Peter ŠŤASTNÝ : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (Slovensko)

Podpredseda 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 16-06-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozpočet
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely  
- INTA_AD(2013)514779 -  
-
INTA 
STANOVISKO k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2014  
- INTA_AD(2013)506365 -  
-
INTA 
STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely  
- INTA_AD(2012)492610 -  
-
INTA 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vyhlásení Európskeho dňa starostov  
- P7_DCL(2014)0006 - Premlčané  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Dátum začatia : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatárov : 39 - 17-04-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít