Amelia ANDERSDOTTER
Amelia ANDERSDOTTER
Švédsko

Dátum narodenia : , Uppsala

7. volebné obdobie Amelia ANDERSDOTTER

Politické skupiny

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Švédsko)

Člen

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradníčka

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre medzinárodný obchod
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva

all-activities

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES, 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012

20-03-2014 A7-0190/2014 PE522.762v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k stratégii digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ

20-09-2012 INTA_AD(2012)492658 PE492.658v02-00 INTA
Amelia ANDERSDOTTER

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení obchodnej dohody o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými

05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518 PE483.518v02-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka požiadaviek typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall a ktorým sa mení smernica 2007/46/ES

09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901 PE522.901v03-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii

19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596 PE519.596v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838 PE519.838v02-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o podpore sociálneho začlenenia a boji proti všetkým druhom diskriminácie na trhu práce

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Premlčané
Salvador SEDÓ i ALABART Thomas MANN Raimon OBIOLS Michael CASHMAN Jacek PROTASIEWICZ Antonio CANCIAN Ismail ERTUG Marta ANDREASEN Amelia ANDERSDOTTER Phil BENNION Davor Ivo STIER
Dátum začatia : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatárov : 75 - 17-04-2014

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o ochrane detí a ich práv v súvislosti s internetovým menným priestorom zameraným na deti

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Premlčané
Tanja FAJON Cristiana MUSCARDINI Jan BŘEZINA Iliana IOTOVA Seán KELLY Petru Constantin LUHAN Maria da Graça CARVALHO Milan ZVER Angelika WERTHMANN Ivo VAJGL Amelia ANDERSDOTTER
Dátum začatia : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatárov : 230 - 10-12-2013

Vyhlásenia

Poslanec podpísal všetky nižšie uvedené vyhlásenia, aj keď podpis nie je viditeľný v online kópii.