Please fill this field
Anna ZÁBORSKÁ Anna ZÁBORSKÁ
Anna ZÁBORSKÁ
Slovensko

Dátum narodenia : , Zürich

8. volebné obdobie Anna ZÁBORSKÁ

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kresťanskodemokratické hnutie (Slovensko)

Podpredsedníčka

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ

Člen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 20-10-2014 / 05-11-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Náhradníčka

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 24-09-2014 / 19-10-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ

Hlavné parlamentné činnosti

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

23-11-2018 ITRE_AD(2018)627047 PE627.047v02-00 ITRE
Anna ZÁBORSKÁ

STANOVISKO k úlohe EÚ v OSN – ako lepšie dosahovať ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky

24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990 PE564.990v02-00 DEVE
Anna ZÁBORSKÁ

STANOVISKO k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži

10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325 PE557.325v02-00 DEVE
Anna ZÁBORSKÁ

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013

17-12-2018 DEVE_AD(2018)629605 PE629.605v02-00 DEVE
Ignazio CORRAO

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

03-10-2018 FEMM_AD(2018)623716 PE623.716v03-00 FEMM
Jordi SOLÉ

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb

03-10-2018 FEMM_AD(2018)628429 PE628.429v03-00 FEMM
Angelika MLINAR

Návrhy uznesení

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Európska pohraničná a pobrežná stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)

18-04-2019

Pre občanov Slovenska, ale aj ostatných členských štátov je ochrana vonkajších hraníc EÚ jednou z hlavných politických priorít súčasnosti. Jej súčasťou je aj posilnenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. V stredu sme na plenárnej schôdzi diskutovali a hlasovali o dohode Parlamentu s ministrami členských štátov na posilnení agentúry Frontex, ako sa tento nový zbor oficiálne volá. Nové nariadenie by malo zlepšiť fungovanie agentúry, aby dokázala čeliť výzvam v oblasti bezpečnosti a migrácie. Súčasťou dohody je vznik stáleho zboru pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ v počte desaťtisíc pracovníkov. Ten by mal podporiť vnútroštátne orgány pri vykonávaní úloh v oblasti kontroly hraníc a návratovej politiky, ale aj v boji proti cezhraničnej kriminalite. V prvej fáze do roku 2021 by sa mal zvýšiť počet operačných pracovníkov nového Frontexu na päťtisíc. Plný počet by mal zbor dosiahnuť do roku 2027. Nedávna minulosť ukázala, že vojna a nestabilita v krajinách Blízkeho Východu a Afriky dokáže spôsobiť migračnú krízu takpovediac zo dňa na deň. Preto som rada, že nariadenie počíta aj s takzvanou rezervou rýchleho zásahu, ktorá by mala byť nasadená v núdzových situáciách. Občania sa jednoducho musia cítiť v Európe predovšetkým bezpečne. Posilnenie ochrany jej hraníc je preto správnym krokom.

Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose)

17-04-2019

Na tejto schôdzi sme sa venovali aj fungovaniu digitálnych platforiem, ktoré na internete ponúkajú ľuďom tovar a služby tretích strán. Ide o novú smernicu, ktorá sa zameriava na vzťahy medzi týmito platformami a ich komerčnými užívateľmi, teda firmami, ktoré ich využívajú na ponúkanie svojho tovaru alebo svojich služieb. Uvediem príklad: malý rodinný penzión ponúka ubytovanie cez stránku Booking.com. Táto platforma má obrovskú vyjednávaciu silu, pretože ju využívajú stámilióny potenciálnych zákazníkov, a preto môže nášmu malému penziónu diktovať v podstate akékoľvek obchodné podmienky, diktovať ceny, či rozhodovať o tom, ako podporí ponuku tohto penziónu napríklad cez reklamu. Aj malé nedorozumenie v obchodnom vzťahu môže byť pre malý penzión alebo hotel likvidačné. Cieľom tejto smernice je posilniť postavenie malých voči tým, ktorí sú obrovskí. Ja sama som sa aktívne zapojila do jej prípravy ako spravodajkyňa stanoviska Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Hoci predložený text, ktorý je kompromisom medzi Parlamentom a Radou (ministrov) EÚ, ide v niektorých bodoch možno trochu ďalej, než som pôvodne navrhovala, mohla som ho ešte stále s čistým svedomím podporiť. Viaceré veľké globálne internetové platformy totiž ukázali, že bez jasných pravidiel majú sklon zneužívať svoje postavenie a to v konečnom dôsledku škodí ľuďom aj ekonomike.

Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)

17-04-2019

V stredu sme hlasovali o nových pravidlách ochrany spotrebiteľa. Ide o novelu existujúcej smernice, ktorá by mala sprehľadniť rozhodovanie o poradí zobrazovaných ponúk na internetových trhoch. Pre Slovensko a ďalšie krajiny východnej Európy je však dôležitá najmä otázka dvojakej kvality výrobkov. Testy totiž ukázali, že mnoho firiem ponúka v našom regióne pod rovnakým názvom výrobky s iným zložením a často aj nižšej kvality. Kompromisný návrh nariadenia o zlepšení ochrany spotrebiteľa, ktorý je výsledkom rokovaní s vládami členských štátov, však takýto zákaz neobsahuje. V zmysle kompromisného návrhu by to znamenalo, že dva roky bude Európska komisia len posudzovať aktuálny stav a potom – možno – navrhne zakázať predaj výrobkov rôznej kvality pod jedným názvom. My pritom máme už dosť informácií nato, aby sme vedeli, že takéto praktiky sa dejú a ľudia s nimi nie sú spokojní. Navyše je treba nahlas povedať, že na spoločnom európskom trhu sa kvalita nesmie merať podľa dvojakého metra. Žiaľ, tento kompromisný a bezzubý návrh bol poslancami prijatý. Ja som sa v reakcii na odmietnutie procedurálneho návrhu, ktorý by umožnil prijať zákaz predaja tovaru rôznej kvality pod rovnakým názvom, pri hlasovaní o tomto návrhu zdržala.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o podpore konzumácie rýb

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Premlčané
Ivan JAKOVČIĆ Anna ZÁBORSKÁ Marian HARKIN Nedzhmi ALI Izaskun BILBAO BARANDICA Ramon TREMOSA i BALCELLS Tonino PICULA Jozo RADOŠ Brian HAYES Ruža TOMAŠIĆ Ivana MALETIĆ Tomáš ZDECHOVSKÝ Davor ŠKRLEC Maria GRAPINI Igor ŠOLTES Patricija ŠULIN
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 66 - 13-12-2016

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Premlčané
Ivan JAKOVČIĆ Paavo VÄYRYNEN Anna ZÁBORSKÁ Hannu TAKKULA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Boris ZALA Zigmantas BALČYTIS Heinz K. BECKER Jozo RADOŠ Brian HAYES Péter NIEDERMÜLLER Angel DZHAMBAZKI Agnieszka KOZŁOWSKA Miriam DALLI Patricija ŠULIN Iskra MIHAYLOVA
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 143 - 13-12-2016

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o podpore a zdravotných výhodách dojčenia v Európe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Premlčané
Arne GERICKE Alojz PETERLE Anna ZÁBORSKÁ Marian HARKIN Peter van DALEN Ildikó GÁLL-PELCZ Marijana PETIR Fabio Massimo CASTALDO Jadwiga WIŚNIEWSKA Zdzisław KRASNODĘBSKI Jana ŽITŇANSKÁ
Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 116 - 02-05-2016

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.