Please fill this field
Lívia JÁRÓKA Lívia JÁRÓKA
Lívia JÁRÓKA

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Členka

Maďarsko - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Maďarsko)

Dátum narodenia : , Tata

7. volebné obdobie Lívia JÁRÓKA

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Maďarsko)

Podpredsedníčka

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Člen

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Náhradníčka

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
 • 30-09-2009 / 26-03-2012 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

all-activities

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2010)

20-09-2011 FEMM_AD(2011)467074 PE467.074v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

Návrhy uznesení

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o ustanovení Európskeho dňa pamiatky na obete rómskeho holokaustu

10-09-2012 P7_DCL(2012)0029 Premlčané
Lívia JÁRÓKA Mikael GUSTAFSSON Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Cecilia WIKSTRÖM
Dátum začatia : 10-09-2012
Platné do : 13-12-2012
Počet signatárov : 160 - 13-12-2012

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

14-12-2009 P7_DCL(2009)0071 Prijaté
Elizabeth LYNNE Michail TREMOPOULOS Lívia JÁRÓKA Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG
Dátum začatia : 14-12-2009
Platné do : 25-03-2010
Prijaté (dátum) : 05-05-2010
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2010)0146
Počet signatárov : 381 - 25-03-2010

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg