Please fill this field
Aldo PATRICIELLO Aldo PATRICIELLO
Aldo PATRICIELLO

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Taliansko - Forza Italia (Taliansko)

Dátum narodenia : , Venafro

8. volebné obdobie Aldo PATRICIELLO

Politické skupiny

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Taliansko)

Člen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnomvýbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradník

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Hlavné parlamentné činnosti

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

21-03-2017 ENVI_AD(2017)597737 PE597.737v02-00 ENVI
Aldo PATRICIELLO

STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ

28-04-2016 ENVI_AD(2016)573039 PE573.039v03-00 ENVI
Aldo PATRICIELLO

STANOVISKO k postupom týkajúcim sa vypočutí komisárov a ponaučeniam, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014

11-05-2015 ENVI_AD(2015)549460 PE549.460v02-00 ENVI
Aldo PATRICIELLO

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k Európskej stratégii pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy

02-02-2018 ENVI_AD(2018)612292 PE612.292v02-00 ENVI
Christel SCHALDEMOSE

STANOVISKO k správe Smerom k stratégii digitálneho obchodu

08-11-2017 ITRE_AD(2017)609603 PE609.603v02-00 ITRE
Reinhard BÜTIKOFER

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

23-06-2017 ITRE_AD(2017)597748 PE597.748v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

Návrhy uznesení

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (A8-0053/2019 - David Martin) IT

13-02-2019

I negoziati per un accordo di libero scambio tra l'UE e Singapore sono stati avviati nel dicembre 2009. Singapore e l'UE condividono valori fondamentali quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, nonché un forte impegno a favore dello sviluppo sostenibile e del sistema commerciale multilaterale, quindi esprimo il mio voto favorevole al progetto di decisione del Consiglio.

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (A8-0048/2019 - David Martin) IT

13-02-2019

Ho espresso voto favorevole considerando che questo è il primo accordo commerciale bilaterale concluso tra l'UE e uno Stato membro dell'ASEAN e quindi un importante passo avanti verso l'obiettivo finale di un accordo di libero scambio interregionale.

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom (A8-0027/2019 - Alain Cadec) IT

12-02-2019

Ho espresso voto favorevole del piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali, poiché esso fornisce un quadro scientifico per la gestione e la cooperazione a livello regionale tra le navi che operano in tutte le acque occidentali. Il piano consentirà inoltre una certa flessibilità nella definizione delle possibilità di pesca definendo intervalli di mortalità per pesca sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e introdurrà misure di salvaguardia basate sui livelli di biomassa, al fine di ricostituire i livelli degli stock quando iniziano ad esaurirsi.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení

Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o zlyhaní srdca

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Premlčané
Annie SCHREIJER-PIERIK Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Andrey KOVATCHEV Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Victor NEGRESCU Miriam DALLI Nicola CAPUTO Daciana Octavia SÂRBU Karin KADENBACH Nessa CHILDERS Ian DUNCAN Stelios KOULOGLOU Monica MACOVEI Patricija ŠULIN
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 236 - 25-01-2017

Písomné vyhlásenie o pitnej vode ako základnom práve

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Premlčané
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Alessia Maria MOSCA Rolandas PAKSAS Enrico GASBARRA Alberto CIRIO Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Giovanni LA VIA Demetris PAPADAKIS Hugues BAYET Marian-Jean MARINESCU Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 78 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o potrebe udržania Ruska ako strategického partnera EÚ

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Premlčané
Mario BORGHEZIO Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Lorenzo FONTANA Dario TAMBURRANO Stefano MAULLU Dominique BILDE Alessandra MUSSOLINI Marie-Christine ARNAUTU Aldo PATRICIELLO Mireille D'ORNANO
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 29 - 13-12-2016

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg