Veuillez remplir ce champ
Chris DAVIES Chris DAVIES
Chris DAVIES
Spojené kráľovstvo

Dátum narodenia : , Lytham St Annes

6. volebné obdobie Chris DAVIES

Politické skupiny

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen predsedníctva
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen

Národné strany

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liberal Democrat Party (Spojené kráľovstvo)

Člen

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny

Náhradník

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 03-09-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

all-activities

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o politike na zníženie množstva nežiaducich vedľajších úlovkov a odstránenie odpadu z výlovu v európskom rybnom hospodárstve

10-10-2007 ENVI_AD(2007)392062 PE 392.062v02-00 ENVI
Chris DAVIES

Návrhy uznesení

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o Rade ministrov a utajenom zákonodarstve

05-09-2005 P6_DCL(2005)0045 Premlčané
Chris DAVIES Nigel FARAGE Timothy KIRKHOPE Jean LAMBERT Gary TITLEY
Dátum začatia : 05-09-2005
Platné do : 05-12-2005
Počet signatárov : 211 - 05-12-2005

Prezenčná listina

Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.