Charles
TANNOCK

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie Charles TANNOCK

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov

06-12-2018 AFET_AD(2018)627593 PE627.593v03-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

31-08-2018 AFET_AD(2018)623654 PE623.654v02-00 AFET
Brando BENIFEI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Ukrajine

16-05-2018 AFET_AD(2018)620988 PE620.988v02-00 AFET
Michael GAHLER

STANOVISKO o ženách, rovnosti medzi ženami a mužmi a klimatickej spravodlivosti

23-11-2017 AFET_AD(2017)609665 PE609.665v02-00 AFET
Pier Antonio PANZERI

STANOVISKO k Stratégii EÚ a Afriky: podpora rozvoja

05-09-2017 AFET_AD(2017)606203 PE606.203v02-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

STANOVISKO k budúcnosti vzťahov AKT – EÚ po roku 2020

31-08-2016 AFET_AD(2016)582441 PE582.441v03-00 AFET
Javier COUSO PERMUY

STANOVISKO k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme uzavretej v Paríži

01-09-2015 AFET_AD(2015)560685 PE560.685v02-00 AFET
Dubravka ŠUICA

STANOVISKO k súkromnému sektoru a rozvoju

24-06-2015 AFET_AD(2015)552030 PE552.030v02-00 AFET
Sabine LÖSING

STANOVISKO k odporúčaniam pre Európsku komisiu o rokovaniach o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)

01-04-2015 AFET_AD(2015)546630 PE546.630v03-00 AFET
Francisco José MILLÁN MON