Please fill this field
Erik BERGKVIST Erik BERGKVIST
Erik BERGKVIST

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Člen

Švédsko - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švédsko)

Dátum narodenia : , Norsjö

Domovská stránka Erik BERGKVIST

Člen

REGI
Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradník

BUDG
Výbor pre rozpočet
ITRE
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
D-RU
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
D-CN
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Nedávne činnosti

Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Spojenom kráľovstve (A9-0100/2020 - Juan Fernando López Aguilar) SV

13-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

. – Vi socialdemokrater valde att rösta med den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och uppmana rådet att i dagsläget inte ingå i ett nytt samarbete gällande fingeravtrycksuppgifter inom ramen för Prümbeslutet. Vi ser mycket positivt på fördjupat samarbete med Storbritannien kring brottsbekämpning, vilket inkluderar informationsutbyte i förebyggande och utredning av brott. Det är viktigt att Storbritannien och EU tillsammans adresserar regionala och globala utmaningar. Avtal kräver ömsesidighet och respekt för de gemensamma reglerna och Storbritannien ingår sedan 2019 i Prümbeslutet rörande DNA. I nuläget ser vi dock med oro på att Storbritannien ännu inte uppfyller kraven om fullständig ömsesidighet och att man inte heller förklarat sig villig att uppfylla denna del av Prümbeslutet för det existerande samarbetet kring DNA. Skulle Storbritannien fram till den översyn som ska ske den 15 juni 2020 ha ändrat inställning är förutsättningarna för ett samarbete även kring fingeravtrycksuppgifter andra och avtal rörande fingeravtrycksuppgifter bör då ingås. Vi ser därutöver med fördel på att frågor om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete hanteras inom ramen för det nya partnerskapsavtalet (Brexit) med Storbritannien som just nu förhandlas för att få ett så heltäckande avtal som möjligt.

Príprava mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 20. februára 2020 o viacročnom finančnom rámci (rozprava) SV

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-077-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) SV

30-01-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för resolutionen om lönegapet mellan kvinnor och män. Resolutionen innehåller många bra skrivningar, och vi välkomnar särskilt uppmaningen till kommissionen att presentera en ny och ambitiös jämställdhetsstrategi för EU, inklusive konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
Kvinnor tjänar i genomsnitt 16 % mindre än män, trots att de har högre utbildning. Det är oerhört viktigt att bekämpa lönegapet. Därför kan vi också se fördelarna med EU-reglering om lönetransparensåtgärder. I det avseendet är det emellertid viktigt att påminna om att detta inte får inkräkta på partsautonomin på arbetsmarknaden. Flera av de ändringsförslag som handlade om bindande åtgärder för insyn i lönesättningen samt om arbetsvärdering var mycket detaljerade och långtgående och därför valde vi att avstå i omröstningen om dessa ändringsförslag.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg