Please fill this field
Michaela ŠOJDROVÁ Michaela ŠOJDROVÁ
Michaela ŠOJDROVÁ

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Členka

Česko - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Česko)

Dátum narodenia : , Zlín

8. volebné obdobie Michaela ŠOJDROVÁ

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Česko)

Podpredsedníčka

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Člen

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Náhradníčka

 • 01-07-2014 / 07-12-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
 • 08-12-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pre ľudské práva

Hlavné parlamentné činnosti

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín CS

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-069-0000)

Kamerun CS

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-112-0000)

Brunej CS

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-142-5000)

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k modernizácii vzdelávania v EÚ

04-04-2018 FEMM_AD(2018)616684 PE616.684v03-00 FEMM
Michaela ŠOJDROVÁ

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom a operačnom rámci pre európsky elektronický preukaz služieb zavedený nariadením ... [ESC Regulation]

28-02-2018 EMPL_AD(2018)606162 PE606.162v02-00 EMPL
Michaela ŠOJDROVÁ

STANOVISKO k uplatňovaniu smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní („smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní“)

16-03-2016 FEMM_AD(2016)575126 PE575.126v02-00 FEMM
Michaela ŠOJDROVÁ

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii

03-10-2018 FEMM_AD(2018)623821 PE623.821v03-00 FEMM
Maria ARENA

STANOVISKO k situácii v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017)

17-05-2018 CULT_AD(2018)618171 PE618.171v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

STANOVISKO o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018

27-02-2018 CULT_AD(2018)616539 PE616.539v03-00 CULT
Julie WARD

Návrhy uznesení

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) CS

27-03-2019

Podpořila jsem nařízení NDICI, ale zároveň požaduji, aby byl v rámci trialogu vyjmut z tohoto nástroje nástroj sousedství. Podpořila jsem v tomto smyslu pozměňovací návrh PPE, který požaduje, aby se o tomto jednalo v trialogu. Politika EU vůči sousedství má řádově větší význam a dopad než spolupráce se vzdálenějšími regiony světa. Je klíčová pro oblast migrace, obchodu a hlavně stability a bezpečí za našimi hranicemi. To se týká jižního sousedství i toho východního. Proto je nutné mít zvláštní finanční nástroj pro sousedství, aby bylo možné jej přehledněji a transparentněji plánovat a implementovat finanční pomoc. Ve zprávě jsem nemohla podpořit ty části zprávy, kde se hovoří o podpoře sexuálního a reprodukčního zdraví ve světě. V této oblasti není EU jednotná a nemůže to vydávat za hodnotu, kterou šíří ve světě. To je nepřijatelné.

Ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (A8-0382/2018 - Laura Agea) CS

27-03-2019

Tuto zprávu jsem podpořila. Rakovina způsobuje 52 % všech úmrtí souvisejících s výkonem povolání a na pracovištích je tak nejčastější příčinou smrti. Tato revize zavádí limity u dalších pěti látek a odhaduje se, že pomůže ročně zabránit více než 22 000 případů nemocí z povolání.
Touto dohodou z trialogu se završuje třetí, v tomto volebním období poslední revize směrnice o ochraně pracovníků před karcinogeny a mutageny. Pevně však věřím, že další revize budou následovat. Vědecké poznatky se stále vyvíjejí a přináší nové důkazy o nebezpečnosti dalších látek a zároveň o existenci alternativních bezpečných látek. Spoléhám proto na Komisi, že bude nadále spolupracovat s odborníky a v seznamu budou i v budoucnu přibývat další nebezpečné látky.
Ochrana pracovníků na pracovišti musí být vůdčím principem pracovního práva. Vítám však střízlivý postup všech tří institucí, které dávají prostor pro přizpůsobení se některých odvětví. Ochranu pracovníků je potřeba zvyšovat, ale zároveň nesmí ohrozit konkurenceschopnost některých odvětví.

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS

26-03-2019

Směrnici jsem podpořila. Přizpůsobení pravidel autorského práva na internetu považuji za nezbytné pro to, abychom si i v budoucnu zachovali kvalitní nezávislou žurnalistiku a pestrou tvorbu hodnotných kulturních děl. Finální znění směrnice přitom považuji za vyvážené z hlediska zájmu autorů, vydavatelů, platforem a spotřebitelů. Co se týče vydavatelského práva, tak dle aktuálního znění článku 11 bude omezeno na novinářské články, nebude platit retroaktivně, nebude se vztahovat na hyperlinky a velmi krátké úryvky z textu, nebude se vztahovat na soukromé a nekomerční užití a možnost citace zůstane zachována. Pokud jde o článek 13, došlo k výraznému zúžení platforem, na které úprava dopadne, zakotvení výjimek, zavedení mírnějšího režimu pro určité (v zásadě menší a začínající) platformy a přizpůsobení opatření možnostem platformy. Důležitou roli pochopitelně sehraje transpozice do českého právního řádu a Komise, která musí vydat pokyny k uplatňování článku 13 a podněcovat dialog mezi zájmovými skupinami.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Návrhy aktov Únie

Poslanci môžu predložiť žiadosť Európskej komisii, aby navrhla akt Únie (nový akt alebo pozmeňujúci návrh k existujúcemu aktu). Článok 47

Návrh aktu Únie NÁVRH AKTU ÚNIE o rozdieloch vo vyhláseniach, v zložení a chuti výrobkov na trhoch krajín strednej/východnej a západnej EÚ

26-04-2017 B8-0301/2017

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o reforme v oblasti vysokého školstva v Bielorusku

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Premlčané
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Angel DZHAMBAZKI Heidi HAUTALA Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Krystyna ŁYBACKA Momchil NEKOV Michaela ŠOJDROVÁ Algirdas SAUDARGAS Jaromír ŠTĚTINA Kazimierz Michał UJAZDOWSKI Julie WARD
Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 74 - 22-02-2017

Písomné vyhlásenie o rozdieloch v zložení a kvalite výrobkov predávaných na východných a západných trhoch EÚ

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Premlčané
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Dátum začatia : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatárov : 141 - 28-07-2016

Písomné vyhlásenie o výrobe metamfetamínu z liekov obsahujúcich pseudoefedrín

08-06-2015 P8_DCL(2015)0023 Premlčané
Kateřina KONEČNÁ Enrico GASBARRA Petr JEŽEK Pavel TELIČKA Martina DLABAJOVÁ Olga SEHNALOVÁ Miloslav RANSDORF Jiří MAŠTÁLKA Cornelia ERNST Bas EICKHOUT Michaela ŠOJDROVÁ Dita CHARANZOVÁ
Dátum začatia : 08-06-2015
Platné do : 08-09-2015
Počet signatárov : 52 - 09-09-2015

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg