Angelika NIEBLER : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka predsedníctva

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Nemecko)

Predsedníčka 

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy so štátmi Perzského zálivu vrátane Jemenu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konferencia predsedov výborov
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy so štátmi Perzského zálivu vrátane Jemenu

Náhradníčka 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Južnou Afrikou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Južnou Afrikou
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008  
- ITRE_AD(2007)390456 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb a zmene a doplnení smernice 2002/58/ES  
- ITRE_AD(2005)364724 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch na potravinách týkajúcich sa výživových hodnôt a vplyvu na zdravie ľudí  
- ITRE_AD(2005)349832 -  
-
ITRE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o význame slobodných povolaní pre Európu  
- P6_DCL(2008)0056 - Premlčané  
Professor Doktor Angelika NIEBLER , Stefano ZAPPALA' , Patrizia TOIA , Françoise GROSSETÊTE , Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES  
Dátum začatia : 16-06-2008
Platné do : 23-10-2008
Počet signatárov : 209 - 23-10-2008

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.

Kontakt