Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Slovensko - Sloboda a Solidarita (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Eugen JURZYCA

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
FISC
Podvýbor pre daňové otázky
DCAS
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Náhradník

ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci

Nedávne činnosti

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách

25-03-2024 A9-0156/2024 PE756.002v02-00 IMCO
Správy – v úlohe tieňového spravodajcu
Róża THUN UND HOHENSTEIN

Upísanie ďalších podielov na kapitáli Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Európskou úniou a zmena Dohody o založení EBOR (C9-0009/2024) (hlasovanie)

14-03-2024
Písomné vysvetlenia hlasovania

Tento návrh umožní EÚ navýšenie kapitálu Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), o ktorom rozhodla Rada guvernérov EBOR. To umožní zvýšiť počet podielov o 400 000, s nominálnou hodnotou jedného podielu 10 000 eur, v celkovej výške 4 mld. eur.
Súčasnými akcionármi EBOR sú: EÚ (3 %), EIB (3 %), členské štáty (EÚ27, približne 48,4 %) a potom ďalšie krajiny po celom svete.
Toto kapitálové navýšenie umožní zabezpečiť financovanie EBOR podpory a rekonštrukcie Ukrajiny po roku 2023 a pokračujúcu podporu vo všetkých krajinách v pôsobnosti EBOR pri riešení výziev súvisiacich s ich transformáciou. Súhlasím so solidaritou s ukrajinským ľudom a postupnou integráciou Ukrajiny do EÚ. Takisto súhlasím so včasnou prípravou plánu rekonštrukcie Ukrajiny, založenom na meraní výsledkov. Pomoc Ukrajine je totiž nielen prejavením solidarity, ale aj investíciou do demokracie a trhovej ekonomiky. Hlasoval som preto za.

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (prepracované znenie) (A9-0180/2023 - Monika Hohlmeier, Nils Ušakovs)

14-03-2024
Písomné vysvetlenia hlasovania

Ide o rozsiahlu revíziu základných pravidiel upravujúcich všetky finančné toky v rámci rozpočtu EÚ – granty, dotácie, pôžičky. Návrh prináša najmä viacero formálnych a technických zmien na sprehľadnenie a konsolidáciu týchto pravidiel. Pozitívne hodnotím opatrenia na zvýšenie transparentnosti, ako aj štandardizáciu postupov pri evidencii údajov o príjemcoch prostriedkov a ich zverejňovanie. Mám však výhrady k novej podmienke zohľadňovať rodovú rovnosť pri všetkých platbách z rozpočtu EÚ. Podľa môjho názoru by sa toto nariadenie malo zaoberať definovaním účtovných princípov, nie špecifickou agendou. Pridanie tejto podmienky navyše vytvára precedens pre možné zavádzanie ďalších požiadaviek v budúcnosti podľa rôznych priorít, čo by zbytočne komplikovalo rozpočtový proces a obmedzilo flexibilitu využívania prostriedkov.
Keďže väčšina zmien prináša pozitívne technické vylepšenia a zvýšenú transparentnosť, hlasoval som za. S uvedenou výhradou.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U038
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex