Please fill this field
Siegfried MUREŞAN Siegfried MUREŞAN
Siegfried MUREŞAN

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Podpredseda

Rumunsko - Partidul Naţional Liberal (Rumunsko)

Dátum narodenia : , Hunedoara

8. volebné obdobie Siegfried MUREŞAN

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany

 • 01-07-2014 / 06-05-2018 : Partidul Mișcarea Populară (Rumunsko)
 • 07-05-2018 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumunsko)

Podpredseda

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozpočet
 • 21-03-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rozpočet

Člen

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pre rozpočet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
 • 19-01-2017 / 20-03-2017 : Výbor pre rozpočet
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Náhradník

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Hlavné parlamentné činnosti

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Právny štát v Rumunsku (rozprava) RO

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-123-0000)

Právny štát v Rumunsku (rozprava) RO

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-125-0000)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu RO

11-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-11(1-273-0000)

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza

11-12-2018 BUDG_AD(2018)625490 PE625.490v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike

05-04-2017 BUDG_AD(2017)600929 PE600.929v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou a jej vykonávacieho protokolu v mene Európskej únie

17-03-2016 BUDG_AD(2016)571799 PE571.799v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o obnovení odporúčaní Komisie na maximálne limity obsahu alkoholu v krvi pre vodičov motorových vozidiel z roku 2001

07-09-2015 P8_DCL(2015)0041 Premlčané
Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Siegfried MUREŞAN Martina DLABAJOVÁ Nicola CAPUTO Wim van de CAMP Esther de LANGE Tomáš ZDECHOVSKÝ Nuno MELO Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Petri SARVAMAA Eduard KUKAN Csaba SÓGOR
Dátum začatia : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatárov : 64 - 08-12-2015

Písomné vyhlásenie o stanovení maximálnych limitov obsahu omamných látok pre vodičov motorových vozidiel

07-09-2015 P8_DCL(2015)0040 Premlčané
Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Siegfried MUREŞAN Kinga GÁL Nicola CAPUTO Wim van de CAMP Esther de LANGE Tomáš ZDECHOVSKÝ Nuno MELO Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Petri SARVAMAA Eduard KUKAN Csaba SÓGOR
Dátum začatia : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatárov : 65 - 08-12-2015

Písomné vyhlásenie o zlepšení informovanosti verejnosti o škodlivých následkoch jazdy pod vplyvom alkoholu

06-07-2015 P8_DCL(2015)0026 Premlčané
Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Siegfried MUREŞAN Martina DLABAJOVÁ Nicola CAPUTO Wim van de CAMP Esther de LANGE Tomáš ZDECHOVSKÝ Nuno MELO Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Petri SARVAMAA Eduard KUKAN Csaba SÓGOR Ivo BELET
Dátum začatia : 06-07-2015
Platné do : 06-10-2015
Počet signatárov : 97 - 06-10-2015

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg