Please fill this field
Erik BERGKVIST Erik BERGKVIST
Erik BERGKVIST

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Člen

Švédsko - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švédsko)

Dátum narodenia : , Norsjö

Písomné vysvetlenia hlasovania Erik BERGKVIST

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Zmena Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi EÚ a Marokom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) (A9-0005/2020 - Sven Schulze) SV

17-06-2020

. – Vi svenska socialdemokrater anser att luftfartsavtal är viktiga för EU:s samarbete med tredje länder och är till fördel för både unionen och tredje länder. Vi anser också att alla EU:s medlemsländer ska behandlas lika och ingå i de avtal som union ingår, även de medlemsländer som anslutit sig till unionen efter att avtalen undertecknats. Dock accepterar vi inte länders olagliga ockupation av territorier. Därför har svenska socialdemokraterna vid tidigare omröstningar under föregående mandatperiod valt att inte röstat för luftfartsavtalet med Marocko med anledning av ockupationen av Västsahara.

Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Spojenom kráľovstve (A9-0100/2020 - Juan Fernando López Aguilar) SV

13-05-2020

. – Vi socialdemokrater valde att rösta med den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och uppmana rådet att i dagsläget inte ingå ett nytt samarbete gällande fingeravtrycksuppgifter inom ramen för Prümbeslutet. Vi ser mycket positivt på fördjupat samarbete kring brottsbekämpning med Storbritannien, vilket inkluderar informationsutbyte i förebyggande syfte och utredning av brott. Det är viktigt att Storbritannien och EU tillsammans adresserar regionala och globala utmaningar. Avtal kräver ömsesidighet och respekt för de gemensamma reglerna och Storbritannien ingår sedan 2019 i Prümbeslutet rörande DNA. I nuläget ser vi dock med oro på att Storbritannien ännu inte uppfyller kraven om fullständig ömsesidighet och att man inte heller förklarat sig villig att uppfylla denna del av Prümbeslutet för det existerande samarbetet kring DNA. Skulle Storbritannien fram till den översyn som ska ske den 15 juni 2020 ha ändrat inställning är förutsättningarna för ett samarbete även kring fingeravtrycksuppgifter andra och avtal rörande fingeravtrycksuppgifter bör då ingås. Vi ser därutöver positivt på att frågor om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete hanteras inom ramen för det nya partnerskapsavtal (brexit) med Storbritannien som just nu förhandlas för att få ett så heltäckande avtal som möjligt.

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) SV

30-01-2020

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för resolutionen om lönegapet mellan kvinnor och män. Resolutionen innehåller många bra skrivningar, och vi välkomnar särskilt uppmaningen till kommissionen att presentera en ny och ambitiös jämställdhetsstrategi för EU, inklusive konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
Kvinnor tjänar i genomsnitt 16 % mindre än män, trots att de har högre utbildning. Det är oerhört viktigt att bekämpa lönegapet. Därför kan vi också se fördelarna med EU-reglering om lönetransparensåtgärder. I det avseendet är det emellertid viktigt att påminna om att detta inte får inkräkta på partsautonomin på arbetsmarknaden. Flera av de ändringsförslag som handlade om bindande åtgärder för insyn i lönesättningen samt om arbetsvärdering var mycket detaljerade och långtgående och därför valde vi att avstå i omröstningen om dessa ändringsförslag.

Naliehavá klimaticko-ekologická situácia (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) SV

28-11-2019

. – Vi socialdemokrater har varit drivande i Europaparlamentets process att utlysa ett nödläge för klimatet och miljön. Europa måste omedelbart öka sina åtaganden för att minska klimatutsläppen mer och snabbare än i dagsläget. Vi välkomnar därför att kammaren antagit denna resolution. För att inte äventyra resolutionen i sin helhet röstade den socialdemokratiska gruppen emot samtliga ändringsförslag från den konservativa partigruppen, inklusive ett ändringsförslag om att Europaparlamentet ska ha ett enda säte. Vi stöder självklart detta krav i sak, men röstade emot sagda ändringsförslag för att inte äventyra resolutionen.

Konferencia OSN o zmene klímy 2019 (COP 25) (B9-0174/2019) SV

28-11-2019

. – Vi socialdemokrater välkomnar att Europaparlamentet antagit en progressiv resolution, som kommer att ge parlamentets delegation till COP25 ett starkt mandat att verka utifrån. Vi stöder att kärnkraften fasas ut och ersätts med el från förnybara källor samt ökad energieffektivisering. Sverige och Europa har goda förutsättningar och måste framöver satsa mer på miljö- och klimatvänlig energi från bland annat vind, vatten och skog. Vi stödjer Sveriges mål om 100 procent förnybar energiproduktion men konstaterar att kärnkraften i dag utgör en betydande del av elproduktionen och att utfasningen måste beakta sysselsättning, elpriser och elsystemets konkurrenskraft.

Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (A9-0016/2019 - Yana Toom) SV

10-10-2019

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet. Betänkandet lyfter fram många bra saker som exempelvis vikten av att främja en god arbetsmiljö på jobbet.
Däremot valde vi att avstå i de omröstningar som handlar om att inrätta ett europeiskt system för återförsäkring av arbetslöshetsförmåner och ett nytt finansiellt instrument för att bekämpa långvarig arbetslöshet. Ett fungerande eurosamarbete är viktigt och förslaget om en återförsäkring av arbetslöshetsförmåner är tänkt som en stabiliserande mekanism inom eurozonen. Exakt hur denna typ av system utformas är primärt en fråga för eurozonen. Det är dock viktigt att poängtera att det inte får handla om att EU ska ha en gemensam arbetslöshetsförsäkring eller att systemet ska träffa länder utanför valutasamarbetet.
Kampen för full sysselsättning är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Ett nytt finansiellt instrument för att bekämpa långvarig arbetslöshet skulle kunna vara positivt, men ramen för EU-budgeten måste i så fall begränsas. Vad gäller uppmaningen att presentera ett rättsligt instrument om minimilöner vill vi påminna om att löner och lönebildning är en nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis samt att nationella system för relationerna på arbetsmarknaden ska respekteras fullt ut.

Situácia vo Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SV

18-07-2019

. – Den humanitära, ekonomiska och politiska krisen i Venezuela måste omedelbart lösas. Vi socialdemokrater vill fortsatt se demokratiska, fria och rättvisa val i landet så snart som möjligt, och anser att det är den främsta uppgiften för interimspresidenten Juan Guaidó. Vi är mycket oroade över FN:s nya rapport som vittnar om användandet av utomrättsliga avrättningar, tortyr samt brist på mat, sjukvård och tillgång till elektricitet för stora delar av den venezolanska befolkningen. Det är viktigt att Europaparlamentet stöder Norges medlarinsatser samt de medlarinsatser som sker med hjälp av den internationella kontaktgruppen ICG där Sverige är medlem.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg