Antanas GUOGA : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen
 • 05-10-2016 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Litva)
 • 10-10-2016 / 01-07-2019 : Independent (Litva)

Podpredseda 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko

Člen 

 • 01-07-2014 / 02-10-2016 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
 • 03-10-2016 / 18-01-2017 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-07-2014 / 04-10-2016 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
 • 05-10-2016 / 18-01-2017 : Výbor pre právne veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre právne veci
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO ku komplexnej európskej priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 
STANOVISKO k vykonávaniu Európskeho fondu pre strategické investície  
- IMCO_AD(2016)584238 -  
-
IMCO 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Výklad článku 32 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky rokovacieho poriadku EN  
 

. ‒ I voted in favour regarding the text update of the European Parliament’s Rules of Procedure, Rule 32(5) regarding ‘Establishment and dissolution of political groups’.

Protokol k dohode medzi EÚ a Dánskom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a o systéme Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) EN  
 

. ‒ I voted in favour. The negotiations on an agreement between the European Union and Denmark on the modalities of the participation by Denmark in the procedure for comparison and data transmission for law enforcement purposes foreseen in Chapter VI of the ‘recast’ Eurodac Regulation have been finalised and an Agreement in the form of a Protocol to the abovementioned Agreement of 8 March 2006, extending the application of the Agreement of 8 March 2006 to law enforcement, was initialled.

Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia (A8-0401/2018 - Dan Nica) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the report. It is the biggest research framework programme worldwide for the period 2021—2027, tackling major challenges such as digitisation, health, including paediatric cancer, climate change and industrial transformation processes.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o pracovných právach profesionálnych športovcov  
- P8_DCL(2016)0096 - Premlčané  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 104 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o potenciály digitálnych technológií na lepší a širší prístup k vedomostiam  
- P8_DCL(2016)0085 - Premlčané  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 81 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o podpore nárastu počtu bezbariérových toaliet v EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím  
- P8_DCL(2016)0044 - Premlčané  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 124 - 28-07-2016

Vyhlásenia