Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Slovensko - Sloboda a Solidarita (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Eugen JURZYCA

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
FISC
Podvýbor pre daňové otázky
DCAS
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Náhradník

ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci

Nedávne činnosti

Rámec na zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín (A9-0260/2023 - Nicola Beer)

14-09-2023
Písomné vysvetlenia hlasovania

Cieľom návrhu je zabezpečiť prístup EÚ k bezpečným a udržateľným dodávkam kritických surovín. Na splnenie tohto cieľa predložený materiál:
-zjednodušuje povoľovacie procesy pre ťažbu (povolenia na ťažbu sa budú vybavovať na jednom mieste daného členského štátu, stanovuje maximálnu dĺžku trvania povoľovacích procesov pre projekty, ktoré budú považované za strategicky dôležité),
-stanovuje míľnik, aby dovoz kritických surovín zo žiadnej tretej krajiny nebol viac 65 % ročnej spotreby Únie,
-zaväzuje Komisiu k uzatváraniu nezáväzných strategických partnerstiev s tretími krajinami o dodávkach kritických surovín.
Snahu o udržateľné dodávky kritických surovín považujem v princípe za správnu. Podľa môjho názoru však v návrhu chýba kľúčové opatrenie, ktoré by spočívalo v tom, aby z ťažby profitovala vo vyššej miere aj lokálna komunita (samosprávy).
Hlasovania som sa z uvedených dôvodov zdržal.

Začatie rokovaní o dohode so Spojenými štátmi americkými o posilnení medzinárodných dodávateľských reťazcov kritických nerastných surovín (B9-0366/2023)

14-09-2023
Písomné vysvetlenia hlasovania

Predkladatelia v nelegislatívnom uznesení vítajú rozhodnutie Rady na začatie rokovaní s USA o dohode o kritických surovinách. Snahou EÚ je prostredníctvom tejto dohody získať pre elektromobily vyrobené v EÚ lepšie postavenie na trhu USA. V súčasnosti totiž bez tejto dohody môžu byť podľa amerického zákona na znižovanie inflácie podporené len tie elektromobily, ktoré obsahujú nerastné suroviny vyťažené alebo zrecyklované v USA alebo pochádzajú z krajín, s ktorými majú Spojené štáty uzatvorenú dohodu o voľnom obchode.
Oceňujem snahu o odstraňovanie bariér v obchode medzi USA a EÚ. Podľa môjho názoru by mali obe strany v rokovaniach vychádzať z princípu maximalizácie úžitku spotrebiteľa a ochrany záujmov platcov daní. S uvedenou poznámkou som návrh podporil.

Zmena navrhovaného mechanizmu riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte (A9-0252/2023 - Sandro Gozi)

14-09-2023
Písomné vysvetlenia hlasovania

Ide o nelegislatívny návrh na legislatívnu zmenu, ktorej deklarovaným cieľom je zlepšenie cezhraničnej spolupráce. Podľa predkladateľov by lepšia cezhraničná spolupráca členských štátov mohla priniesť pohraničným regiónom benefity teoreticky až do výšky 457 mld. € ročne. Predkladatelia na splnenie uvedeného cieľa navrhujú zaviesť povinnosť pre členské štáty vytvoriť nový úrad určený na odstraňovanie bariér medzi pohraničnými regiónmi.
Súhlasím s tým, že pohraničné regióny kvôli svojej polohe prichádzajú o časť bohatstva, pretože nemôžu plnohodnotne kooperovať so svojím prirodzeným okolím. Nesúhlasím ale s návrhom na riešenie tejto situácie z dvoch dôvodov:
1. Predkladatelia v návrhu dostatočne nezdôvodnili, prečo je potrebné vytvárať novú inštitúciu, keď rovnaké úlohy môžu riešiť iné inštitúcie už teraz.
2. Na cezhraničnú spoluprácu už dnes existuje v rámci kohéznej politiky program Interreg, ktorý má podľa Európskeho dvora audítorov (osobitná správa č. 14/2021) nedostatky v monitorovaní, no zároveň potenciál problémy cezhraničných regiónov riešiť.
Ak chceme odstraňovať bariéry cezhraničnej spolupráce, podľa môjho názoru by sme sa mali najprv sústrediť na zlepšenie fungovania súčasných nástrojov. Nie vytvárať hneď nové a nové. Hlasoval som preto proti.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U038
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex