Jana ŽITŇANSKÁ
Jana ŽITŇANSKÁ
Slovensko

Dátum narodenia : , Bratislava

8. volebné obdobie Jana ŽITŇANSKÁ

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 29-01-2015 : Európski konzervatívci a reformisti - Členka
 • 30-01-2015 / 01-07-2015 : Európski konzervatívci a reformisti - Členka predsedníctva
 • 02-07-2015 / 10-01-2016 : Európski konzervatívci a reformisti - Členka
 • 11-01-2016 / 12-09-2016 : Európski konzervatívci a reformisti - Členka predsedníctva
 • 13-09-2016 / 10-01-2017 : Európski konzervatívci a reformisti - Členka
 • 11-01-2017 / 15-01-2017 : Európski konzervatívci a reformisti - Členka predsedníctva
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Európski konzervatívci a reformisti - Členka predsedníctva
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Európski konzervatívci a reformisti - Členka

Národné strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : NOVA (Slovensko)

Podpredsedníčka

 • 22-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Člen

 • 01-07-2014 / 21-07-2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Hlavné parlamentné činnosti

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO ku kontrole výdavkov a monitorovaniu nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí

19-07-2017 EMPL_AD(2017)602832 PE602.832v03-00 EMPL
Jana ŽITŇANSKÁ

STANOVISKO k podpore podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy

24-06-2015 EMPL_AD(2015)552089 PE552.089v02-00 EMPL
Jana ŽITŇANSKÁ

STANOVISKO k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti

04-02-2015 FEMM_AD(2015)541617 PE541.617v03-00 FEMM
Jana ŽITŇANSKÁ

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014

05-12-2018 EMPL_AD(2018)627020 PE627.020v02-00 EMPL
Deirdre CLUNE

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ

30-05-2018 FEMM_AD(2018)618327 PE618.327v02-00 FEMM
Agnieszka KOZŁOWSKA

STANOVISKO k štatútu sociálnych a solidárnych podnikov

23-05-2018 EMPL_AD(2018)615243 PE615.243v02-00 EMPL
Heinz K. BECKER

Návrhy uznesení

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Návrhy aktov Únie

Poslanci môžu predložiť žiadosť Európskej komisii, aby navrhla akt Únie (nový akt alebo pozmeňujúci návrh k existujúcemu aktu). Článok 47

NÁVRH AKTU ÚNIE o rozdieloch vo vyhláseniach, v zložení a chuti výrobkov na trhoch krajín strednej/východnej a západnej EÚ

26-04-2017 B8-0301/2017

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o prístupe k pracovným príležitostiam pre ľudí s neurologickými ochoreniami a chronickými bolesťami

24-10-2016 P8_DCL(2016)0112 Premlčané
Marian HARKIN Jean LAMBERT Miroslav MIKOLÁŠIK Daciana Octavia SÂRBU Dame Glenis WILLMOTT Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Jeroen LENAERS Jutta STEINRUCK Karin KADENBACH Ivo VAJGL Heinz K. BECKER Biljana BORZAN Brian HAYES Roberta METSOLA Sofia RIBEIRO Merja KYLLÖNEN Elena GENTILE Jana ŽITŇANSKÁ Bogdan Brunon WENTA José BLANCO LÓPEZ Eva KAILI
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 179 - 25-01-2017

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o rozdieloch v zložení a kvalite výrobkov predávaných na východných a západných trhoch EÚ

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Premlčané
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Dátum začatia : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatárov : 141 - 28-07-2016

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o výstavbe cesty Via Carpatia – strategickej dopravnej cesty východných regiónov EÚ

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Premlčané
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Evžen TOŠENOVSKÝ Ryszard Antoni LEGUTKO Ashley FOX Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Andrew LEWER Edward CZESAK
Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 61 - 08-06-2016

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.