Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL

Členka

Česko - Komunistická strana Čech a Moravy (Česko)

Dátum narodenia : , Nový Jičín

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu Kateřina KONEČNÁ

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of critical entities EN

26-07-2021 IMCO_AD(2021)691165 PE691.165v03-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii a o zrušení smernice (EÚ) 2016/1148

14-07-2021 TRAN_AD(2021)689861 PE689.861v02-00 TRAN
Jakop G. DALUNDE

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektov

14-07-2021 TRAN_AD(2021)692636 PE692.636v02-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

STANOVISKO k akčnému plánu v oblasti duševného vlastníctva na podporu obnovy a odolnosti EÚ

22-06-2021 IMCO_AD(2021)680981 PE680.981v02-00 IMCO
Vlad-Marius BOTOŞ

STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a o zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ

31-05-2021 IMCO_AD(2021)689513 PE689.513v02-00 IMCO
Rasmus ANDRESEN

STANOVISKO k Formovaniu digitálnej budúcnosti Európy: odstránenie prekážok fungovania jednotného digitálneho trhu a zlepšenie využívania umelej inteligencie pre európskych spotrebiteľov

01-03-2021 TRAN_AD(2021)660188 PE660.188v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

STANOVISKO k politike hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2020

24-02-2021 IMCO_AD(2021)660385 PE660.385v02-00 IMCO
Andrus ANSIP

Stanovisko k usmerneniam pre rozpočet na rok 2022 – oddiel III

23-02-2021 IMCO_AL(2021)681074 PE681.074v01-00 IMCO
Eugen JURZYCA

STANOVISKO k vplyvu pravidiel EÚ na voľný pohyb pracovníkov a služieb: mobilita pracovnej sily v rámci EÚ ako nástroj na zosúladenie potrieb trhu práce a zručností

11-01-2021 IMCO_AD(2021)657157 PE657.157v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

STANOVISKO k novej stratégii pre európske MSP

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg