Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Slovensko - Sloboda a Solidarita (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Písomné vysvetlenia hlasovania Eugen JURZYCA

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Invázia Ruska na Ukrajinu: dočasné opatrenia týkajúce sa vodičských dokladov vydaných Ukrajinou (C9-0201/2022)

07-07-2022

Prijatím tohto nariadenia budú môcť utečenci z Ukrajiny, ktorí sa zdržiavajú v členských štátoch v režime dočasnej ochrany, naďalej používať svoj vodičský preukaz bez toho, aby si ho museli vymeniť za vodičský preukaz EÚ alebo urobiť novú vodičskú skúšku. Cieľom tohto opatrenia je, aby sa mohli zapojiť do hospodárskych a sociálnych činností v EÚ počas dočasnej ochrany.
Ďalej nariadenie upravuje, aby si vodiči nákladných vozidiel a autobusov pod dočasnou ochranou v EÚ mohli po krátkom školení a skúške predĺžiť platnosť svojich osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných na Ukrajine. To by im malo umožniť pracovať v EÚ počas obdobia dočasnej ochrany a prispieť k úsiliu o zmiernenie prekážok vývozu Ukrajiny.
Podporujem liberalizáciu uznávania kvalifikácií z tretích krajín. Aj preto si myslím, že by Komisia mohla vyhodnotiť, ako bolo toto opatrenie efektívne (napr. akou mierou sa títo vodiči podielali na porušení pravidiel cestnej premávky), aby mohli byť tieto opatrenia príkladom aj pre trvalú liberalizáciu a aj pre vodičov z iných krajín. Návrh som podporil.

Určenie porušenia reštriktívnych opatrení Únie za trestnú činnosť podľa článku 83 ods. 1 ZFEÚ (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (hlasovanie)

07-07-2022

Predkladatelia navrhujú, aby bolo porušenie sankcií EÚ zaradené do základných zmlúv EÚ medzi obzvlášť závažné trestné činy s cezhraničným rozmerom alebo trestné činy osobitnej povahy, proti ktorým treba bojovať na spoločnom základe (článok 83 ods. 1 ZFEÚ).
Zaradením tohto trestného činu do článku 83 bude možné prijať smernicu, ktorou sa v EÚ stanovia minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia tohto trestného činu a sankcií.
Ochrana hospodárskych záujmov EÚ je podľa môjho názoru európsky verejný statok. Považujem preto za užitočné, aby definícia porušenia sankcií EÚ a vymedzenie trestov za takéto porušenie boli v EÚ čiastočne harmonizované. Návrh som preto podporil.

Výnimočná makrofinančná pomoc Ukrajine (C9-0221/2022)

07-07-2022

Európsky parlament odsúhlasil pôžičku pre Ukrajinu vo výške 1 mld. EUR. Cieľom makrofinančnej pomoci je podporiť jej hospodársku odolnosť a stabilitu počas ruskej agresie. Tiež sa ňou majú podporiť štrukturálne reformy zamerané na: zlepšovanie celkového makroekonomického riadenia, posilňovanie správy hospodárskych záležitostí a transparentnosti a zlepšovanie podmienok pre udržateľný rast.
Podporujem solidaritu s Ukrajinou v tejto zložitej situácii. Vítam tiež, že táto pomoc bude podmienená vykonávaním štrukturálnych reforiem.
Protestujem ale proti termínu “makrofinančná pomoc”. Za lepšie riešenie považujem, ak by bola táto pôžička rovno definovaná ako pomoc na konkrétne veci. Aby sa dali lepšie merať výsledky takejto pomoci a aby sme vedeli vyhodnotiť, či boli tieto peniaze použité efektívne.
Návrh som však podporil. S uvedenou výhradou.

Udržateľné letecké palivá (iniciatíva ReFuelEU Aviation) (A9-0199/2022 - Søren Gade)

07-07-2022

Ide o nariadenie, ktoré je súčasťou balíka legislatívnych návrhov a opatrení na splnenie klimatických cieľov EÚ (Fit for 55). Zavádza sa ním nová povinnosť pre dodávateľov leteckých palív, aby všetko palivo na každom letisku v EÚ obsahovalo aspoň minimálny podiel udržateľných palív.
Moje rozhodnutie opieram najmä o tieto argumenty:
-Náklady na odstránenie emisií CO2-eq zavedením povinnosti používať v letectve alternatívne palivá je sú podľa viacerých odborných štúdií výrazne vyššie než ich odstránenie cez systém ETS. Odstránenie jednej tony CO2-eq alternatívnymi palivami stojí od 217 do takmer 5 000 eur podľa typu paliva, pričom cez systém ETS je to necelých 100 eur (ICCT, The cost of supporting alternative jet fuels in the European Union, 2019).
-K posúdeniu vplyvu navrhovaných opatrení mal vážne výhrady odborný Výbor pre kontrolu regulácie. Napríklad uviedol, že z posúdenia vplyvu nebolo jasné, prečo bolo najvýhodnejšie opatrenie to, ktoré si vybrala Komisia.
-Nie je preukázané, že by nahradenie fosílnych palív alternatívnymi biopalivami malo v minulosti pozitívny dopad na životné prostredie. Keďže odborné štúdie sa v zisteniach o dopadoch biopalív rôznia. To, že sú biopalivá k prírode oproti fosílnym palivám menej šetrné, potvrdila napríklad štúdia: Transport & Environment, 10 years of EU fuels policy increased EU’s reliance on unsustainable biofuels, 2021.
Hlasoval som preto proti.

Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2021 (A9-0165/2022 - David Cormand)

07-07-2022

Za hlavný problém tejto nelegislatívnej správy o aktivitách Európskej investičnej banky (EIB) považujem to, že je v nej kladený dôraz na podiel výdavkov do rôznych oblastí resp. na výstupy a nie na výsledky. Predkladatelia napríklad takto vyzývajú na podporu zelených projektov. V tejto výzve im ale chýba podmienka efektívnosti. Negatívne vnímam aj to, že správa nevyzýva na posilnenie kontroly aktivít EIB Európskym dvorom audítorov, ktorý by podľa môjho názoru dokázal efektívnosť fungovania EIB objektívne vyhodnotiť. Z uvedených dôvodov som hlasoval proti správe.

Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020 (A9-0173/2022 - Corina Crețu)

07-07-2022

Za správne považujem, že predkladatelia v správe o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky (EIB) požadujú vyššiu transparentnosť jej fungovania. Napríklad vyzývajú na rozšírenie práva Európskeho dvora audítorov na prístup k informáciám o operáciách EIB, ktorými sa vykonávajú politiky EÚ.
Transparentnosť inštitúcií, vrátane tých európskych, je základným predpokladom ich efektívneho fungovania. Je to najlacnejšia obrana občana proti plytvaniu jeho daňami.
Nesúhlasím ale s výzvou EP, aby EIB zvýšila investície do ekologického prechodu, do digitálnych zručností zamestnancov a podnikateľov a na riešenie technologickej transformácie, bez dôrazu na meranie výsledkov a na efektívnosť. Hlasovania som sa preto zdržal.

Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2020 (A9-0175/2022 - Katalin Cseh)

07-07-2022

Nelegislatívna správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie žiada, aby sa:
-preskúmalo, či viacročný finančný rámec na roky 2014-2020 dosiahol svoje ciele a ako výdavky na programy prispeli k dosiahnutiu cieľov EÚ a členských štátov,
-do všetkých obchodných a investičných dohôd medzi EÚ a tretími krajinami zahrnuli záväzné pravidlá o transparentnosti so záväznými a vykonateľnými protikorupčnými doložkami a
-zvážilo vytvorenie indexu korupcie založeného na prísnych a ľahko uplatniteľných kritériách, kde sa zohľadní výkonnosť členských štátov v boji proti korupcii.
Domnievam sa, že EÚ bude míňať peniaze efektívnejšie najmä vtedy, ak bude Komisia merať výsledky a nie výstupy. Platí to aj pre výdavky z rozpočtu EÚ, ako aj z Fondu obnovy. Na nedostatky merania výsledkov v rozpočte upozorňuje dlhodobo napríklad aj Európsky dvor audítorov. Správa po lepšom meraní založenom na výsledkových ukazovateľoch nevolá. Napriek tomu som správu podporil, pretože v nej prevažujú návrhy, ktorých uplatnenie zrejme prispeje k vyššej efektívnosti minutých peňazí od ľudí v EÚ.

Lepšia právna regulácia: spojme sily v záujme lepšej tvorby právnych predpisov (A9-0167/2022 - Tiemo Wölken)

07-07-2022

Predkladatelia v nelegislatívnej správe uvádzajú odporúčania na zlepšenie tvorby zákonov v Únii. Zdôrazňujú potrebu vyššej transparentnosti v legislatívnom procese, napríklad vytvorením jednotnej stránky so všetkými relevantnými dokumentmi, ktoré sa týkajú legislatívneho procesu a tým, aby predkladatelia formulovali dôvodové správy zrozumiteľnejšie. Vyzývajú aj na to, aby Komisia vykonávala posúdenia vplyvu pri všetkých legislatívnych návrhoch a aby sa dopady týchto návrhov vyčíslovali. Podľa predkladateľov by tiež EP mal pri tvorbe právnych predpisov zohľadňovať efektívnosť a hodnotu za peniaze.
Keďže návrhy, ktoré sú súčasťou tejto správy, zrejme pomôžu lepšej tvorbe právnych predpisov, transparentnejšej a zrozumiteľnejšej pre občana, hlasoval som za.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA zrušiť práva na umelé prerušenie tehotenstva v Spojených štátoch amerických a potreba chrániť tieto práva a zdravie žien v EÚ (B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022)

07-07-2022

Nelegislatívne uznesenie reaguje na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA zrušiť garanciu práv na umelé prerušenie tehotenstva na federálnej úrovni v USA a kritizuje obmedzovanie práv žien na umelé prerušenie tehotenstva. Súhlasím s nastavením právnej úpravy v oblasti umelého prerušenia tehotenstva, ako je to napríklad na Slovensku a považujem za správne, aby boli pravidlá pre vykonávanie interrupcií podobne nastavené aj inde. Napríklad aj preto, že podľa odbornej štúdie vplyvom legalizácie interrupcií došlo v USA k 45 % poklesu v počte trestných činov medzi rokmi 1997 a 2014 (John J. Donohue & Steven D. Levitt, The Impact of Legalized Abortion on Crime over the Last Two Decades, 2019). Návrh som preto podporil.

Zmena rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúca sa článku 216 o schôdzach výborov (A9-0203/2022 - Gabriele Bischoff)

06-07-2022

Európsky parlament odsúhlasil zmenu rokovacieho poriadku, ktorá umožní europoslancom zúčastňovať sa na výboroch na diaľku (okrem hlasovaní a neverejných stretnutí), ak sa na tom uznesie daný výbor.
Vďaka tomu, že Európsky parlament fungoval cez pandémiu na diaľku, došlo k výraznému ušetreniu peňazí daňových poplatníkov spojených s cestovaním (23 mil. EUR za rok 2020).
Som za efektívnejšie fungovanie Európskeho parlamentu, preto som tento návrh podporil.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U038
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex