Please fill this field
Richard SULÍK Richard SULÍK
Richard SULÍK
Slovensko

Dátum narodenia : , Bratislava

8. volebné obdobie Richard SULÍK

Politické skupiny

  • 01-07-2014 / 07-10-2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen
  • 08-10-2014 / 01-07-2019 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen

Národné strany

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sloboda a Solidarita (Slovensko)

Člen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Náhradník

  • 01-07-2014 / 07-10-2014 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
  • 08-10-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

Hlavné parlamentné činnosti

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

21-02-2019 IMCO_AD(2019)630406 PE630.406v02-00 IMCO
Igor ŠOLTES

STANOVISKO k odporúčaniu Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou

31-01-2019 IMCO_AD(2019)632768 PE632.768v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

STANOVISKO k vykonávaniu smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

23-11-2018 IMCO_AD(2018)623966 PE623.966v02-00 IMCO
Maria GRAPINI

Návrhy uznesení

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki)

04-04-2019

Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Georgiosa Epitideiosa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki)

04-04-2019

Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Lamprosa Fountoulisa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki)

04-04-2019

Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Eleftheriosa Synadinosa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM

Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Odpovede na otázky pre ECB a na otázky týkajúce sa SSM a SRM

Odpoveď na otázky poslancov týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Články 140, 141, príloha III

Individuálne návrhy uznesení

Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Návrhy aktov Únie

Poslanci môžu predložiť žiadosť Európskej komisii, aby navrhla akt Únie (nový akt alebo pozmeňujúci návrh k existujúcemu aktu). Článok 47

NÁVRH AKTU ÚNIE o zmene smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

27-02-2015 B8-0210/2015

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o označovaní posledného výjazdu pred spoplatneným úsekom cesty

11-04-2016 P8_DCL(2016)0025 Premlčané
Richard SULÍK Dieter-Lebrecht KOCH Olga SEHNALOVÁ Izaskun BILBAO BARANDICA Jan KELLER Miroslav POCHE Tibor SZANYI Merja KYLLÖNEN Joachim STARBATTY Brando BENIFEI Tania GONZÁLEZ PEÑAS Stelios KOULOGLOU
Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatárov : 70 - 12-07-2016

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o presadzovaní a ochrane slobody prejavu a slobody médií

01-02-2016 P8_DCL(2016)0010 Premlčané
Richard SULÍK Jean-Marie CAVADA Helga TRÜPEL Pavel SVOBODA István UJHELYI Bernd LUCKE Nicola CAPUTO Angel DZHAMBAZKI Afzal KHAN Igor ŠOLTES Javier NART
Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 139 - 02-05-2016

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o zákaze žobrania detí a detí v sprievode dospelých osôb, ktoré žobrú

25-03-2015 P8_DCL(2015)0011 Premlčané
Richard SULÍK Jan ZAHRADIL Martina DLABAJOVÁ Joachim STARBATTY Marcus PRETZELL Nicola CAPUTO Kosma ZŁOTOWSKI Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC José BLANCO LÓPEZ
Dátum začatia : 25-03-2015
Platné do : 25-06-2015
Počet signatárov : 104 - 07-07-2015

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.