Please fill this field
Andrey NOVAKOV Andrey NOVAKOV
Andrey NOVAKOV

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Bulharsko - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulharsko)

Dátum narodenia : , PAZARDZHIK

Domovská stránka Andrey NOVAKOV

Člen

BUDG
Výbor pre rozpočet
REGI
Výbor pre regionálny rozvoj
D-AL
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko

Náhradník

CONT
Výbor pre kontrolu rozpočtu
TRAN
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
D-IL
Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Nedávne činnosti

Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy BG

15-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

. – В тази резолюция Парламентът излага своята позиция въз основа на очакваното предложение на Комисията за дългосрочния бюджет на ЕС – многогодишната финансова рамка (МФР), собствените ресурси и плана за възстановяване от пандемията на COVID-19. ЕП подчерта, че е важно европейските граждани да са в центъра на стратегията за възстановяване от пандемията, защото техните интереси са представлявани от Парламента. С тази цел, ЕП предупреди Комисията, че не трябва да се разработва стратегия за възстановяване, която се базира на междуправителствени средства и е извън общностния метод. Стратегията за възстановяване трябва да се основава върху МФР и нейните програми, защото МФР е двигателят за осъществяването на амбициите на Съюза. Следователно, Парламентът трябва да участва в подготовката, приемането и изпълнението на фонда за възстановяване и да е в центъра на процеса на вземане на решения. В противен случай, ЕП е готов да отхвърли всички предложения на Комисията, които не съответстват на вече определените стандарти като в това е включено и постигането на споразумение относно реформата на системата за собствените ресурси на Съюза. Новата МФР трябва да е амбициозна и да отговаря на очакванията на европейските граждани и на политическите ангажименти на ЕС с необходимите финансови средства. Затова предложението трябва да включва бюджета за новия фонд за възстановяване и трансформация. Допълнително, ЕП призовава Комисията и лидерите от ЕС да вземат смели решения относно реформата на системата за собствените ресурси на Съюза, като включат и въвеждането на набор от нови собствени ресурси. Ако държавите членки откажат да приемат създаването на нови собствени ресурси, за да е жизнеспособна новата МФР, ще последва допълнителното увеличение на преките им вноски на база БНД. Относно плана за възстановяване, в съответствие с резолюцията си от 17 април 2020г., Парламентът призовава фондът да бъде финансиран чрез емитиране на дългосрочни облигации за възстановяване, които са гарантирани от бюджета на Съюза, с максимални тавани и с план за погасяване. ЕП подчертава обаче, че фондът не трябва да създава допълнителна тежест за националните бюджети. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) BG

15-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Това предложение за Регламент на ЕС е относно определяне на специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19, валидността на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучения в определени области на транспортното законодателство, автомобилния, железопътния, вътрешния воден транспорт и морската сигурност. Поради предприетите публични мерки необходими с оглед на пандемията, транспортните оператори и другите засегнати лица в много случаи не са в състояние да изпълняват необходимите формалности и процедури свързани с подновяването, удължаването или продължаването на валидността на удостоверенията, свидетелствата или разрешителните, които ползват. Компетентните органи на държавите членки по същите причини в много случаи не са в състояние да спазват задълженията си в рамките на правото на ЕС и да разглеждат заявленията от транспортните оператори преди изтичането на техните срокове. За да се гарантира безпроблемното функциониране на вътрешния пазар, степента на безопасност на транспорта и да се осигури правна сигурност, е необходимо временното приемане на разпоредби за удължаване на валидността на тези удостоверения, свидетелства или разрешителни. Целта е да се гарантира тяхната валидност в рамките на разумен срок по време и след пандемията от COVID-19. Гласувам в подкрепа.

Odhad príjmov a výdavkov Parlamentu na rozpočtový rok 2021 (A9-0102/2020 - Olivier Chastel) BG

14-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

В този доклад ЕП разисква бюджетната прогноза за своите приходи и разходи за финансовата 2021 година. Тази процедура се очертава първата бюджетна процедура, провеждана в рамките на новия парламентарен мандат и се отнася до първата година от многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021 – 2027 г. Най-голямата част от бюджета на ЕП бива определена от договорни или законови задължения и подлежи на годишна индексация. В доклада е подчертано, че основните функции на Парламента са да приема законодателство заедно със Съвета, да решава относно бюджета на ЕС, да представлява гражданите и да упражнява контрол върху работата на останалите институции в ЕС. Затова е подчертана и изключително важната роля на Парламента за изграждането на европейско политическо съзнание и за утвърждаването на ценностите на ЕС, тъй като ЕП е единствената директно избирана институция на Съюза. Парламентът одобри споразумението постигнато между Бюрото и комисията по бюджети с цел определяне на увеличението на бюджета спрямо този за 2019г. на 2, 54%, съответстващо на общото равнище на бюджетната прогноза за 2021г. в размер на 2 090 467 628 EUR, намаляване на равнището на разходите в предварителния проект на бюджета с 20 милиона евро и съответно намаляване на бюджетните кредити по някои бюджетни редове. Подкрепям предложението.

Andrey NOVAKOV
Andrey NOVAKOV

Na stránke EP NEWSHUB

Ритъмът се завръща, подновявам пътуванията. Днес смених офиса в Благоевград с този в Габрово. Между полетите за Брюксел следват срещи във Враца и Русе. Кризата може и да ни остави насила вкъщи, но ще извади най-доброто от нас. Продължаваме с идеи и здрава работа. https://t.co/jSq9J2LKd7 

Bulgarian State Railway #BDZ contracts @SiemensMobility for supply of 10 Smartron locomotives for passenger services, €28.4 mln ➡️ first delivery Feb'21 ➡️ warranty, tech support, spare parts for 3y (600K km) ➡️ maintenance& repair training for🇧🇬staff 🇪🇺Cohesion = shared benefit https://t.co/PyWDzCMJ8o 

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж... Celebrating the Cyrillic Alphabet Day. The 3rd official alphabet in the #EU along with Latin and Greek since Bulgaria's accession in 2007 - - Честит #24май - Ден на българската просвета и култура, празник на славянската писменост https://t.co/U5thzyU4pm 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg