Please fill this field
Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Člen

Slovensko - SMER-Sociálna demokracia (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Písomné vysvetlenia hlasovania Miroslav ČÍŽ

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Používanie technológií na spracovanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (dočasná výnimka zo smernice 2002/58/ES) (A9-0258/2020 - Birgit Sippel)

06-07-2021

Táto dočasná smernica reflektuje to, že pravidlá vyplývajúce zo smernice e-privacy spôsobili, že metódy používané na odhalenie zneužívania detí na internete sa teraz javia ako nezákonné. Preto sa v tejto dočasnej legislatívnej úprave, ktorej platnosť bude maximálne tri roky, ustanovuje výnimka ktorá umožní nahlasovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí z online prostredia. Je potrebné nájsť rovnováhu na jednej strane pokiaľ ide o našu povinnosť ochrániť deti a na druhej strane zachovať legitimitu smernice o elektronickom súkromí, a tak naďalej chrániť právo jedinca na súkromie.

Uznávanie preukazov tretích krajín vo vnútrozemskej plavbe (A9-0210/2021 - Andris Ameriks)

06-07-2021

Táto zmena je zameraná na to, aby prechodné ustanovenia smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby platili aj pre dokumenty vydávané tretími krajinami. Cieľom je stanoviť primeranú dĺžku prechodného obdobia počas ktorej môžu členské štáty uznávať doklady tretích krajín, ktoré boli vydané rok po vypršaní lehoty na transpozíciu spomenutej smernice (18.1.2023) a ktoré tieto členské štáty aktuálne uznávajú na základe jednostranných alebo medzinárodných dohôd. Zmenou tak bude tretím krajinám poskytnutý čas na zosúladenie svojich pravidiel s požiadavkami smernice a Komisia bude mať čas na posúdenie systémov osvedčovania tretích krajín. Vďaka tejto úprave bude zabezpečená právna istota pre odvetvie vnútrozemskej dopravy a zabezpečí sa kontinuita pre spoločnosti a pracovníkov v tomto sektore.

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2021 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2020 (A9-0218/2021 - Pierre Larrouturou)

06-07-2021

V tomto prípade išlo o technickú úpravu rozpočtu na rok 2021, ktorou bol v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách do rozpočtu zahrnutý prebytok z roka 2020.

Agentúra Európskej únie pre základné práva (A9-0227/2021 - Lukas Mandl)

06-07-2021

Agentúra pre základné práva poskytuje poradenstvo EÚ inštitúciám a vládam o základných právach v rôznych oblastiach, ako napr. diskriminácia, rasizmus, ochrana údajov a pod, pri prijímaní opatrení alebo navrhovaní predpisov a postupov. Napomáha tak obrane a ochrane základných práv EÚ a snaží sa o to, aby debaty, právne predpisy a politiky týkajúce sa základných práv boli založené na dôkazoch a boli cielené. Týmto hlasovaním udelil EP súhlas so zmenou mandátu tejto agentúry, napriek tomu, že ju nepovažuje za dostatočne ambicióznu. Je však pozitívnym krokom vpred vzhľadom na rozšírenie pôsobnosti mandátu agentúry na oblasť justičnej a policajnej spolupráce v trestných veciach. EP bude pravdepodobne do budúcna od EK požadovať ambicióznejšiu revíziu nariadenia v súlade s jeho predbežnou správou z mája 2021.

Dohoda Interbus: protokol o medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi (A9-0176/2021 - Maria Grapini)

06-07-2021

Dohoda Interbus nadobudla účinnosť 1. januára 2003 a vzťahuje sa na medzinárodnú príležitostnú prepravu cestujúcich autokarami a autobusmi na území EÚ, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Moldavska, Severného Macedónska Turecka a Ukrajiny. Jej cieľom je zjednotenie systému udeľovania povolení na medzinárodnú príležitostnú autobusovú prepravu osôb a okrem pravidiel prístupu na trh zavádza aj určitý stupeň daňovej, sociálnej a technickej harmonizácie. Obsah dohody nebol týmto hlasovaním zmenený, upravený bol len protokol k tejto dohode, a to konkrétne o ustanovenia nevyhnutné na rozšírenie dohody o medzinárodnú pravidelnú a osobitnú pravidelnú prepravu cestujúcich autokarmi a autobusmi. Podmienkou prijatia protokolu k dohode je podpísanie a ratifikovanie dohody Interbus.

Bezpečnosť železníc a signalizácia: posúdenie aktuálneho stavu zavádzania ERTMS (A9-0181/2021 - Izaskun Bilbao Barandica)

06-07-2021

Toto uznesenie, ktoré vypracoval výbor pre dopravu a cestovný ruch, sa zameriava na posúdenie súčasného stavu zavádzania Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS). ERTMS je veľkým priemyselným projektom, ktorý vytvára interoperabilný železničný systém v Európe a jeho cieľom je bezpečnosť a konkurencieschopnosť železničnej dopravy. Ide v podstate o európsku normu pre automatické vlakové zabezpečovacie zariadenie a systémy riadenia a zabezpečenia. Napriek tomu, že ERTMS bol spustený začiatkom 90tych rokov a od vtedy bolo podniknutých viacero iniciatív zameraných na podporu jeho plného zavedenia, je tento proces naďalej pomalý a zatiaľ nebola dosiahnutá plná interoperabilita. EP vyzýva na lepšiu koordináciu a harmonizáciu pri zavádzaní ERTMS, keďže na dosiahnutie digitálnej transformácie je potrebné až desaťnásobné zrýchlenie zavádzania ERTMS. Rovnako je plné zavedenie ERTMS dôležité aj z hľadiska dosahovania cieľov v Európskej zelenej dohode.

Obchodné aspekty a dôsledky pandémie COVID-19 (A9-0190/2021 - Kathleen Van Brempt)

06-07-2021

V tomto uznesení, ktoré vzišlo z iniciatívnej správy Výboru pre zahraničný obchod, sa EP venuje jednak dopadom pandémie na medzinárodný obchod, ako aj tomu ako má obchodná politika EÚ prispievať ku skončeniu pandémie, k obnove EÚ hospodárstva a lepšej pripravenosti EÚ na budúce krízy. Text zdôrazňuje, že na riešenie zdravotných kríz je potrebná skôr medzinárodná spolupráca ako protekcionizmus. Potrebné je zvýšenie kapacít na výrobu vakcín a odstránenie prekážok vývozu, pričom Parlament vyzýva na pretransformovanie mechanizmu EÚ na udeľovanie vývozných povolení na mechanizmus transparentnosti. Zároveň volá po diskusii ohľadne dočasného zrušenia patentov na vakcíny v rámci WTO. Obchodná politika po pandémii by mala zabezpečiť, aby boli dodávateľské reťazce odolné, férové a udržateľné, a preto je potrebné, aby bola náležitá starostlivosť (due dilligence), ktorá zabezpečí dodržiavanie ľudských, pracovných a environmentálnych práv v dodávateľských reťazcoch, povinná.

Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020 (A9-0200/2021 - Pedro Silva Pereira)

06-07-2021

Rovnako ako po predošlé roky prijal EP svoju výročnú vlastnú iniciatívnu správu o finančných aktivitách činnosti Európskej investičnej banky(EIB), ktorá hodnotí aktivity EIB za rok 2020 a zároveň dáva Parlamentu možnosť ovplyvniť jej politiky a priority. EIB hrá ako verejná banka dôležitú úlohu pri hospodárskej obnove EÚ a pri cielení investícií na dosahovanie európskych priorít, ako napríklad prechod na klimatickú neutralitu. V tomto kontexte správa víta fakt, že EIB prijala klimatický plán a snaží sa byť klimatickou bankou EÚ a v roku 2020 poskytla až 40% úverov na oblasť životného prostredia a klímy. Vzhľadom na veľmi nepriaznivé dopady COVID-19 krízy na systémy sociálneho zabezpečenia by mala EIB spolupracovať s EK a členskými štátmi na investíciách do sociálneho sektora a mala by tiež podporovať projekty ktoré implementujú Európsky pilier sociálnych práv. S ohľadom na vysokú zadlženosť EIB správa vyzýva akcionárov EIB, aby súhlasili s navýšením kapitálu, ktoré však musí ísť ruka v ruke so zvýšením transparentnosti, demokratickej zodpovednosti, efektívnosti riadenia a environmentálnej udržateľnosti.

Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 (A9-0215/2021 - Bas Eickhout)

06-07-2021

Podobne ako v predošlej správe aj tu sa EP venuje kontrole finančnej činnosti EIB, no zameriava sa rok 2019. Ide o vyjadrenie demokratickej kontroly a dohľadu EP nad EIB. Spravodajca správy je členom politickej skupiny Zelených a v tejto správe sa zameral na aktivity EIB spojené s financovaním Európskej zelenej dohody a implementáciu Parížskej dohody, pričom kroky EIB v tomto smere sú pozitívne. Správa však tiež obsahuje obavy pokiaľ ide o transparentnosť operácií EIB, ktoré vykonávajú finančný sprostredkovatelia a je dôležité, aby EIB ako verejná investičná banka preukazovala vysoký štandard transparentnosti a zodpovednosti.

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná sója DAS-81419-2 (B9-0372/2021)

06-07-2021

Na júlovom plenárnom zasadnutí prijal EP 4 námietky voči návrhom vykonávacích rozhodnutí EK, ktoré povoľujú prístup na trh produktom obsahujúcim určité druhy geneticky modifikovanej sóje a kukurice, a požaduje stiahnutie týchto návrhov. EP v týchto námietkach ďalej od Komisie požaduje, aby s EP pracovala na vytvorení kritérií udržateľnosti, a tiež aby nepovoľovala dovoz žiadnych geneticky modifikovaných rastlín odolných voči herbicídom nepovoleným v EÚ, ktoré by mali byť použité v potravinách a krmivách. Viaceré štúdie dokázali, že geneticky modifikované plodiny odolné voči herbicídom podporujú zvýšené používanie týchto herbicídov, pričom ich dopady na zdravie a životné prostredie môžu byť potenciálne zásadné a pri schvaľovaní prístupu na trh neboli riadne zohľadnené.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg