Geoffroy DIDIER : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-12-2017 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

  • 01-12-2017 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francúzsko)

Člen 

  • 12-12-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Náhradník 

  • 11-12-2017 / 28-02-2018 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
  • 11-12-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre právne veci
  • 09-02-2018 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskeho nástroja stabilizácie investícií  
- EMPL_AD(2018)627842 -  
-
EMPL 
STANOVISKO o posilnení hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii: siedma správa Európskej komisie  
- EMPL_AD(2018)617994 -  
-
EMPL 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Protokol k dohode medzi EÚ a Dánskom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a o systéme Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport qui approuve la conclusion d’un accord de partenariat entre Eurojust, l’agence européenne de coopération judiciaire, et le Danemark, prévoyant des échanges d’informations pour mieux lutter contre la criminalité organisée en Europe.

Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – II. časť (A8-0190/2019 - József Szájer) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport technique dont l’objet est d’adapter certains actes législatifs promulgués avant 2007 au nouveau droit de l’Union européenne créé par le traité de Lisbonne.

Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – I. časť (A8-0020/2018 - József Szájer) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport technique dont l’objet est d’adapter certains actes législatifs promulgués avant 2007 au nouveau droit de l’Union européenne créé par le traité de Lisbonne.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt