Vyplňte toto políčko
Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Slovensko - Sloboda a Solidarita (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Písomné vysvetlenia hlasovania Eugen JURZYCA

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Banková únia – výročná správa za rok 2020 (A9-0256/2021 - Danuta Maria Hübner)

07-10-2021

Výročná správa o bankovej únii podporuje dokončenie kapitálovej únie či harmonizáciu v oblasti platobnej neschopnosti a hovorí o potrebe znižovania objemu nesplácaných úverov. Tieto výzvy považujem za užitočné.
Správa ale tiež podporuje vytvorenie spoločného európskeho garančného fondu pre bankové vklady (EDIS). Návrh na zriadenie spoločnej garancie za bankové vklady by však za súčasných podmienok ešte stále predstavoval morálny hazard, a to prenesením potenciálnych nákladov z jednej skupiny členov eurozóny na druhú. Zdieľanému riziku musia predchádzať jasné podmienky reforiem. V opačnom prípade budú totiž spoločné garancie neférovou hrou s nulovým súčtom. Kde nevyhrávajú všetci, ale jedni na úkor druhých. Hlasovania som sa preto zdržal.

Reforma politiky EÚ v oblasti škodlivých daňových praktík (vrátane reformy skupiny pre kódex správania) (A9-0245/2021 - Aurore Lalucq)

07-10-2021

Správa sa zaoberá škodlivými daňovými politikami členských štátov v oblasti korporátnych daní.
Správa vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa dosiaľ nepodarilo pristúpiť k harmonizácii daňových základov priamych daní v EÚ a podporuje v otázke priamych daní prechod z jednomyseľného rozhodovacieho procesu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou.
Potláčanie daňových podvodov a daňových únikov je záujmom, ktorý majú všetky členské štáty spoločný. Je však nesprávne zamieňať tento záujem s harmonizáciou priamych daní, ktorá by zrušila daňovú súťaž.
Daňová súťaž je užitočná, a preto by sme ju nemali rušiť. Napríklad aj z týchto dôvodov:
1. Zníženie neefektívnych výdavkov vládam umožní nakúpiť viac za rovnaké peniaze alebo môžu túto úsporu použiť na zníženie daňovej záťaže, a tým prilákať nových investorov a podporiť ekonomický rast a inovácie.
2. Aj podľa štúdie, ktorú si nechal vypracovať Európsky hospodársky a sociálny výbor, môže byť daňová súťaž prospešná: „Keď sadzby konvergovali pod úroveň 20 percent, narástol počet ekonomicky životaschopných investícií. Výsledkom bolo tiež viac pracovných miest a značné daňové príjmy z miezd a spotreby.“
Keďže sa predložená správa sústredí na politickú podporu daňovej harmonizácie namiesto efektívnejšej výmeny najlepších postupov a porovnávania efektívnosti daňových systémov, hlasoval som proti.

Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania (RC-B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021, B9-0496/2021)

07-10-2021

Navrhovatelia v správe vyzývajú Radu, aby ďalej posilňovala cielené hospodárske sankcie EÚ so zameraním sa na kľúčové bieloruské hospodárske odvetvia a verejné a súkromné spoločnosti podporujúce a financujúce Lukašenkov režim.
Lukašenkov režim sa za rok od volieb k lepšiemu nezmenil. Nemám teda dôvod meniť môj postoj k sankciám: Sú správne a dlhodobo pomôžu ľuďom v Bielorusku. Návrh som preto podporil.

Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA (A9-0250/2021 - Tonino Picula)

06-10-2021

Správa EP o budúcnosti vzťahov s USA oceňuje rozhodnutie Spojených štátov znovu sa pripojiť k Parížskej dohode a k Svetovej zdravotníckej organizácií, podporuje odstraňovanie obchodných bariér a podporuje transatlantickú obrannú a bezpečnostnú spoluprácu.
USA a EÚ by mali naďalej prehlbovať obchodnú spoluprácu odstraňovaním existujúcich prekážok. Je to v záujme oboch strán. Liberalizácia obchodu patrí medzi kroky, ktoré dokážu pomôcť všetkým zúčastneným stranám. Správu som preto podporil.

Správa o vykonávaní trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku (A9-0255/2021 - Öilan Zver, György Hölvényi, Janusz Lewandowski)

06-10-2021

Implementačná správa sa týka fondov na podporu mimoriadnych situácií v tretích krajinách a nástroja pre utečencov v Turecku. Cieľom správy je zhodnotiť doterajšie využitie týchto fondov a navrhnúť vylepšenia do budúcnosti. Za pozitívne považujem, že navrhovatelia v správe žiadajú, aby sa zverejňovali potrebné údaje aj o konkrétnych financovaných projektoch a dosiahnutých výsledkoch. Zároveň však vítajú úspech nástroja pre utečencov a podporujú ďalšie financovanie humanitárnych projektov. Bez dôrazu na hodnotu za peniaze. Audítori pritom skonštatovali, že peniaze z tohto fondu (Osobitná správa č. 27/2018). Hlasovania som sa preto zdržal.
Efektívnejšie míňanie prostriedkov by viac pomohlo ľuďom v tretích krajinách, ktorí sú na túto pomoc odkázaní a aj krajinám EÚ, občanom, ktorí sa na túto pomoc skladajú. Takisto by pomohlo lepšie zvládnuť migračnú krízu a ochranu vonkajších hraníc EÚ.

Stav spôsobilostí EÚ v oblasti kybernetickej obrany (A9-0234/2021 - Urmas Paet)

06-10-2021

Cieľom správy EP je zlepšenie kybernetickej bezpečnosti EÚ. Vyzýva na užšiu spoluprácu (vo výmene najlepších postupov, v odbornej príprave, vo výskume a v cvičeniach) v rámci EÚ, s NATO ako aj so súkromným sektorom. Navrhovatelia odporúčajú vytvoriť Joint Cyber Unit, plaformu na spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami pri veľkých kybernetických útokoch. Bez toho, aby takémuto návrhu predchádzala analýza hodnoty za peniaze.
Podporujem spoluprácu v kyberbezpečnosti. Hoci EÚ dáva na túto oblasť čoraz viac zdrojov, v správe chýba zásadnejšia zmienka o meraní výsledkov. Na nedostatky v meraní výsledkov upozorňuje aj Európsky dvor audítorov (Európsky dvor audítorov, Prekážky účinnej politiky EÚ v oblasti kyberbezpečnosti, 2019). Hlasovania som sa preto zdržal.

Arktída: príležitosti, obavy a bezpečnostné výzvy (A9-0239/2021 - Anna Fotyga)

06-10-2021

Správa o Arktíde uvádza, že tento región má pre EÚ strategický a politický význam. Navrhovatelia v správe vyzývajú všetky arktické štáty, aby zabezpečili primerané posúdenie vplyvu na životné prostredie pred začatím ťažobných projektov. Požadujú vytvorenie osobitnej investičnej platformy, ktorá by uľahčila hospodársku spoluprácu medzi EÚ a Arktídou. Bez dôrazu na efektívnosť. Podľa môjho názoru by sa mal dôraz presunúť z vytvárania nových investičných platforiem na sledovanie efektívnosti využitia verejných zdrojov, ktoré by mali ísť primárne do verejných statkov.
Vytváranie nových investičných platforiem by mohlo mať za následok, že by sa v investíciách vytvárali lokálne monopoly a investície by medzi sebou nesúťažili, čo by spôsobilo neefektívne využívanie prostriedkov občanov EÚ. Hlasovania som sa preto zdržal.

Ochrana osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom petícií: získané poznatky (A9-0261/2021 - Alex Agius Saliba)

06-10-2021

Cieľom tejto správy je zlepšenie ochrany osôb so zdravotným postihnutím. Za užitočnú považujem výzvu, aby si členské štáty vymieňali v tejto oblasti osvedčené postupy. Podporujem tiež vzájomné uznávanie statusu zdravotného postihnutia medzi členskými štátmi (ČŠ), ktoré táto správa uvádza.
Nesúhlasím ale s výzvou, aby Komisia a ČŠ zabezpečili prostredníctvom záväznej transparentnosti odmeňovania, aby ženy so zdravotným postihnutím dostávali rovnakú odmenu za rovnakú prácu. Predkladatelia totiž k tomuto návrhu nepredložili analýzu, ktorá by preukazovala, že sa po prijatí tohto opatrenia budú zdravotne znevýhodnené ženy lepšie zamestnávať, teda nepreukázali, či by táto regulácia neprispela len k ďalšej byrokracii a k prekážkam v hľadaní zamestnania u cieľovej skupiny.
Nesúhlasím ani s návrhom, aby sa do Európskeho semestra začlenila problematika zdravotného postihnutia. Podľa môjho názoru by Európsky semester nemal byť priestorom na stret záujmov jednotlivých odvetví či skupín (školstva, životného prostredia, zamestnancov, zamestnávateľov a zdravotne znevýhodnených), pretože sa potom môže stať, že zničíme nástroj, ktorý má predovšetkým slúžiť na kontrolu finančnej stability EÚ a hospodárskeho rastu v nej. Hlasovania som sa preto zdržal.

Životné prostredie: Aarhuský dohovor (A9-0152/2021 - Christian Doleschal)

05-10-2021

Parlament schválil zmenu nariadenia, ktorou sa zabezpečí lepší prístup verejnosti k informáciám a k účasti na rozhodovacom procese.
Novela rozširuje rozsah situácií, v ktorých môže verejnosť (mimovládna organizácia, 4000 občanov) požiadať o preskúmanie, či navrhovaná právna úprava nie je v rozpore s prijatými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú životného prostredia. Aj doteraz bolo možné požiadať o takéto preskúmanie smerníc a nariadení EÚ. Ak ale boli ich detaily upresnené Komisiou vo vykonávacích/delegovaných aktoch, požiadať o preskúmanie nebolo možné. Po novom bude aj tu možné požiadať o preskúmanie.
Vyššia transparentnosť verejnej správy (vrátane tej európskej) vytvára predpoklad jej efektívnejšieho fungovania, návrh som preto podporil.

Návrh na zriadenie delegácie pri parlamentnom zhromaždení EÚ – Spojené kráľovstvo a vymedzenie počtu jej členov (B9-0479/2021)

05-10-2021

Ide o návrh na zriadenie parlamentnej delegácie pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom. V súčasnosti má Európsky parlament takýchto delegácií 45 a slúžia na prehlbovanie vzťahov s tretími krajinami a podporu demokratických princípov.
Považujem za dôležité, aby aj Európsky parlament prispel k eliminácií rastu bariér s tovarmi, službami, v kapitálových tokoch a aj v pohybe pracovnej sily vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu, k čomu môže táto delegácia pomôcť, preto som podporil jej zriadenie.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg