Mihai ŢURCANU : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Delegácia pre vzťahy s Kanadou 

Náhradník 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Nedávne činnosti 

„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (A8-0111/2019 - Milan Zver) EN  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt