-2014
Písomné vyhlásenie o vzdelávaní a zamestnávaní osôb s poruchami autistického spektra a podobnými problémami  
- P7_DCL(2013)0025 - Premlčané  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Dátum začatia : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatárov : 160 - 10-03-2014
Písomné vyhlásenie o znížení veku oprávňujúceho na účasť vo voľbách na 16 rokov  
- P7_DCL(2012)0027 - Premlčané  
Heinz K. BECKER , Jan Philipp ALBRECHT , Karima DELLI , Andrew DUFF , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Dátum začatia : 10-09-2012
Platné do : 13-12-2012
Počet signatárov : 177 - 13-12-2012

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami