Please fill this field
Tomáš ZDECHOVSKÝ Tomáš ZDECHOVSKÝ
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Česko - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Česko)

Dátum narodenia : , Havlíčkův Brod

8. volebné obdobie Tomáš ZDECHOVSKÝ

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Česko)

Člen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Náhradník

 • 01-07-2014 / 03-09-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozpočet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rozpočet

Hlavné parlamentné činnosti

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k vykonávaniu ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce

11-01-2019 LIBE_AD(2019)631776 PE631.776v02-00 LIBE
Tomáš ZDECHOVSKÝ

STANOVISKO k vykonávaniu ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou

08-01-2019 CONT_AD(2019)628699 PE628.699v02-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori

26-11-2018 CONT_AD(2018)629441 PE629.441v02-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

11-01-2019 LIBE_AD(2019)629629 PE629.629v02-00 LIBE
Monica MACOVEI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce

17-12-2018 LIBE_AD(2018)625583 PE625.583v02-00 LIBE
Barbara SPINELLI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu

05-12-2018 LIBE_AD(2018)630530 PE630.530v02-00 LIBE
Sophia in 't VELD

Návrhy uznesení

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Európska pohraničná a pobrežná stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) CS

17-04-2019

Neváhal jsem podpořit navýšení kapacit Evropské pohraniční a pobřežní stráže a nová pravidla. Jedná se o klíčovou agenturu, která celé Evropské unii pomáhá s ochranou vnějších hranic a hraje tak zásadní roli při zvládání migrace. Nově bude mít k dispozici dalších 10 000 příslušníků pohraniční stráže, kteří budou moci být kdykoliv přivoláni členským státem na pomoc, pokud se na jeho hranicích vytvoří migrační tlak. Tato pohraniční stráž také bude pomáhat zajišťovat návraty ilegálních migrantů, kteří nemají právo na azyl. Jedná se o návrh, který dlouhodobě prosazuji, a tak jsem přesvědčen, že se jedná o krok správným směrem.

Vízový kódex (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) CS

17-04-2019

Neváhal jsem podpořit nový vízový kodex Evropské unie, který nově staví na podmíněnosti udělení víz občanům třetí země spoluprací s navrácením nelegálních migrantů. Po dlouhé době jsme se odhodlali spojit víza s určitým typem sankcí, a tak státy, které nerespektují bilaterální návratové dohody, pocítí praktické dopady při délce vyřizování žádostí o víza nebo také při platbách poplatků za vyřízení víz. Jedná se o novou páku potřebnou pro zvládání migrace.

Boj proti šíreniu teroristického obsahu online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) CS

17-04-2019

Nemohl jsem podpořit nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu on-line v předloženém znění, neboť se jedná o další z řady legislativních precedentů regulace digitálního věku a svobody internetu. Je zde mnoho problematických bodů, které jsou příliš restriktivní a hrozí narušením svobody projevu, a dále mnoho ustanovení, která nebude z mého pohledu možné v praxi provést. Návrh například zavádí proaktivní opatření k odstraňování obsahu, od jejichž doručení musí platformy znepřístupnit podezřelý obsah do hodinového intervalu. Výčty opatření, která mají platformy využívat, jsou vágní a nenaznačují, jak v praxi mají fungovat. Stejně tak není zohledněno ekonomické hledisko, tedy náhrada škody v případě, že bude odstraněn legální obsah.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení

Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o potrebe zodpovedného správania podnikov pri investíciách v rozvojových krajinách

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Premlčané
Monika SMOLKOVÁ Pavel POC Patricija ŠULIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Vladimír MAŇKA Derek VAUGHAN Agnes JONGERIUS Boris ZALA Monica MACOVEI Kostas CHRYSOGONOS Marc TARABELLA Maria ARENA Olga SEHNALOVÁ Jude KIRTON-DARLING Elly SCHLEIN
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 103 - 13-03-2017

Písomné vyhlásenie o právach starších osôb a starnutí

24-10-2016 P8_DCL(2016)0109 Premlčané
Monica MACOVEI Patricija ŠULIN Elisabetta GARDINI Ivan JAKOVČIĆ Tomáš ZDECHOVSKÝ Raffaele FITTO Doru-Claudian FRUNZULICĂ José Inácio FARIA Marijana PETIR Nicola CAPUTO Deirdre CLUNE Eleftherios SYNADINOS Miroslav POCHE Piernicola PEDICINI José BLANCO LÓPEZ Filiz HYUSMENOVA Enrico GASBARRA
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 66 - 25-01-2017

Písomné vyhlásenie o predchádzaní používaniu olova

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Premlčané
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Dátum začatia : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatárov : 94 - 04-01-2017

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg