Please fill this field
Alice KUHNKE Alice KUHNKE
Alice KUHNKE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

Podpredsedníčka

Švédsko - Miljöpartiet de gröna (Švédsko)

Dátum narodenia : , Malmö

Písomné vysvetlenia hlasovania Alice KUHNKE

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Program InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) SV

13-11-2020

Vi miljöpartister valde att rösta emot förslaget om InvestEU. Det främsta skälet var att klimatfokuset för detta stora program var helt otillräckligt. På vissa punkter kan InvestEU snarare komma att hindra oss från att uppnå EU:s klimatmål och genomföra Parisavtalet.
Det sämsta i förslaget var att projekt med syfte att utvinna och förädla fossila bränslen, som olja och gas, kommer kunna ta emot pengar från fonden. Den gröna partigruppen, där Miljöpartiet ingår, hade lagt ett antal ändringsförslag för att stryka de satsningarna. Dessvärre föll de i omröstningen. Därför valde Miljöpartiet och vår gröna partigrupp att rösta emot hela förslaget.
Vi valde också att lägga ner våra röster i omröstningarna om ett antal enskilda ändringsförslag (6, 7 och 8). Vi anser att intentionerna bakom dem var bra, och stödjer tanken på att fonden ska understödja investeringar i offentliga tjänster och ha en rättvis geografisk spridning i sina satsningar. Däremot tyckte vi att förslagen i sig var alltför detaljerade och utanför ramen för just detta program.

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) SV

12-11-2020

Europa står inför två gigantiska kriser. Dels den ekonomiska kris som coronapandemin medfört, och dels en allvarlig klimatkris. För att lösa båda de här kriserna krävs enorma investeringar och politisk vilja. Budgeten är vårt kraftigaste medel för att uppnå det på europeisk nivå.
Vi miljöpartister röstade därför genomgående för höjda anslag till det som hjälper oss att uppnå en grön och socialt rättvis omställning. För mer pengar till forskning, satsningar på hållbar infrastruktur, utbyten för studenter och EU:s fond för demokrati- och jämställdhetsfrämjande: programmet för rättigheter och värden. Den svenska debatten om EU-budgeten handlar ofta om att den ska vara så liten som möjligt. För oss är det viktigaste att budgeten går till rätt saker.
Nästa år ska dessutom det verktyg för att stoppa utbetalningar till länder som inte respekterar rättsstatens principer träda i kraft. Det blir i så fall första gången utbetalningar från EU-budgeten kommer med ett slags demokrativillkor. Något som vi har kämpat för mycket länge – ledare som Viktor Orbán förtjänar inte att ta del av våra gemensamma resurser.

Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) SV

16-09-2020

Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder. Därför röstade vi miljöpartister idag för resolutionen om EU:s egna medel. Vi behöver se över alla möjliga alternativ som finns tillgängliga för en solidarisk och hållbar lösning av de dubbla kriser vi står inför: den ekonomiska och sociala kris som coronapandemin medfört och den allvarliga klimatkris som hotar hela vår planet. Alla alternativ måste ligga på bordet, inklusive det som tar emot för oss som svenskar att rösta för.
EU kommer att spela en viktig roll i att lösa båda dessa kriser. Genom att på europeisk nivå mobilisera de enorma investeringar som krävs kan vi vända den ekonomiska utvecklingen och möta klimatkrisen. Men då behöver vi resurser på EU-nivå. Utan finansiella muskler, inga lösningar.
Genom nya inkomstkällor kan vi investera mer i en grön och socialt rättvis omställning för hela Europa. Samtidigt skulle nya EU-inkomster kunna bidra till att hålla nere medlemsavgifterna. Enskilda styrmedel som utsläppshandeln kommer dessutom bidra till ökade utsläppsminskningar. Med en justeringsmekanism för koldioxid kan vi förmå andra länder att anta skarpare klimatlagstiftning. Samtidigt som europeisk industri får bättre förutsättningar att konkurrera med företag i länder som har bristande klimatlagstiftning. Det är vad vi röstade för idag.

Zahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich (B9-0108/2019, B9-0111/2019) SV

10-10-2019

Gröna gruppen begärde särskild omröstning för att ta bort punkt 34: ”Europaparlamentet betonar att Nato är ett viktigt verktyg som gör det möjligt för Europa att stärka den transatlantiska kopplingen och att öka både Europas och Nordamerikas motståndskraft mot desinformation.”
EU har de senaste åren valt att intensifiera kampen mot utländsk valinblandning och desinformation i nationella och europeiska demokratiska processer.
Mot den bakgrunden har Europaparlamentet i dag röstat om en resolution där konkreta förslag till handling på EU-nivå mot valinblandning och desinformation föreslås.
En viss del av resolutionen handlar specifikt om internationellt samarbete på området. Flertalet framhävde samarbetet med Nato som ett viktigt verktyg som gör det möjligt för Europa att stärka den transatlantiska kopplingen och att öka både Europas och Nordamerikas motståndskraft mot desinformation.
I resten av resolutionen tas flera centrala punkter upp som är av vikt för insatsen mot utländsk valinblandning och desinformation, både nationellt och på EU-nivå.
Av dessa anledningar valde vi att rösta för den gemensamma resolutionen i sin helhet, men vi röstade mot i omröstningen om den punkt som specifikt handlade om Natos roll.

Situácia vo Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SV

18-07-2019

EU har förra året uttalat att vi inte godtar valresultatet som förde Maduro till makten då valen inte var fria och rättvisa. EU har även infört flera sanktioner mot landet som exempelvis ett vapenembargo och för viss övervakningsutrustning. Det råder stor enighet inom EU om situationen i Venezuela och det akuta behovet av en fredlig lösning. EU har tillsatt en internationell kontaktgrupp i syfte att bidra till en fredlig och demokratisk lösning. Det centrala nu är att EU agerar tillsammans för en fredlig lösning och väljer diplomati före konflikt och tillämpar folkrättens principer när det gäller erkännande av stater. Av denna anledning valde vi att rösta för den gemensamma resolutionen i sin helhet men avstod i en av de enskilda omröstningarna om ändringsförslagen.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg