Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Slovensko - Sloboda a Solidarita (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Písomné vysvetlenia hlasovania Eugen JURZYCA

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Postupné zavádzanie databázy Eudamed, informačná povinnosť v prípade prerušenia dodávok a prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (C9-0010/2024)

25-04-2024

Ide o novelu, ktorou sa posúvajú termíny v nariadení o zdravotníckych pomôckach, konkrétne pre diagnostické pomôcky in vitro (IVD). Patria medzi ne dôležité testy na zisťovanie infekcií v súvislosti s transfúziou krvi alebo darcovstvom orgánov.
Z dostupných údajov vyplýva, že značný počet diagnostických metód in vitro , ktoré sú v súčasnosti na trhu, ešte nie je v súlade s novými pravidlami a ani neboli nahradené novými pomôckami.
Súčasné prechodné obdobie pre vysokorizikové IVD sa z roku 2025 predĺži na rok 2027 a pre menej rizikové IVD z 2027 na rok 2029. Ako dôvod predkladatelia uvádzajú, že je nedostatok orgánov, ktoré sú zodpovedné za overovanie bezpečnosti a certifikáciu IVD.
Súhlasím s predĺžením lehôt na implementáciu schválených pravidiel, aby sme sa vyhli prekážkam v diagnostike, ktoré by viedli k zhoršeniu zdravotnej starostlivosti. Hlasoval som preto za.

Medziinštitucionálny orgán pre etické normy (A9-0181/2024 - Daniel Freund)

25-04-2024

Osem inštitúcií EÚ (vrátane Európskeho parlamentu, Komisie a Rady) sa dohodlo na zriadení spoločného etického orgánu EÚ. V tomto návrhu ide o schválenie tejto dohody zo strany EP.
Úlohou etického orgánu bude pripraviť minimálne požiadavky na etické normy, ktoré by mali jednotlivé inštitúcie zahrnúť do svojich etických noriem a ktoré by mali zamestnanci inštitúcií EÚ dodržiavať. Jeho úlohou bude tiež podporovať výmenu najlepších postupov v tejto oblasti.
Za problém považujem, že predložený návrh etické normy aspoň rámcovo neuvádza a ich ustanovenie nebude podliehať súhlasu jednotlivých inštitúcií EÚ. Ak majú byť etické normy vykonávané efektívne, je dôležité, aby boli nastavené rozumne a bol na nich široký konsenzus.
Hoci dohodu na vytvorení spoločných etických štandardov považujem za krok správnym smerom, z uvedených dôvodov som sa hlasovania zdržal.

Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2025 – Oddiel I – Európsky parlament (A9-0180/2024 - Anna-Michelle Asimakopoulou)

25-04-2024

Predkladatelia navrhujú zvýšiť rozpočet EP o 5,21 % oproti minulému roku, čo je o 2,01 percentuálneho bodu viac v porovnaní s odhadovanou infláciou za rok 2023. Tento návrh slúži ako podklad pre návrh rozpočtu EP, ktorý predloží Komisia.
Podľa predkladateľov je väčšina nárastu výdavkov spôsobená automatickou indexáciou platov zamestnancov. Ďalej je rast nákladov spôsobený zvýšením rozpočtu na návštevníkov a vyčlenením prostriedkov na rekonštrukciu budov.
Zvyšovanie rozpočtu EP v čase, keď nielen členské štáty ale aj EÚ musia konsolidovať, považujem za problém. Ak EP chýbajú zdroje, mal by ich v prvom rade hľadať v racionalizácii svojho fungovania. Napríklad by mal vyhodnotiť, aký vplyv majú nelegislatívne návrhy (správy a uznesenia), ktorých EP schvaľuje veľké množstvo. Tiež by bolo dobré pozrieť sa aj na to, aký vplyv majú uznesenia, ktoré sa týkajú ľudských práv a demokracie v tretích krajinách. Ak EP schvaľuje materiály, ktorých vplyv je otázny, otázna je aj efektívnosť využitia zdrojov EP na ich prípravu.
Ďalšiu úsporu nákladov EP by mohlo priniesť aj zavedenie možnosti hybridných účastí europoslancov na plenárnych zasadnutiach. Aj vďaka tomu EP počas COVID-u na cestovných nákladoch ušetril desiatky miliónov eur.
Keďže EP nenachádza potrebné zdroje v racionalizácii svojho fungovania, hlasoval som proti.

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2024: Zmeny rozpočtu na rok 2024, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu revízie VFR (A9-0174/2024 - Siegfried Mureşan)

25-04-2024

Cieľom tohto návrhu je aktualizovať rozpočet EÚ na rok 2024 na základe nedávno schválenej revízie viacročného rámca na roky 2021 – 2027. Najdôležitejšie úpravy oproti doterajšiemu rozpočtu sú:
– vyčlenenie dodatočných takmer 5 mld. eur na podporu Ukrajiny,
– vyčlenenie takmer 400 mil. eur pre novozriadenú Platformu strategických technológií pre Európu (STEP),
– rozdelenie rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc (SEAR) na rezervu na solidaritu a rezervu na núdzovú pomoc a navýšenie ich rozpočtu o takmer 400 mil. eur,
– vyčlenenie dodatočných 500 mil. eur na podporu krajín západného Balkánu.
Keďže prijatie tohto návrhu prispeje k riadnemu plneniu rozpočtu EÚ, hlasoval som za.

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2024: Posilnenie Európskej prokuratúry v nadväznosti na pristúpenie Poľska k účasti a očakávanú účasť Švédska (A9-0179/2024 - Siegfried Mureşan)

25-04-2024

Predložený návrh reaguje na pripojenie sa Poľska k Európskej prokuratúre (EPPO) a na očakávané pripojenie sa Švédska. Vzhľadom na to predkladatelia navrhujú zvýšiť rozpočet EPPO o 3,6 milióna eur.
Keďže Európska prokuratúra prispieva k ochrane právneho štátu v členských štátoch EÚ, a teda aj k ochrane daní od občanov pred plytvaním, hlasoval som za.

Vopred poskytované informácie o cestujúcich: posilnenie a uľahčenie kontrol na vonkajších hraniciach (A9-0409/2023 - Jan-Christoph Oetjen)

25-04-2024

Cieľom návrhu je zvýšiť účinnosť a efektívnosť hraničných kontrol na vonkajších hraniciach a boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu.
Návrh sa týka letov z tretích krajín a stanovuje, aké údaje majú dopravcovia pri online check-ine od cestujúcich zbierať (tzv. API údaje). Ide napríklad o meno, priezvisko, rok narodenia, doklad totožnosti, informácie o lete a pod. Ďalej sa určuje presný postup prenosu týchto údajov od dopravcov k pohraničným orgánom, pričom komunikácia prebieha prostredníctvom smerovača, ktorý zriaďuje a spravuje agentúra eu-LISA.
Podľa Komisie totiž nedostatočná harmonizácia zberu a výmeny týchto dát spôsobuje pri ochrane vonkajších hraníc problémy. V súčasnosti sú stanovené minimálne požiadavky na zber API údajov, pričom členské štáty zbierajú rôzne dodatočné údaje, čím vzniká ich roztrieštenosť. Prenos dát navyše prebieha cez množstvo rôznych samostatných kanálov.
Podľa posúdenia vplyvu tento návrh prinesie efektívnejšiu ochranu vonkajších hraníc. Keďže pozitívne účinky tohto návrhu potvrdzuje aj výskumná služba EP (EPRS, Advance passenger information (API): Revising the rules, 2023), návrh som podporil.

Vopred poskytované informácie o cestujúcich: prevencia, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie trestných činov terorizmu a závažnej trestnej činnosti (A9-0411/2023 - Assita Kanko)

25-04-2024

Týmto návrhom sa má zlepšiť zhromažďovanie a prenos údajov o cestujúcich leteckou dopravou pri letoch mimo EÚ a určených letoch v rámci EÚ. Cieľom je zefektívniť boj proti terorizmu a závažným trestným činom. Predložený návrh ustanovuje konkrétny zoznam údajov, ktoré sa majú zbierať o cestujúcich pri check-ine (API) a umožňuje ich spoločné spracúvanie s údajmi PNR, ktoré sú zozbierané pri rezervácii letu.
Ďalej sa určuje presný postup prenosu týchto údajov od dopravcov k pohraničným orgánom, pričom komunikácia prebieha prostredníctvom smerovača, ktorý zriaďuje a spravuje agentúra eu-LISA.
Podľa Komisie totiž nedostatočná harmonizácia zberu a výmeny týchto dát spôsobuje v boji proti terorizmu a závažným trestným činom problémy. V súčasnosti sú totižto stanovené minimálne požiadavky na zber API údajov, pričom členské štáty zbierajú rôzne dodatočné údaje, čím vzniká ich roztrieštenosť. Prenos dát navyše prebieha cez množstvo rôznych samostatných kanálov a údaje API a PNR sa nemôžu spracovávať spoločne, v dôsledku čoho vzniká bezpečnostná medzera.
Podľa posúdenia vplyvu tento návrh prinesie efektívnejšiu ochranu vonkajších hraníc. Keďže pozitívne účinky tohto návrhu potvrdzuje aj výskumná služba EP (EPRS, Advance passenger information (API): Revising the rules, 2023), návrh som podporil.

Rámec opatrení na posilnenie európskeho ekosystému výroby výrobkov emisne neutrálnych technológií (akt o emisne neutrálnom priemysle) (A9-0343/2023 - Christian Ehler)

25-04-2024

Deklarovaným cieľom tohto nariadenia je zlepšiť konkurencieschopnosť EÚ v oblasti zelených technológií a prispieť tak k dosiahnutiu environmentálnych cieľov EÚ. Nariadenie napríklad zavádza povinnosť pre členské štáty zrýchliť udeľovanie povolení na výstavbu zelených technológií či posudzovanie ich vplyvov na životné prostredie.
Oceňujem, že sa Komisia usiluje o znižovanie zbytočnej byrokracie. Predkladatelia však k návrhu nepredložili analýzu, na základe ktorej by sme vedeli povedať, že zjednodušenie povoľovacích konaní pre zelené technológie nebude znamenať predĺženie schvaľovania niekde inde. Napr. pri výstavbe nemocníc. Navyše v EÚ už teraz platia pravidlá pre maximálne trvanie vydávania povolení na výstavbu niektorých elektrární, ktoré sa ale nedodržujú. Ich ďalšie sprísnenie preto nepovažujem za efektívne.
Keďže nie je jasný celkový účinok tohto návrhu, hlasoval som proti.

Nedemokratické prezidentské voľby v Rusku a ich nezákonné rozšírenie na okupované územia (RC-B9-0253/2024, B9-0253/2024, B9-0255/2024, B9-0256/2024, B9-0259/2024, B9-0260/2024)

25-04-2024

Predkladatelia v nelegislatívnom uznesení označujú prezidentské voľby v Ruskej federácii (15. – 17. 3. 2024) za nelegitímne a nedemokratické. Uznesenie ďalej odsudzuje všetky porušenia demokratických volieb, ktorých sa dopustil režim Vladimira Putina a navrhuje opatrenia EÚ na zlepšenie podmienok politicky prenasledovaných osôb. Napríklad vyzýva členské štáty, aby poskytovali humanitárne víza a inú podporu ruským disidentom.
Uznesenie ďalej kritizuje, že voľby sa uskutočnili aj na okupovanom území Ukrajiny (Krym, Doneck, Luhansk, Záporožie, Cherson), častokrát v prítomnosti ozbrojených ruských vojakov, čo mohlo ovplyvniť správanie voličov a zároveň narušilo suverenitu Ukrajiny.
Existujú presvedčivé dôkazy o tom, že práva voliť a byť volený boli v týchto voľbách hrubo porušené a že Rusko dlhodobo utláča politickú opozíciu, občiansku spoločnosť a slobodné médiá. Ide o kroky, ktoré sú s demokratickým (teda efektívnym) fungovaním štátu nezlučiteľné.
Podporujem demokraciu a slobodu prejavu vo svete a považujem za správne, ak je Európska únia aktívna v podpore týchto hodnôt tam, kde sú ohrozené. Z tohto dôvodu som hlasoval za toto uznesenie.

Nové obvinenia z ruského zasahovania do činnosti Európskeho parlamentu a nadchádzajúcich európskych volieb a dôsledky pre Úniu (RC-B9-0262/2024, B9-0261/2024, B9-0262/2024, B9-0263/2024, B9-0264/2024, B9-0265/2024, B9-0266/2024) (hlasovanie)

25-04-2024

Predložený nelegislatívny návrh reaguje na nárast ruských dezinformačných aktivít v kontexte nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Odsudzuje snahy Ruska podkopávať demokratické procesy v EÚ a vyzýva na úpravu vnútorných pravidiel v oblasti etiky, transparentnosti a integrity. Požaduje povinné bezpečnostné školenia pre poslancov a zamestnancov, posilnenie justičnej spolupráce v boji proti nadnárodnej trestnej činnosti a doladenie sankcií voči vinníkom. Opakuje výzvu EÚ a členským štátom, aby zabezpečili dostatočné a udržateľné financovanie pre investigatívnu žurnalistiku. Navrhuje zavedenie označovania dôveryhodného mediálneho obsahu a vyjadruje podporu novej dohode o práve na informácie. Podporuje posúdenie rozšírenia mandátu OLAF-u a Európskeho prokurátora na boj proti zasahovaniu do demokratických procesov EÚ zo strany tretích krajín.
Riziká zasahovania do demokratických procesov zo zahraničia (osobitne z Ruska) nesmieme podceňovať. Preto väčšinu navrhovaných výziev a opatrení považujem za opodstatnené a primerané. Negatívne však vnímam požiadavku na financovanie investigatívnej žurnalistiky. Peniaze nasmerované do médií sú veľmi tenký ľad a pri verejných zdrojoch by mali byť spojené s krištáľovo čistým overeným systémom.
Keďže predložený návrh obsahuje množstvo dobrých návrhov, napriek uvedenej výhrade som hlasoval za.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U038
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex