Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA
Slovensko

Dátum narodenia : , Bratislava

9. volebné obdobie Eugen JURZYCA

Politické skupiny

  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen predsedníctva

Národné strany

  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Sloboda a Solidarita (Slovensko)

Člen

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom
  • 14-09-2020 / 19-01-2022 : Podvýbor pre daňové otázky
  • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Podvýbor pre daňové otázky

Náhradník

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pre hospodárske a menové veci
  • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Hlavné parlamentné činnosti

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – všetky oddiely

12-07-2021 IMCO_AD(2021)692880 PE692.880v02-00 IMCO
Eugen JURZYCA

Stanovisko k usmerneniam pre rozpočet na rok 2022 – oddiel III

23-02-2021 IMCO_AL(2021)681074 PE681.074v01-00 IMCO
Eugen JURZYCA

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2024 – všetky oddiely

19-07-2023 IMCO_AD(2023)749951 PE749.951v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

STANOVISKO k vykonávacej správe o Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

18-07-2023 IMCO_AD(2023)745450 PE745.450v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 168/2013, (EÚ) 2018/858, 2018/1724 a (EÚ) 2019/1020

17-07-2023 ECON_AD(2023)749165 PE749.165v03-00 ECON
Jessica POLFJÄRD

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Postupné zavádzanie databázy Eudamed, informačná povinnosť v prípade prerušenia dodávok a prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (C9-0010/2024)

25-04-2024

Ide o novelu, ktorou sa posúvajú termíny v nariadení o zdravotníckych pomôckach, konkrétne pre diagnostické pomôcky in vitro (IVD). Patria medzi ne dôležité testy na zisťovanie infekcií v súvislosti s transfúziou krvi alebo darcovstvom orgánov.
Z dostupných údajov vyplýva, že značný počet diagnostických metód in vitro , ktoré sú v súčasnosti na trhu, ešte nie je v súlade s novými pravidlami a ani neboli nahradené novými pomôckami.
Súčasné prechodné obdobie pre vysokorizikové IVD sa z roku 2025 predĺži na rok 2027 a pre menej rizikové IVD z 2027 na rok 2029. Ako dôvod predkladatelia uvádzajú, že je nedostatok orgánov, ktoré sú zodpovedné za overovanie bezpečnosti a certifikáciu IVD.
Súhlasím s predĺžením lehôt na implementáciu schválených pravidiel, aby sme sa vyhli prekážkam v diagnostike, ktoré by viedli k zhoršeniu zdravotnej starostlivosti. Hlasoval som preto za.

Medziinštitucionálny orgán pre etické normy (A9-0181/2024 - Daniel Freund)

25-04-2024

Osem inštitúcií EÚ (vrátane Európskeho parlamentu, Komisie a Rady) sa dohodlo na zriadení spoločného etického orgánu EÚ. V tomto návrhu ide o schválenie tejto dohody zo strany EP.
Úlohou etického orgánu bude pripraviť minimálne požiadavky na etické normy, ktoré by mali jednotlivé inštitúcie zahrnúť do svojich etických noriem a ktoré by mali zamestnanci inštitúcií EÚ dodržiavať. Jeho úlohou bude tiež podporovať výmenu najlepších postupov v tejto oblasti.
Za problém považujem, že predložený návrh etické normy aspoň rámcovo neuvádza a ich ustanovenie nebude podliehať súhlasu jednotlivých inštitúcií EÚ. Ak majú byť etické normy vykonávané efektívne, je dôležité, aby boli nastavené rozumne a bol na nich široký konsenzus.
Hoci dohodu na vytvorení spoločných etických štandardov považujem za krok správnym smerom, z uvedených dôvodov som sa hlasovania zdržal.

Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2025 – Oddiel I – Európsky parlament (A9-0180/2024 - Anna-Michelle Asimakopoulou)

25-04-2024

Predkladatelia navrhujú zvýšiť rozpočet EP o 5,21 % oproti minulému roku, čo je o 2,01 percentuálneho bodu viac v porovnaní s odhadovanou infláciou za rok 2023. Tento návrh slúži ako podklad pre návrh rozpočtu EP, ktorý predloží Komisia.
Podľa predkladateľov je väčšina nárastu výdavkov spôsobená automatickou indexáciou platov zamestnancov. Ďalej je rast nákladov spôsobený zvýšením rozpočtu na návštevníkov a vyčlenením prostriedkov na rekonštrukciu budov.
Zvyšovanie rozpočtu EP v čase, keď nielen členské štáty ale aj EÚ musia konsolidovať, považujem za problém. Ak EP chýbajú zdroje, mal by ich v prvom rade hľadať v racionalizácii svojho fungovania. Napríklad by mal vyhodnotiť, aký vplyv majú nelegislatívne návrhy (správy a uznesenia), ktorých EP schvaľuje veľké množstvo. Tiež by bolo dobré pozrieť sa aj na to, aký vplyv majú uznesenia, ktoré sa týkajú ľudských práv a demokracie v tretích krajinách. Ak EP schvaľuje materiály, ktorých vplyv je otázny, otázna je aj efektívnosť využitia zdrojov EP na ich prípravu.
Ďalšiu úsporu nákladov EP by mohlo priniesť aj zavedenie možnosti hybridných účastí europoslancov na plenárnych zasadnutiach. Aj vďaka tomu EP počas COVID-u na cestovných nákladoch ušetril desiatky miliónov eur.
Keďže EP nenachádza potrebné zdroje v racionalizácii svojho fungovania, hlasoval som proti.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre Predsedníctvo, Konferenciu predsedov a kvestorov

Poslanci môžu predsedovi predložiť otázky týkajúce sa úloh Predsedníctva, Konferencie predsedov a kvestorov. Článok 32 ods. 2

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM

Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Odpovede na otázky pre ECB a na otázky týkajúce sa SSM a SRM

Odpoveď na otázky poslancov týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Články 140, 141, príloha III

Individuálne návrhy uznesení

V súlade s článkom 143 rokovacieho poriadku Parlamentu môže každý poslanec predložiť návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Tieto návrhy uznesení vvyjadrujú pozíciu poslanca, ktorý ich predložil. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, či sa bude návrhom uznesenia zaoberať, a ak áno, o postupe, ktorý sa má použiť. Ak výbor rozhodne, že sa bude návrhom uznesenia zaoberať, podrobnejšie informácie sa uvedú na tejto stránke pod predmetným uznesením. Článok 143 rokovacieho poriadku.

Návrhy aktov Únie

Poslanci môžu predložiť žiadosť Európskej komisii, aby navrhla akt Únie (nový akt alebo pozmeňujúci návrh k existujúcemu aktu). Článok 47

NÁVRH AKTU ÚNIE o transparentnosti výberových konaní na pozície vysokopostavených úradníkov EÚ

11-02-2021 B9-0152/2021

Schôdze

Commercial transactions: combating late payment

Člen
JURZYCA Eugen
Dátum, miesto:
Brussels
Funkcia:
Tieňový spravodajca Stretnutie organizované zamestnancami
Meeting related to procedure:
2023/0323(COD)
Kód pridruženého výboru alebo delegácie
IMCO
Stretnutie s:
Fleishman-Hillard

Regulatory and competition balance

Člen
JURZYCA Eugen
Dátum, miesto:
Brussels
Funkcia:
Člen
Kód pridruženého výboru alebo delegácie
IMCO
Stretnutie s:

Establishing the Union Customs Code and the European Union Customs Authority

Člen
JURZYCA Eugen
Dátum, miesto:
Brussels
Funkcia:
Člen Stretnutie organizované zamestnancami
Meeting related to procedure:
2023/0156(COD)
Stretnutie s: