Please fill this field
Edit BAUER Edit BAUER
Edit BAUER
Slovensko

Dátum narodenia : , Šamorín

7. volebné obdobie Edit BAUER

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka
 • 24-07-2009 / 02-02-2012 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka predsedníctva
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (Slovensko)

Člen

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16-02-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Náhradníčka

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
 • 19-01-2012 / 15-02-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

all-activities

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k rodovým aspektom európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov

30-09-2013 EMPL_AD(2013)514570 PE514.570v02-00 EMPL
Edit BAUER

STANOVISKO k čerpaniu finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu: poučenie pre budúcu politiku súdržnosti EÚ

07-07-2011 EMPL_AD(2011)462555 PE462.555v03-00 EMPL
Edit BAUER

STANOVISKO k demografickým výzvam a solidarite medzi generáciami

15-07-2010 FEMM_AD(2010)442891 PE442.891v02-00 FEMM
Edit BAUER

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k odstráneniu mučenia vo svete

23-01-2014 FEMM_AD(2014)519704 PE519.704v02-00 FEMM
Marina YANNAKOUDAKIS

STANOVISKO k vykonávaniu smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní

17-07-2013 LIBE_AD(2013)510768 PE510.768v02-00 LIBE
Raül ROMEVA i RUEDA

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach

11-07-2013 EMPL_AD(2013)508089 PE508.089v02-00 EMPL
Marije CORNELISSEN

Návrhy uznesení

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o zlepšení včasnej diagnózy srdcovocievnych ochorení u žien

13-01-2014 P7_DCL(2014)0003 Premlčané
Danuta JAZŁOWIECKA Ria OOMEN-RUIJTEN Christa KLASS Roberta ANGELILLI Jean LAMBERT Edit BAUER Antonyia PARVANOVA Elisabeth MORIN-CHARTIER Verónica LOPE FONTAGNÉ Elena BĂSESCU Licia RONZULLI Kinga GÖNCZ Antigoni PAPADOPOULOU
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 151 - 14-04-2014

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o vzdelávaní a zamestnávaní osôb s poruchami autistického spektra a podobnými problémami

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Premlčané
Ole CHRISTENSEN Stephen HUGHES Anne E. JENSEN Edit BAUER Marian HARKIN Ivo BELET Elisabeth MORIN-CHARTIER Bendt BENDTSEN Kinga GÖNCZ Heinz K. BECKER Minodora CLIVETI
Dátum začatia : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatárov : 160 - 10-03-2014

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o hrozbe, ktorú pre európsky región predstavuje rezistentná tuberkulóza

15-04-2013 P7_DCL(2013)0007 Premlčané
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU David MARTIN Nirj DEVA Edit BAUER Eleni THEOCHAROUS Carl SCHLYTER Marc TARABELLA Dame Glenis WILLMOTT Esther de LANGE Anna ROSBACH Marek Henryk MIGALSKI Marie-Christine VERGIAT Michèle STRIFFLER Rebecca TAYLOR
Dátum začatia : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatárov : 206 - 26-02-2014

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.