Please fill this field
Atidzhe ALIEVA-VELI Atidzhe ALIEVA-VELI
Atidzhe ALIEVA-VELI

skupina Renew Europe

Členka

Bulharsko - Movement for Rights and Freedoms (Bulharsko)

Dátum narodenia : , Devin

Domovská stránka Atidzhe ALIEVA-VELI

Podpredsedníčka

DCAS
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Členka

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
D-MK
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko

Nedávne činnosti

Bezpečnostná sieť na ochranu príjemcov finančných prostriedkov z programov EÚ: zostavenie pohotovostného plánu VFR (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) BG

13-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Подкрепих доклада относно изготвянето на план за действие в извънредни ситуации, който да служи като предпазната мрежа за защита на бенефициерите по програмите на Съюза в случай, че преговорите по МФР, за периода 2021—2027, не приключат навреме.
Считам за изключително важно да се гарантира задоволителна степен на предвидимост и непрекъснатост на изпълнението на бюджета на Съюза. Нещо повече, важно е да се подсигури възможността Съюзът да реагира на непосредствените социални и икономически последици породени от пандемията от COVID-19 и да има възможност да подготви план за възстановяване и подпомагане на гражданите и държавите членки.
Вярвам, че е важно да се предвиди възможността за отмяна или удължаване на сроковете, определени в основните актове на всички съответни програми за разходи и, когато това е правно необходимо, по-специално в рамките на програмите със споделено управление, за актуализиране на съответните финансови суми въз основа на техническо удължаване на равнищата от 2020 г. В допълнение, намирам за необходимо да се даде възможност за целево увеличение на съответните разходни програми в бюджета за 2021 г. и за създаването на най-неотложните нови законодателни инструменти, мерки и програми като част от пакета за реконструкция и възстановяване, необходим за преодоляването на здравната криза породена от COVID-19 и преодоляване на последиците от нея.

Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody (A9-0098/2020 - Simona Bonafè) BG

13-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Подкрепих Регламента относно минималните изисквания, на европейско ниво, за използването на пречистените отпадъчни води от градски пречиствателни станции за селскостопански цели.
Недостигът на вода се превръща във все по-голям проблем за много държави в ЕС, на дневна основа. Ситуацията се влошава още повече през лятото, когато над половината от населението на средиземноморския регион изпитва недостиг на вода. Изменението на климата, в съчетание с увеличаването на потреблението на вода за промишлени цели, градско развитие и напояване в селското стопанство, създават необходимостта от спешни действия и считам, че този регламент е важна първа стъпка.
С мерките се цели да се допринесе за облекчаването на недостига на вода в Съюза, като се гарантира безопасното използване на пречистени отпадъчни води за напояване на селското стопанство, защитавайки общественото здраве и околната среда. Вярвам, че повторното използване на пречистени отпадъчни води е особено важно за преминаването към устойчива кръгова икономика и предлага редица екологични, икономически и социални ползи, от които следва да се възползваме. Подчертавам обаче, в подкрепа на установената линия в моята политическа група, че това законодателство не трябва да възпрепятства националните иновации и по-специално пилотните и изследователските проекти, които държавите са предприели в тази насока, а следва да ги допълва и подкрепя.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg