Please fill this field
Lívia JÁRÓKA Lívia JÁRÓKA
Lívia JÁRÓKA

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Členka

Maďarsko - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Maďarsko)

Dátum narodenia : , Tata

6. volebné obdobie Lívia JÁRÓKA

Politické skupiny

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka

Národné strany

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Maďarsko)

Člen

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie a Organizáciou pre regionálnu spoluprácu v južnej Ázii (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

Náhradníčka

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Rumunsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

all-activities

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k sociálnej situácii Rómov a ich zlepšenému prístupu k pracovnému trhu v EÚ

06-11-2008 FEMM_AD(2008)412168 PE 412.168v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

STANOVISKO o uplatňovaní smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod

15-05-2007 FEMM_AD(2007)388548 PE 388.548v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

Návrhy uznesení

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina

Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg