Angelika NIEBLER : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Nemecko)

Predsedníčka 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Konferencia predsedov delegácií
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre právne veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre právne veci

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k dokončeniu jednotného digitálneho trhu  
- JURI_AD(2012)491093 -  
-
JURI 
STANOVISKO k vzťahom Európskej únie s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive  
- ITRE_AD(2011)452560 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku  
- FEMM_AD(2010)448858 -  
-
FEMM 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO o podpore Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ: čelenie výzvam a prekonávanie ťažkostí  
- FEMM_AD(2011)469844 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k zelenej knihe: „Od výziev k príležitostiam: Vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií EÚ“  
- FEMM_AD(2011)465037 -  
-
FEMM 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt