Monika BEŇOVÁ : Domovská stránka 

Členka 

BURO  
Predsedníctvo Európskeho parlamentu 
QUE  
Kvestori 

Oblasti zodpovednosti kvestorky: 

  • Zariadenia pre poslancov v styčných úradoch EP
  • Vzťahy s politickými skupinami a nezaradenými poslancami vrátane styčných kancelárií Parlamentu
  • Externé služby v priestoroch Parlamentu (predajne, banky a poštové služby)
  • Iné dopravné služby na podporu mobility (bicykle a predplatné na vlaky)
  • Vzťahy so Súdnym dvorom vo veciach súvisiacich so zodpovednosťou kvestorov
  • Predsedníčka poradného výboru zaoberajúceho sa sťažnosťami na obťažovanie poslancami Európskeho parlamentu
  • Členka Skupiny na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Náhradníčka 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Nedávne činnosti 

Situácia vo Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt