Edit
BAUER

Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 7. volebné obdobie Edit BAUER

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k rodovým aspektom európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov

30-09-2013 EMPL_AD(2013)514570 PE514.570v02-00 EMPL
Edit BAUER

STANOVISKO k čerpaniu finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu: poučenie pre budúcu politiku súdržnosti EÚ

07-07-2011 EMPL_AD(2011)462555 PE462.555v03-00 EMPL
Edit BAUER

STANOVISKO k demografickým výzvam a solidarite medzi generáciami

15-07-2010 FEMM_AD(2010)442891 PE442.891v02-00 FEMM
Edit BAUER

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

29-01-2010 FEMM_AD(2010)430862 PE430.862v02-00 FEMM
Edit BAUER

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia

03-09-2009 FEMM_AD(2009)423807 PE423.807v03-00 FEMM
Edit BAUER