Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ
Slovensko

Dátum narodenia : ,

Dátum úmrtia :

9. volebné obdobie Miroslav ČÍŽ

Politické skupiny

 • 02-07-2019 / 29-12-2022 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany

 • 02-07-2019 / 29-12-2022 : SMER-Sociálna demokracia (Slovensko)

Člen

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 18-09-2019 / 29-12-2022 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 09-10-2019 / 29-12-2022 : Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ
 • 20-01-2022 / 29-12-2022 : Výbor pre medzinárodný obchod

Náhradník

 • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pre ústavné veci
 • 02-07-2019 / 29-12-2022 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 20-01-2022 / 29-12-2022 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 20-01-2022 / 29-12-2022 : Výbor pre ústavné veci

Hlavné parlamentné činnosti

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania práva voliť a byť volený v komunálnych voľbách pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (prepracované znenie)

27-10-2022 AFCO_AD(2022)719611 PE719.611v03-00 AFCO
Alin MITUȚA

STANOVISKO k preskúmaniu makroekonomického legislatívneho rámca v záujme lepšieho vplyvu na reálnu ekonomiku Európy a zvýšenej transparentnosti rozhodovania a demokratickej zodpovednosti

16-04-2021 AFCO_AD(2021)680738 PE680.738v02-00 AFCO
Leila CHAIBI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov

29-01-2021 INTA_AD(2021)650387 PE650.387v02-00 INTA
Gabriel MATO

Návrhy uznesení

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Energetická nezávislosť Európy a extrateritorialita práva USA

11-09-2020 O-000055/2020 Podpredseda (Podpredsedníčka) Komisie/vysoký predstaviteľ (vysoká predstaviteľka) Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Akt o digitálnych službách (A9-0356/2021 - Christel Schaldemose)

20-01-2022

V decembri minulého roka bol v Európskom parlamente schválený Akt o digitálnom trhu, tvorí spoločne s aktuálne schvaľovaným aktom o digitálnych službách tandem a spoločne tvoria dôležitú legislatívu, ktorej cieľom je vytvoriť spravodlivejšie digitálne prostredie, v ktorom budú práva používateľov lepšie chránené. Hovoríme o regulácii, ktorá by mala jasne zadefinovať pravidlá a zodpovednosti pre poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, a najmä online platformy (ako sú sociálne médiá a online trhoviská). Nepochybne sme sa dostali do bodu, v ktorom veľká časť našej práce, ale aj súkromného života prebieha virtuálne, a teda na digitálnych platformách. Mám za to, že táto iniciatíva prichádza s pomerným oneskorením. Až potom, keď sme pochopili nebezpečia neregulovaného digitálneho trhu na vlastnej koži (napr. Cambridge analytica škandál), tak sme sa rozhodli konať. V tomto prípade schválil Európsky parlament svoju pozíciu k návrhu Komisie a následne budú prebiehať medziinštitucionálne rokovania, tzv. trialógy, s Radou EÚ a Európskou komisiou o konkrétnej finálnej podobe tejto legislatívy. Nepochybne treba zabezpečiť, aby digitálne platformy niesli zodpovednosť za svoje algoritmy, a to aj prostredníctvom zvýšenej transparentnosti.

Európska agentúra pre lieky (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares)

19-01-2022

Toto je jeden z krokov k realizácii Európskej zdravotnej únie, ktorá je jedným z vlajkových projektov európskych sociálnych demokratov. Slovensko by malo zo samotnej Zdravotnej únie benefitovať prostredníctvom modernizácie zdravotného systému a prístupu k znalostiam a najmodernejším postupom, ktoré v Európe máme. Princíp tejto iniciatívy je teda taký, že Zdravotná únia zabezpečí zdieľanie a integrovanie tzv. best practices, alebo najlepších postupov, naprieč celou Európskou úniou. V tomto prípade sme hlasovali o posilnení úlohy Európskej agentúry pre lieky (EMA), pričom EP požaduje posilnenie mandátu a prostriedkov pre EMA na to, aby mohla v budúcnosti čo najefektívnejšie reagovať na nedostatky liečiv počas mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdravia. Súhlasím s tým, že včasný vývoj kvalitných a bezpečných liekov je v daných situáciách kľúčový. Sám by som do budúcna ale apeloval na zvýšenie transparentnosti, či už hovoríme o rozhodnutiach, obstarávaní alebo o samotných výrobných reťazcoch vo farmaceutickom priemysle.

Európsky rámec pre práva zamestnancov na účasť a revízia smernice o európskej zamestnaneckej rade (A9-0331/2021 - Gabriele Bischoff)

16-12-2021

. – Dôsledky pandémie koronavírusu pocítil každý z nás. Prišli s ňou nie len nové problémy a výzvy, ale zároveň odkryla a prehĺbila tie existujúce. Toto obdobie je poznačené veľkou neistotou, ktorá sa prejavila aj oblasti zamestnanosti a pracovných miest, môžeme to pozorovať aj v kontexte veľkého množstva reštrukturalizačných procesov v spoločnostiach. Zároveň však tiež prechádzame procesom zelenej a digitálnej transformácie, ktoré sú nepochybne dôležité, no tiež môžu v pracovníkoch vzbudzovať pocit neistoty. Pri prechode na zelené a digitálne technológie je však potrebné myslieť aj sociálne. Táto iniciatívna správa vypracovaná Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci nám pripomína, aby sme nezabúdali na práva pracovníkov. Výskumy ukazujú, že zapojenie pracovníkov je prospešné tak pre spoločnosti, ktoré robí produktívnejšími, udržateľnejšími a odolnejšími, ako aj pre pracovníkov. Preto by demokracia na pracovisku by mala byť samozrejmosťou a pracovníci, alebo ich zástupcovia či odbory, by mali byť včasne a zmysluplne informovaní a konzultovaní pred prijatím dôležitých manažérskych rozhodnutí, ktoré môžu mať vplyv na zamestnancov či ich pracovné podmienky. Je žiaduce, aby boli do týchto procesov reálne zapojení a nie len postavení pred hotovú vec.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.