Please fill this field
Ville NIINISTÖ Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

Člen

Fínsko - Vihreä liitto (Fínsko)

Dátum narodenia : , Turku

Stanoviská – v úlohe spravodajcu Ville NIINISTÖ

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí

27-04-2020 ITRE_AD(2020)650544 PE650.544v01-00 ITRE
Ville NIINISTÖ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg